Budúcnosť kohéznej politiky spočíva v regionálnej spokojnosti a subsidiarite

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Združenie miest a obcí Slovenska

Generálny tajomník CEMR Jeremy Smith zdôraznil: „Pri výbere financovania toho ktorého regiónu v rámci kohéznej politiky, nesmieme prihliadať iba na hospodárskych ukazovatele“.  „Európa potrebuje lepší spôsob alokácie financií. Regionálnu spokojnosť možno dosiahnuť kritériami ako napr. kvalita zamestnanosti, decentralizácia, kvalita dopravy a takisto sociálno-kultúrne, sociálno-demografické a sociálno-enviromentálne faktory“.

Podľa CEMR je budúcnosť kohéznej politiky založená na subsidiarite a územnej solidarite. Miestne a regionálne samosprávy sú kľúčové pre miestny a regionálny rozvoj. Nutná je integrácia samospráv do plánovania, poskytovania a monitorovania politík a nástrojov regionálneho rozvoja. Regióny a mestá riešia mnoho otázok, či už environmentálnych, demografických, energetických a štrukturálnych.

Podľa Smitha považujú samosprávy financovanie regionálnej politiky 2007-20013 za nedostatočné. Financovanie kohéznej politiky musí byť zahrnuté do širšej diskusie o rozpočte EÚ. Rovnako dôležité je pre mestá a regióny brať do úvahy dopad politík EÚ na konkrétne územie a na jeho hospodárske špecifiká. Kohézna politika musí prepájať mestské a vidiecke územia.  Jeremy Smith hovorí predovšetkým o posilnení kohézie medzi vidieckou a mestskou Európou.


Kompletný text nájdete na tejto stránke.