ROP: kompetencie pre VÚC sú folkór rokovaní županov a premiéra

R. Fico a župani (zdroj TSK)

Pozadie

Jednou z tém minulotýždňového rokovania županov (združenie SK-8) s premiérom Robertom Ficom (SMER-SD) sa stali pozemky pod cestami II. a III. triedy, kde nie sú vysporiadané vlastnícke vzťahy. 

V otázke Regionálneho operačného programu (ROP) naďalej podľa županov panuje určitá miera napätia medzi regiónmi a Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja.

Otázky

VÚC majú v správe regionálne cestné komunikácie (cesty II. a III. triedy). Neriešenie problému s pozemkami pod nimi môže spôsobiť krajom ťažkosti pri realizovaní projektov z eurofondov zameraných na rekonštrukciu regionálnych ciest. Premiér podporuje riešenie formou zákona a cesty navrhuje vysporiadať tak, aby VÚC s tým nemali  žiadne problémy.

Premiér tiež podporuje stanoviská VÚC, že ROP “nemožno implementovať bez nich –  nemalo by to logiku a zmysel”. Podľa tlačovej správy zo zasadnutia na portáli Trenčianskeho samosprávneho kraja musia mať  podľa premiéra vyššie územné celky rozhodujúce postavenie v avizovaných troch prioritách, o ktorých sa už dávnejšie zmieňoval minister výstavby Marian Janušek (SNS) – pri projektoch určených na regeneráciu sídel, infraštruktúru cestovného ruchu a regionálne komunikácie.

Minister Marian Janušek (SNS) v reakcii na stretnutie SK-8 s R. Ficom pripomenul, že premiér s ním v auguste deklarovali zhodu vlády SR so zainteresovanými stranami v určení priorít a rozdelení kompetencií v procese implementácie zdrojov Európskej únie a spečatili ju podpisom a vyhláseniam samosprávnych krajov nerozumie.

Podľa zverejnených augustových výsledkov prieskumu firmy KPMG na objednávku MVRR SR o pripravenosti SORO (implementačných štruktúr pre eurfondy) boli zo 7 VÚC zapojených do procesu čerpania fondov z ROP len 3, ktoré v svojej organizačnej štruktúre počítali so samostatnou pracovnou jednotkou pre implementáciu opatrení ROP. Len 2 VÚC mali už vyčlenených aj konkrétnych pracovníkov – v Košiciach to boli 3 a v Banskej Bystrici 1. Trenčín mal pozíciu pre SORO v danom čase ešte neobsadenú. Ďalšie výstupy auditu sa očkaávajú v októbri.

MVRR ešte finálny Regionálny operačný program, ktorý predložilo EK na konečné chválenie doteraz nezverejnilo, pričom argumentom je, že “nechcú miasť verejnosť”. Známy je z jeho strany zatiaľ len OP Technická pomoc. Z ďalších rezortov – riadiacich orgánov tak už urobilo ministerstvo dopravy (OP Doprava 2007-2013) a úrad vlády (OP Informatizácia spoločnosti 2007-2013). MZ SR zverejnilo augustovú verziu doteraz asi najviac kritizovaného OP Zdravotníctvo, pretože sa posudzoval neskoro jeho vplyv na životné prostredie.

  • Prvé výzvy v gescii VÚC v novembri?

Podľa verzie ROP z júla 2007, ktorú má redakcia EurActiv k dispozícii sa uvažuje v ROP s prvými výzvami z opatrení v gescii VÚC už v novembri 2007. Pôjde o projekty na regeneráciu sídel. Pôjde v nich napríklad o obnovu a čiastočné budovanie hmotnej infraštruktúry sídiel, teda úpravu verejných priestranstiev a prvkov verejnej zelene, výstavbu a rekonštrukciu verejných osvetlení, chodníky a cyklotrasy, rekonštrukciu miestnych komunikácií,mostov a lávok. Tiež o zastávky MHD a verejnej dopravy,WC. Samosprávy sa budú môcť uchádzať o eurofondy aj na úpravu a reguláciu povodí v zastavaných územiach obcí a miest v nadväznosti na iné investičné aktivity a o rekonštrukciu inžinierskych sietí (kanalizácií a vodovodov) hlavne v oblasti so segregovaným rómskym osídlením.

Program hovorí aj o tzv. integrovaných projektoch, ktoré sa  budú realizovať vo veľmi poškodených mestských oblastiach s prvkami sociálneho vylúčenia, kde bude spolufinacovaná obnova bytových domov. Pod regenráciu sídel spadá aj rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia zariadení nekomerčných záchranných služieb a budovanie zariadení HaZZ a obstaranie vybavenia zariadení nekomerčných záchranných služieb, vrátane IKT vybavenia s výnimkou dopravných prostriedkov.

Pozície:

Podľa premiéra Roberta Fica župy “budú prijímať žiadosti, vyhodnocovať projekty,  ale budú o nich  aj rozhodovať”. Županom prisľúbil, že bude žiadať ministra výstavby a regionálneho rozvoja, aby okamžite pristúpil k schváleniu príslušných zmlúv s VÚC, kde sa stanovia pravidlá hry (počet členov komisie, zloženie komisie, technické otázky).

Ministra výstavby a regionálneho rozvoja Mariana Janušeka (SNS) znepokojili informácie zo stretnutia županov a premiéra v Trenčíne. V jeho stanovisku sa píše, že “spochybňovanie ochoty komunikovať je v ostrom protiklade so stratégiou pravidelných stretnutí a konzultácií s predsedami a školeniami odborných pracovníkov VÚC, ktorú ministerstvo praktizuje od jari. Kritika županov je samoúčelná a sleduje iba osobné záujmy”. Dodal, že ministerstvo dlhodobo školí zamestnancov VÚC s cieľom dosiahnuť plynulý a efektívny proces implementácie prostriedkov Európskej únie. “VÚC na náročný a zložitý implementačný proces zatiaľ nie sú dostatočne pripravené,” uzavrel minister.

Jeho stranícky šéf Ján Slota 20. septembra 2007 hovoril už o bojkote VÚC, keďže samosprávne kraje neposlali ani jedného pracovníka na školenie, ktoré pripravilo ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja k čerpaniu eurofondov. „Bojkot potvrdil, že župani nie sú na tento proces pripravení a ide im len o osobnú implementáciu. Ide im o to, aby mohli menovať výberové komisie,“ uviedol Slota na tlačovej besede. Školenie bolo podľa neho pripravené pre 80 pracovníkov na základe požiadavky EÚ, vicepremiéra Dušana Čaploviča a županov. Slota tiež upozornil, že nitriansky župan Milan Belica zrušil svoju účasť na 4. kohéznom fóre. „Kde je skutočná práca, kde sa má rozhodovať, tam nie sú, ale kde sa hovorí o výbere ľudí do komisií, tam idú,“ povedal Slota.

EurActiv upozornil viac ráz, že komunikácia strategických dokumentov voči verejnosti z programov pre roky 2007-2013 (11,5 mld. eur) zaostáva za očakávaniami.