Internetové stránky obcí a miest ako protikorupčný nástroj

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

ti transparency

Polovica miest má na svojej internetovej stránke umiestnenú úradnú tabuľu, u obcí však stále ide o marginálny jav. Elektronická úradná tabuľa umožňuje občanom okamžitý a komfortný prístup k aktuálnym oznamom mesta a zefektívňuje tak verejnú kontrolu moci.

Územný plán je základný nástroj regionálneho rozvoja – určuje, kde v meste je miesto pre verejnú zeleň, kde na bývanie a kde možno umiestniť priemyselnú výrobu. Zmeny ÚP sú častokrát sprevádzané podozreniami z korupcie. Príjemných prekvapením pre nás je, že ÚP má na svojich internetových stránkach veľa miest – svedčí to o tom, že si uvedomujú význam ÚP pre rozvoj svojho mesta a regiónu.

Internetové stránky miest a obcí naďalej neobsahujú uspokojujúce množstvo informácií o majetku ponúkanom na odpredaj; zo sledovaných obcí takéto informácie obsahuje internetová stránka iba jedinej obce.

Podobne je to so Zásadami hospodárenia s majetkom – kľúčovým dokumentom upravujúcim nakladanie s majetkom obcí a miest. Väcšina miest tento dokument na svojej internetovej stránke zverejnený má; obec sme však našli takú iba jednu.

Trochu lepšia situácia je v oblasti trvalého zverejnenia rokovacieho poriadku OcZ / MsZ; také obce sme však našli len dve.Nejednoznačne je v zákonoch upravená verejnosť zasadnutí komisií OcZ aleboMsZ. Práve na pôde komisií sa často tvoria rozhodnutia, ktoré zasadnutie OcZ /MsZ len potvrdí. Protikorupčný efekt zverejňovania zápisníc z ich zasadnutí je preto nesporný. Ako však ukázal náš prieskum, tieto zápisnice obce a mestá až na niekoľko výnimiek nezverejňujú.Asi len polovica miest a obcí zverejňuje telefónne čísla a mailové adresypracovníkov úradu.

Informácií o verejnom obstarávaní je na internetových stránkach miest veľmimálo; obce ich nezverejňujú vôbec. A práve verejné obstarávanie je oblasť,naktorú obce a mestá vynakladajú významnú časť svojich zdrojov a pri ktorej často dochádza ku korupčnému správaniu. Najkvalitnejšie informácie v tejto oblasti spomedzi sledovaných samospráv poskytuje svojim obyvatelom mesto Bytča.

Kompletní znenie analýzy nájdete na tejto linke.