Euroregióny na Slovensku

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Integrace, partner

Přeshraniční regiony, v Česku již několik let nazývané podle západoevropského vzoru euroregiony, mají své následovníky i u našich východních sousedů. Připomeňme, že euroregiony jsou geopolitické oblasti tvořené určitými evropskými státy a přesahující jejich hranice. Takto jsou definovány v encyklopedii Britannica. Lze též citovat výrok současného ministra zahraničí Francie a bývalého evropského komisaře zodpovídajícího za regionální politiku Michela Barniera: „The border regions in Europe have long borne the stamp of the continent’s history: traditionally isolated from the capital cities, these regions often symbolised the divisions of the old continent and were at the centre of territorial disputes that tore Europe apart.“, čili: „Příhraniční regiony v Evropě charakterizovaly evropskou historii. Tradičně izolovány od hlavních měst, tyto regiony často symbolizovaly rozdělení starého kontinentu a byly středem územních sporů, které Evropu znesvařovaly.“ Ať už použijeme jakoukoliv definici, pohraniční regiony představují stavební kameny a mosty evropského sjednocovacího procesu. Euroregiony jsou díky přeshraniční spolupráci zřejmě nejefektivnějším nástrojem na zeslabování často negativního vlivu hranice. Vznik euroregionu je impulzem rozvoje úspěšné přeshraniční spolupráce, která u našich bývalých podtatranských spoluobčanů neměla vždy na růžích ustláno.

Slovenské euroregiony

Díky vrtkavé politické situaci se na Slovensku na několik let zastavilo budování těchto přeshraničních struktur. Když se v únoru 1993 zakládal Karpatský euroregión, slovenská část se dokonce nestala řádným členem. Na pět let (1994 – 1999) se proces ustanovení těchto oboustranně výhodných struktur úplně zastavil. Absolutní nezájem státní správy o meziregionální sdružení trval až do parlamentních voleb v roce 1998. Boom nastává po nástupu Dzurindovi vlády. Především léta 1999 – 2000 euroregionům na Slovensku přejí. V tomto období vzniklo hned devět ze současných dvanácti euroregionů zasahujících na území Slovenska a došlo tak pokrytí téměř celého slovenského pohraničí (viz mapa níže).

Nejstarším je Euroregión Tatry, kde spolupráce s polskou stranou trvá již deset let. Zatím nejmladším je Euroregión Kras, který byl založen před třemi lety. V roce 2005 má dojít ještě ke vzniku Euroregionu Wien-Bratislava-Györ.

Na Slovensku převládá bilaterální spolupráce. Osm ze současných euroregionů má partnery v Maďarsku. Co se týče jednotlivých euroregionů, tak u nich existuje velká disproporce ve velikosti. Na jedné straně existuje Karpatský euroregión, který je poněkud netypický. Je to vůbec první euroregion, který vznikl jen v zemích bývalého východního bloku. Má vysloveně nadregionální charakter (zahrnuje území pěti států) a svou rozlohou převyšuje téměř třikrát rozlohu Slovenska. Nejmenším euroregionem je Euroregión Košice-Miskolc. Nezahrnuje podle stanov jen obě města v názvu, nýbrž také Košický region a na maďarské straně župu Borsod-Abaúji-Zemplén. Ovšem výčet aktivit se soustřeďuje pouze na tato města.

V České republice jsou euroregiony v gesci Ministerstva pro místní rozvoj (MMR ČR). Na Slovensku na základě usnesení vlády SR č. 359/2002 byl schválen jako národní řídící orgán pro programy přeshraniční spolupráce Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenské republiky (MVRR SR – www.build.gov.sk). Euroregiony zde má na starosti Odbor manažmentu regionálneho rozvoja.

Podobně jako v Česku existuje i na Slovensku zastřešující organizace – Asociácia euroregiónov na Slovensku (AES). Byla založena 5. května 2001 v Žilině a dnes má osm členů. Jsou jimi zakládající členové Euroregión Pomoravie – Weinviertel – Jižní Morava (Regionálne združenie Záhorie) se sídlem v Holíči, Euroregión Beskydy ze Žiliny a Euroregión Slaná – Rimava (Únia Slanej a Rimavy) se sídlem v Rimavské Sobotě. Později se přidaly Euroregión Podunajského Trojspolku (Podunajsko-dolnovážske regionálne združenie) z Dunajské Stredy, Karpatský euroregión (Združenie Región Karpaty) z Košic, Euroregión Tatry (Združenie Región Tatry) z Kežmarku, Euroregión Váh – Dunaj – Ipeľ (Regionálne združenie Váh – Dunaj – Ipeľ) z Nitry a Euroregión Kras se sídlem v Jabloňově nad Turňou. Předsedou AES je Ing. Milan Kanda z Euroregionu Pomoravie-Weinviertel-Jižní Morava.

 

Karpatský euroregión

  

Euroregión Váh–Dunaj–Ipeľ

  

Košice–Miskolc euroregión

  

Euroregión Podunajského Trojspolku

  

Euroregión Kras

  

Pomoravie–Weinviertel–Jižní Morava

  

Euroregión Slaná–Rimava

  

Euroregión Bílé–Biele Karpaty

  

Euroregión Neogradiensis

  

Euroregión Beskydy

  

Ipeľský euroregión

  

Euroregión Tatry

Členy celoevropské Asociace evropských přeshraničních regionů (AEBR) – www.aebr.net jsou na Slovensku (podobně jako v České republice) jen některé euroregiony. Na Slovensku jsou jimi pouhé dva: Euroregión Tatry a Karpatský euroregión. U ostatních se členství připravuje.

K čemu jsou euroregiony?

Mezi hlavními cíli euroregionů v souladu s Evropskou chartou hraničních a přeshraničních regionů i po vstupu Slovenska do Evropské unie zůstává spolupráce:

 • na rozvoji v oblasti hospodářství a turistického ruchu;
 • na rozvíjení vztahů v oblasti školství a vědy;
 • v oblasti ochrany přírody, životního prostředí a vodních zdrojů, odvrácení živelných pohrom;
 • na rozvoji dopravy;
 • v humanitární a sociální oblasti;
 • na zachovaní společného kulturního dědictví;
 • na finančních programech Společenství;
 • na vytvoření podmínek výměny informací a zabezpečení jejich toku;
 • na vypracovaní návrhů, doporučení a koordinaci společných projektů a programů;
 • na zvýšení přitažlivosti regionů.

Euroregiony na hranicích Slovenska seřazené dle data vzniku:

poř.

euroregion

sídlo ve SR

vznik

představitelé

webové stránky

partneři

1.

Tatry

Kežmarok

26.9.1994

Ing. Peter Burian

www.euroregion-tatry.sk

PL

2.

Váh–Dunaj–Ipeľ

Nitra

3.6.1999

Mgr. Daniel Balko

www.euroregio-vdi.sk
www.nitrianskyregion.sk

H

3.

Pomoravie–Weinviertel–Jižní Morava

Holíč

23.6.1999

Ing. Milan Kanda

www.euregio-weinviertel.org
www.rzzahorie.sk

A, CZ

4.

Ipeľský euroregión

Šahy

6.8.1999

Ing. Ján Lőwy

www.rra-nitra.sk

H

5.

Karpatský euroregión

Prešov

25.11.1999

RNDr. Rudolf Bauer

www.ecarpathian.euroregion.org

H, PL, RO, UA

6.

Euroregión Neogradiensis

Lučenec

25.3.2000

Ing. Milan Marko

www.neogradiensis.szm.sk

H

7.

Beskydy

Žilina

9.6.2000

Miroslav Rejda

www.euroregion-beskydy.sk

CZ, PL

8.

Bílé–Biele Karpaty

Trenčín

30.7.2000

Dagmar Lišková

www.erbbk.sk

CZ

9.

Euroregión Slaná–Rimava

Rimavská Sobota

10.10.2000

Ing. Peter Mináč

www.euroregion-slana-rimava.sk

H

10.

Košice–Miskolc euroregión

Košice

1.12.2000

?

H

11.

Euroregión Podunajského Trojspolku

Dunajská Streda

25.1.2001

František Juhos

www.euroregio.sk

H

12.

Euroregión Kras

Jablonov nad Turňou

1.3.2001

Ing. Július Žolner

www.eurokarst.sk

H

13.

Euroregion Wien–Bratislava–Györ

Bratislava

vznikne v roce 2005

—–

A, H

Zdroj: Údaje převzaty z webových stránek a z dokumentů vydávaných těmito euroregiony.

pozn. k tabulce:

 • ad 2) též někdy nazývaný Jižní Morava-Západne Slovensko-Weinviertel, popř. Jižní Morava- Záhorie-Weinviertel
 • ad 6) též někdy nazývaný Euroregion Vagus – Danubius – Ipolia
 • ad 9) též někdy nazývaný v maďarské verzi Sajó-Rima Eurorégió
 • ad 13) podle dostupných materiálů bylo ve Vídni dohodnuto, že tento euroregion vznikne 2005

Na podporu euroregionálních aktivit pro rok 2004 je z kapitoly zodpovědného slovenského ministerstva vyčleněno devět milionů slovenských korun. Ještě před třemi lety to bylo jen 2,55 milionů slovenských korun. Euroregiony mohou žádat o pomoc ve dvou oblastech, ve kterých je uvedena maximální výška dotace na projekt. V tzv. Oblasti I (příprava podkladových dokumentů pro investiční projekty na území euroregiónů podpořených z domácích a zahraničních fondů) je to 0,4 milionů slovenských korun na projekt a v tzv. Oblasti II (tj. aktivity zaměřené na posílení rozvojového potenciálu příhraničních regionů) 0,25 milionů korun na projekt.

Na česko-slovenské hranici se po vstupu ČR i SR do Evropské unie realizují projekty iniciativy Společenství INTERREG IIIA. Jejím základním cílem je pozvednout celkovou socioekonomickou úroveň těchto příhraničních regionů s ohledem na obchodní, hospodářské, turistické, společenské a kulturní vztahy se sousedními regiony. Podporovaným oblastmi v rámci této Iniciativy jsou územní jednotky NUTS III, lokalizované podél hranic obou států a ty víceméně pokrývají geografické vymezení česko-slovenských euroregionů. Prostředky, které budou poskytnuty na rozličné projekty podél této hranice, jsou uvedeny v tabulce níže.

INTERREG IIIA

2004

2005