Finále programovania eurofondov

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Priatelia Zeme - CEPA

Po niekoľkomesačných vyjednávaniach s Európskou komisiou ohlásil 17. augusta 2007 minister výstavby a regionálneho rozvoja Marián Janušek „veľmi radostnú správu pre Slovensko“. Európska komisia (EK) schválila Národný strategický referenčný rámec (NSRR) – dokument, ktorý je základom pre čerpanie fondov EÚ na roky 2007 – 2013.

Oproti májovej minuloročnej verzii dokumentu, ktorý schválila ešte vláda Mikuláša Dzurindu a ktorý nová Ficova vláda prepracovala, vyzerá NSRR inak hlavne po formálnej stránke, ale sú v ňom aj niektoré významné obsahové zmeny.

Najvýznamnejšou formálnou zmenou je, že schválený NSRR je skutočne iba rámcovým dokumentom a neobsahuje už ani vo forme príloh podrobnejšie členenie jednotlivých operačných programov (OP). Keďže práve obsah viacerých operačných programov EK kritizovala, umožnil tento krok vláde ukončiť zložité rokovania najprv o NSRR. Jednotlivé OP však stále schválené neboli, takže nie je možné posúdiť, ako sa v nich premietli pripomienky EK.

V obsahu NSRR došlo k niekoľkým zásadným zmenám. Suma finančných prostriedkov vyčlenená pre OP Životné prostredie bola zvýšená z pôvodných 1450 mil. eur na 1800 mil. (hlavne presunom 219 mil. eur z OP Doprava, ktorý bude financovaný z Kohézneho fondu a  približne 131 mil. eur, ktoré boli presunuté z niekoľkých OP financovaných z Európskeho fondu regionálneho rozvoja). Túto zmenu si vynútila EK, pretože Slovensko dlhodobo zanedbáva opatrenia na ochranu životného prostredia, ku ktorým sa zaviazalo v zmluve o vstupe do EÚ. Ide najmä o budovanie verejných vodovodov, kanalizácií a čistiarní odpadových vôd. Týchto 350 mil. eur však situáciu nevyrieši a ak vláda nechce byť za nesplnenie svojich záväzkov sankcionovaná, musí nájsť ďalšie desiatky miliárd korún. Na tento problém v minulosti upozorňovali aj mimovládne organizácie (MVO), avšak bez odozvy zo strany vlády.

Ďalšou zmenou je rozšírenie územnej pôsobnosti, ktoré sa bude týkať pre špecifické priority Informatizácia spoločnosti, Modernizácia zdravotníckej infraštruktúry a Environmentálna infraštruktúra a ochrana životného prostredia. Predchádzajúca vláda navrhovala obmedziť čerpania prostriedkov v rámci týchto priorít iba na „póly rastu“, za čo sa stala terčom kritiky MVO. Ficova vláda už pri prepracovávaní programových dokumentov na jeseň 2006 ohlásila, že príde k niektorým zmenám. Aj keď sa v orientácii NSRR na „póly rastu“ v zásade nič nezmenilo, táto zmena zabezpečí, že aspoň prostriedky na ochranu životného prostredia, zdravotnícku infraštruktúru a prístup k širokopásmovému internetu budú môcť využiť aj zaostávajúce regióny.

Jednou z hlavných výhrad MVO bola orientácia strategického cieľa na makroekonomické kritériá. Tu nedošlo k závažnejším zmenám, okrem rozšírenia strategického cieľa o zvýšenie zamestnanosti a doplnenie energetickej náročnosti ekonomiky medzi hlavné ukazovatele strategického cieľa.

Kladom NSRR je vytvorenie osobitnej horizontálnej priority Marginalizované rómske komunity a najmä návrh tzv. komplexného prístupu v riešení problémov rómskych komunít. Komplexný prístup je reakciou na zneužívanie a plytvanie prostriedkov na tvz. rómske projekty v predchádzajúcom období. Mal by zabezpečiť, že prostriedky vynaložené na zlepšenie situácie v rómskych komunitách nebudú rozdrobené na veľké množstvo vzájomne neprepojených projektov bez nadväznosti na ďalšie aktivity.

Z hľadiska účasti partnerov z MVO bol proces programovania fondov Európske únie na roky 2007 – 2013 iný v porovnaní s programovaním na roky 2004 – 2006. Z formálneho hľadiska sa prístup štátnych orgánov k partnerom v tomto procese zlepšil, v praxi však nemali MVO takmer žiadnu možnosť zásadne ovplyvniť výsledky programovania. Nedostatky dosiahli takú úroveň, že MVO sa na prelome rokov 2005 a 2006 odhodlali k bojkotu celého procesu. Zle začaté programovanie potom bolo ťažké ukončiť s pozitívnymi výsledkami.

Napriek snahe niektorých štátnych orgánov a miernych zlepšeniach po voľbách v júni 2006 sa nepodarilo zmeniť prístup vlády k MVO a MVO nepresadili väčšinu svojich návrhov, ktoré mali v nadchádzajúcich siedmych rokoch výraznejšie využiť čerpanie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na vyrovnávanie rozdielov medzi regiónmi aj v rámci nich.

Z hľadiska MVO je schválený NSRR o čosi lepší ako jeho verzia z mája 2006, a to hlavne vďaka EK. Dôležité však bude najmä to, ako sa skončia rokovania o jednotlivých operačných programoch. MVO mali k nim množstvo zásadných pripomienok. Žiadali napríklad väčšiu podporu pre verejnú dopravu, vytvorenie osobitnej kapitoly pre podporu obnoviteľných zdrojov a úspor energie, obmedzenie príjemcov dotácií do vodárenského sektoru na verejné vodárenské spoločnosti, atď. Do operačných programov, ktoré vláda schválila a odovzdala na rokovania do Bruselu, sa nepremietla takmer žiadna z nich. Schválenie operačných programov očakávame v priebehu septembra.