Digitálne mesto

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Informatizácia však nesmie byť iba fragmentované, bezhlavé zavádzanie informačno-komunikačných technológií – miestne samosprávy musia klásť osobitný dôraz na generovanie zmysluplných a perspektívnych projektov. Preto spoločnosť DATALAN pripravila koncepciu, ktorá komplexne rieši všetky aspekty fungovania miestnej samosprávy ako digitálneho mesta. Niektoré aktivity v rámci tejto koncepcie je dokonca možné chápať ako investície, ktoré dobudúcna budú šetriť náklady na chod samosprávy. Koncepcia fungovania miestnej samosprávy ako digitálneho mesta je  spoločnosti DATALAN založená na týchto základných pilieroch:

– efektívne fungovanie mestského úradu (MsÚ) ako digitálneho úradu. Hlavnou úlohou je vytvorenie vnútorného portálu pre MsÚ a zriadenie elektronickej podateľne.

– poskytovanie on-line verejných služieb a e-demokracia. Cieľom tohto piliera je maximalizácia využitia informačno-komunikačných technológií pri vybavovaní žiadostí občanov a to aj bez zaručeného elektronického podpisu. Medzi on-line verejné služby napríklad patrí systém elektronického verejného obstarávania, elektronický systém platenia poplatkov a daní ale aj integrované obslužné miesta. Nástroje e-demokracie sú napríklad elektronické spravodajstvo z rokovaní, blog, diskusné fórum alebo elektronické petície a prieskumy.

– efektívna zastupiteľská demokracia na miestnej úrovni. Táto časť projektu rieši problémy súvisiace so zasadaním mestského zastupiteľstva. Ide najmä o riešenie systému pre podporu procesov súvisiacich s rokovaním zastupiteľstva, komunikácia MsÚ s komisiami, poslancami a ostatnými subjektmi, automatickú evidenciu úloh vyplývajúcich z uznesení prijatých mestským zastupiteľstvom a digitalizácia záznamov z rokovaní mestského zastupiteľstva.