Dobré spravovanie rozvoja regiónov- výzva pre Slovensko

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Autori hneď v úvode konštatujú, že regionálna samospráva nie je v  súčasnosti, v  takej miere ako by bolo potrebné, kľúčovým hráčom rozvoja svojho územia. Je to podľa nich spôsobené viacerými faktormi. Predovšetkým nevyhovujúcim územno administratívnym členením regiónov (krajov), z hľadiska manažmentu regionálneho rozvoja, a vysokou fragmentáciou sídelnej štruktúry; nedostatkom nástrojov pre vyššie územné celky (VÚC) na podporu regionálneho rozvoja; nepostačujúcim a nedostatočne kvalitným legislatívnym rámcom pre výkon regionálnej samosprávy; a tiež nízkou kvalitou spravovania rozvoja regiónu.

Faktor kvality spravovania regionálneho rozvoja, ktorého význam výrazne stúpol aj vstupom Slovenska do Európskej únie v roku 2004, je zároveň ovplyvnený jednak nevhodne nastavenými mechanizmami a procesmi pre vytváranie a realizáciu regionálnej politiky; nedostatočným využívaním existujúcich nástrojov na realizáciu regionálnej politiky z úrovne vyšších územných celkov; chýbajúcimi autentickými partnerstvami; ako aj nepostačujúcimi vedomosťami, zručnosťami a uvedomením v oblasti regionálneho rozvoja a to tak u volených ako aj výkonných reprezentantov regionálnej samosprávy. Táto nepriaznivá situácia sa podpisuje, spolu s ďalšími faktormi, na nedostatočnej dynamike rozvoja, hlavne menej rozvinutých krajov, na nedostatku dôvery voči orgánom regionálnej samosprávy tak zo strany miest a obcí, centrálnych orgánov ako aj samotných občanov, ako aj na zvyšovaní disparít medzi rozvinutými a menej rozvinutými regiónmi.

Doposiaľ sa pritom neobjavila spoločenská objednávka (zo strany verejnej správy) na analýzu tohto stavu a následne hľadania ciest na jeho zlepšovanie. Skupina odborníkov sústredená okolo Karpatského rozvojového inštitútu, ktorá sa systémovo venuje otázkam samosprávy na regionálnej a miestnej úrovni na Slovensku i v zahraničí, preto vytvorila projekt „Dobré spravovanie na regionálnej úrovni v oblasti regionálneho rozvoja na Slovensku“

V  kapitole „Súčasný stav ako výzva pre zlepšenie spravovania rozvoja regiónov“ sú zhrnuté hlavné zistenia prieskumu. Tieto predstavujú hlavné problémy, ktoré je potrebné pre zlepšenie kvality procesu spravovania rozvoja na úrovni regiónu adresovať. Kapitola „Model dobrého spravovania v oblasti rozvoja regiónu“ je jadrom publikácie a  zaoberá sa návrhom procesov, činností, štruktúr, profilov ľudských zdrojov a hodnotenia spravovania tak, aby boli napĺňané princípy dobrého spravovania so zameraním na rozvoj regiónu. Kapitola „Závery a odporúčania“ zdôrazňuje potrebu a navrhuje realizáciu zmien pre zlepšenie  vnútorného a vonkajšieho prostredia regionálnej samosprávy tak, aby sa táto stala, resp. mohla stať skutočným lídrom rozvoja na svojom území.

Publikáciu si môžete pozrieť v PDF formáte na tejto stránke.