Zmena vo výzve na europrojekty k hospodárskej spolupráci a imidžu Slovenska

SOP PaS, MH SR, SARIO, regionálny rozvoj, rozvoj podnikania

Krátka správa

EurActiv.sk 17. mája 2006 informoval o výzve riadiaceho orgánu zo dňa 16. mája 2006 pre opatrenie 1.5 Sektorového operačného programu Priemysel a služby (SOP PaS).

Riadiaci orgán vydal k výzve v máji a júli 2006 usmernenia. Aktuálne usmernenie č. 2 je v nadväznosti na nový zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Jeho znenie môžete nájsť tu. Prvé usmernenie nájdete pod týmto odkazom.

Cieľom podporovaného opatrenia č. 1.5: „Rozvoj zahraničnej spolupráce a image SR“ je umožniť súkromnému sektoru rozvíjať medzinárodnú spoluprácu, zlepšiť pozíciu a konkurenčnú silu slovenských podnikateľských subjektov na vnútornom trhu EÚ a tretích trhoch, zvýšiť úroveň prezentačných aktivít slovenských podnikov na medzinárodných trhoch na úroveň porovnateľnú s podnikateľskými subjektami v krajinách EÚ

Oprávnené aktivity sú:

  • prvá účasť podniku na výstavách a veľtrhoch v Slovenskej republike a v zahraničí;
  • prvá účasť podniku na obchodných misiách v zahraničí,
  • poradenské a konzultačné služby poskytované jednorazovo v oblasti podpory marketingových a investičných informácií ako aj podpory internacionalizácie obchodu.

Forma a výška pomoci:

  • minimálna výška pomoci pre projekty je 3 000 EUR,
  • maximálna výška pomoci jednému príjemcovi pomoci nesmie presiahnuť súhrnne 100 000 EUR v priebehu troch po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov,
  • pomoc poskytnutá jednému príjemcovi nesmie presiahnuť 65% celkových oprávnených nákladov;
  • minimálny podiel príjemcu na spolufinancovaní oprávnených projektov je 35 % oprávnených nákladov,
  • žiadateľ musí preukázať doklad o disponovaní s finančnými prostriedkami na realizáciu projektu vo výške 100% celkových nákladov na projekt.

Koneční prijímatelia:

  • malí a strední podnikatelia,
  • veľkí podnikatelia

Konečný termín:

Žiadosti o poskytnutie NFP je možné podať najneskôr do 16. augusta 2006 do 16.00 hod,. a to aj v prípade doporučenej zásielky (nerozhoduje dátum pečiatky podacej pošty ale dátum fyzického doručenia zásielky) na adresu Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu.