Ako zlepšiť využívanie eurofondov na Slovensku

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Autor vo svojom poslednom blogovom poste na blog.sme.sk zo série venovanej reflexii práce s európskymi prostriedkami na Slovensku pomenúva hlavné výzvy, ktoré ich efektívne čerpanie pre krajinu prináša.

Negatíva spojené s využívaním ŠF a KF na Slovensku podľa autora v mnohom odrážajú všeobecnejšie problémy slovenskej spoločnosti v jej aktuálnom štádiu transformácie/vývoja.  Aj v tejto oblasti prevláda medzi zainteresovanými politikmi a úradníkmi, samosprávami, médiami, mimovládnymi neziskovými organizáciami (MNO) a verejnosťou nedôvera a podozrievavosť.

„Protichodné záujmy rôznych politických a ekonomických skupín a boj o moc zasahujú do rozhodnutí, ktoré vyžadujú odborné posúdenie a istú mieru spoločenskej zhody. Zodpovedné štátne orgány v tejto situácii volia zdanlivo jednoduchšiu cestu a rozhodnutia presadzujú zväčša na politickej úrovni bez snahy o širšiu verejnú či odbornú diskusiu a konsenzus. To vedie k strate kontinuity a nestabilite pravidiel, zvyšuje pravdepodobnosť pochybení a prijatia nesprávnych rozhodnutí“, píše.

(…)

Pretrvávanie nevyhovujúceho stavu umožňuje podľa autora najmä skutočnosť, že slovenská politická elita má prevažne nízke povedomie o politike súdržnosti EÚ a prevláda u nej snaha využívať ŠF a KF na konsolidáciu verejných financií SR a získavanie politického a voličského kapitálu.

„Priority a procesy sa nestanovujú v prvom rade na základe analýzy rastového potenciálu, ale na základe logiky "použijeme eurofondy na účel XY, lebo inak by sme na to museli vyčleniť veľa prostriedkov zo štátneho rozpočtu". Vyústením tohto prístupu je snaha eliminovať princíp koncentrácie pomoci a prideľovať prostriedky do čo najväčšieho počtu sektorov a čo najširšiemu okruhu záujemcov. Roztrieštením 11,5 miliardy eur medzi 98 opatrení, ktoré pokrývajú takmer každú oblasť regionálneho rozvoja, si Slovensko zvolilo cestu, ktorá ex ante predpokladá nízku mieru dopadu ŠF a KF na rozvoj krajiny“.

(…)

Kompletné znenie príspevku nájdete na autorovom blogu.

Postu predchádzali 2 časti (1. a 2.). Ďalšie dve budú ešte nasledovať.