KRI: Integrovaná štúdia rozvoja regiónu Slovensko – Východ

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

logo POKE-R

Košický a Prešovský samosprávny kraj patria zo sociálno-ekonomického hľadiska medzi najmenej rozvinuté oblasti Slovenskej republiky. Oba kraje sú ja medzi 10 najzaostalejšími regiónmi EÚ. Je to následok ťažkého transformačného procesu, periférnej polohy (vzhľadom k hlavnému mestu Slovenska či štátom EÚ-15) a nedostatočne rozvinutej dopravnej, technickej i občianskej infraštruktúre.

Po vzniku samosprávnych krajov v roku 2001 tvorili PSK a KSK politiku regionálneho rozvoja viac-menej oddelene. Ich hlavné dokumenty – programy hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHaSR) krajov majú rozpracované samostatne na úrovni NUTS III bez výraznejšieho vzájomného prepájania aktivít. Obidva kraje však čelia podobným problémom – a to hlavne nízkou konkurencieschopnosťou, vysokou mierou nezamestnanosti, infraštrukturálnou a kapitálovou poddimenzovanosťou a podobne. Na druhej strane východoslovenské kraje majú, okrem zemepisnej blízkosti, veľmi silný potenciál pre bližšie a koordinované ekonomické a sociálne prepojenie, hlavne efektívnejším využitím svojich aktív (geograficko-prírodných, ľudských zdrojov, ekonomických a sociálnych klastrov a pod.).

Vzájomná užšia spolupráca krajov na základe partnerstva a taktiež vytvorenie spoločnej stratégie rozvoja – Regionálneho rozvojového plánu RoP na úrovni NUTS II, patrí logicky medzi ich prvoradú potrebu (aj v zmysle Zákona NR SR č.503/2001 o podpore regionálneho rozvoja, v znení neskorších prepisov), ako nástroja pre rast konkurencieschopnosti regiónu Slovensko – Východ, a pre vyššiu kvalitu života jeho obyvateľov.

Pre tvorbu rozvojového plánu, ako aj pre jeho implementáciu, je potrebné poznať čo najviac prostredie, kde sa súčasne formujú príležitosti a realizujú rozhodnutia. Nedostatok informácií o súčasnom, ale aj o predpokladanom vývoji v danom regióne a prostredí, v ktorom tento región existuje, je jedným z dôležitých faktorov, ktorý vedie k nevyužívaniu príležitostí a k nekvalitným rozhodnutiam.

Integrovaná štúdia rozvoja je nielen jeden z podkladov pre plánovanie (súčasné či budúce), ale mala by prispieť výraznou mierou aj k procesu rozhodovania na regionálnej, subregionálnej a miestnej úrovni.

Skladá sa z troch tematických častí:

  • Prognóza socio-ekonomického vývoja regiónu,
  • Konkurencieschopnosť regiónu,
  • Rozvoj priemyselnej infraštruktúry regiónu