Klimatická zmena: výzva pre lokálny rozvoj na Slovensku

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Karpatský rozvojový inštitút, Košice,  dokončil a začal distribuovať publikáciu s názvom „Klimatická zmena – výzva pre lokálny rozvoj na Slovensku“ určenú hlavne samosprávam miest, ale aj ostatnej verejnej správe a organizáciám, ktoré musia, resp. budú musieť reagovať na dopady zmeny klímy na lokálnej úrovni. A to nielen preto,  aby chránili zdravie a majetky občanov, ale aj aby plánovali a manažovali  rozvoj územia takým spôsobom, ktorý počíta napr. s častejším výskytom intenzívnejších vĺn horúčav, zvýšením častosti a intenzity prívalových zrážok, či predĺžením období sucha, a súčasne aby realizovali také aktivity, ktoré zmierňujú ich dopad.

Samosprávy miest v SR sú doposiaľ v problematike reakcie na  zmenu klímy, až na malé výnimky, pomerne nečinné. Naopak nezriedka prijímajú rozhodnutia, ktoré v tejto oblasti buď zvyšujú zraniteľnosť územia na dopady zmeny klímy, alebo zväčšujú príspevok k nej.

„Z tohto  dôvodu považujem vytvorenie tejto príručky za veľmi potrebné, pretože poskytuje, užívateľský zrozumiteľnou formou,  podrobné  praktické informácie o tom ako zmierňovať príspevok človeka k zmene klímy, a  ako sa adaptovať na jej dopady na lokálnej úrovni tak, aby bol rozvoj územia čo najmenej limitovaný, resp. aby tieto aktivity priniesli nové rozvojové impulzy“ uviedol Andrej Šteiner, jeden z hlavných autorov publikácie a riaditeľ KRI.

Prvá zo štyroch kapitol sa venuje zmene klímy, osobitne popisu jej konkrétnych dopadov na regióny Slovenska doposiaľ, a tiež scenárom zmeny klímy do konca 21. storočia.

Druhá kapitola zhrňuje jednotlivé kroky procesov potrebných pre zmierňovania príspevku človeka k zmene klímy (mitigácia), ako aj pre adaptáciu sa na jej dopady na lokálnej úrovni. Poskytuje tiež prehľad o legislatívnom a strategickom rámci v oblasti zmeny klímy v EÚ a SR. Zároveň analyzuje právomoci a možnosti miestnej samosprávy pre reakciu na zmenu klímy.

Tretia kapitola podrobne popisuje desiatky mitigačných a adaptačných opatrení, ktoré môžu realizovať alebo podporiť samosprávy na Slovensku v šiestich kľúčových témach – energetika, doprava, vodné hospodárstvo, zeleň, lesné hospodárstvo a poľnohospodárstvo. Konkrétnosť popisu osobitne adaptačných opatrení je v mnohých prípadoch unikátna v prostredí strednej Európy.

Záverečná kapitola informuje o šiestich príkladoch dobrej praxe v oblasti mitigácie a adaptácie – piatich zo sveta a jednom zo Slovenska.

Do publikácie autorsky prispelo 18 popredných slovenských odborníkov z univerzitného prostredia, zo špecializovaných inštitúcií a samosprávy. Predmetná príručka KRI je prvou tohto druhu nielen na Slovensku, ale aj v okolitých krajinách a je k dispozícii na požiadanie bezplatne všetkým záujemcov v elektronickej forme (www.kri.sk).

V prípade záujmu o viac informácií prosím kontaktujte:

RNDr. Andrej Šteiner, PhD.  0908 729 845,  steiner@kri.sk 

Ing. Ladislav Hegyi,  0917 996 255, hegyi@kri.sk