Ako môže EÚ znižovať administratívne náklady pomoci?

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Akčný plán sa týkal celkovo 13 oblastí a jednou z nich bolo poľnohospodárstvo a poľnohospodárske dotácie. Jeho súčasťou bolo aj niekoľko meraní administratívnej záťaže pri realizácii spoločnej agropolitiky.

O tom, že je rozvoj vidieka jednou z najdôležitejších politík Európskej únie svedčí fakt, že 56 % populácie členských štátov žije vo vidieckych oblastiach. Cieľom štúdie bolo identifikovať administratívnu záťaž pri projektoch a navrhnúť vhodné riešenia pre jej zníženie.

Legislatívny základ, o ktorý sa opierala, je nariadenie Rady č. 1698/2005 o podpore rozvoja vidieka z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka. Ďalej nariadenie Komisie č. 1974/2006 a nariadenie Rady č. 1975/2006, ktoré opisujú aplikáciu a implementáciu predchádzajúceho nariadenia.

Štúdia ukázala, že vplyvom rozličných národných priorít a stratégií existujú aj rozličné variácie implementácie opatrení v členských štátoch. Niektoré európske opatrenia sú na národnej a regionálnej úrovni rozdelené na ďalšie podopatrenia, ktoré sa môžu medzi sebou líšiť technickým nastavením.

Celková administratívna záťaž pre príjemcov členských štátoch predstavuje 240 mil. eur ročne, čo znamená 4,7 % celkových výdavkov. Pomer administratívnych nákladov k celkovým nákladom na jedno opatrenie sa pohybuje medzi 3,9 % až 15,2 %.

Odporúčania autorov štúdie na zníženie administratívnych nákladov:

  • podporovať eGovernment riešenia – zavádzať internetové portály, elektronické formuláre, predvyplnené formuláre
  • zjednodušiť a znížiť požiadavky pre povinné podklady
  • poskytnúť špecifické príručky o type a rozsahu informácií, ktoré úrady požadujú
  • zaviesť koordinované procedúry – zefektívniť požiadavky medzi európskou a národnou úrovňou (napríklad rovnaké prílohy požadovať iba raz)
  • zaviesť menej nákladné schémy refundácie, ako sú štandardizované náklady, paušály…
  • dopredu oznamovať kontroly