Mariann Fischerová-Boelová: Čo čaká producentov ovocia a zeleniny

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Hospodárske noviny online

Musíme ostať lojálni voči smerovaniu, ktoré sme si zvolili pre európske poľnohospodárstvo v posledných troch rokoch. Netreba azda pripomínať, že naše návrhy musia zohľadňovať špecifické charakteristiky európskej produkcie ovocia a zeleniny.

Pestovatelia ovocia a zeleniny sú pod tlakom. Vysoká koncentrácia maloobchodníkov a diskontných sietí im umožnila zaujať silné postavenie pri určovaní trhových cien. Narastajúci konkurenčný tlak zo strany dovozcov z tretích krajín len zhoršuje celú situáciu.

Našej schopnosti zvládnuť tieto výzvy nepomáha ani fakt, že producenti v sektore ovocia a zeleniny sú značne rozdrobení. Produkty určené na spracovanie sú takisto čím ďalej tým viac vystavené konkurencii z dovozu. Príkladom sú rajčinový pretlak, mrazené ovocie a konzervované mandarínky z Číny.

V čom je problém

Ako sa teda vyrovnať s týmito problémami? Najprv treba zvládnuť štrukturálne problémy, ktorým čelí sektor, a to tým, že sa bude predovšetkým riešiť nejednotnosť. Organizácie výrobcov (OV), ktoré boli podporované z fondov EÚ od roku 1996, sa musia znovu posilniť a zatraktívniť, aby prilákali viacej poľnohospodárov. Reformy roku 2007 sú zamerané na ďalšie posilnenie hlavnej úlohy OV pri koncentrácii produkcie, stabilizácii cien, prispievaní k vyrovnanému a bezpečnému európskemu potravinovému reťazcu.

Navrhnutá reforma je zameraná na zaistenie príjmov poľnohospodárov, ale zahŕňa aj podporu producentov ovocia a zeleniny pri zohľadňovaní trhových signálov, konkrétne so zameraním na potreby spotrebiteľov: najlepšia kvalita za najlepšie ceny. Prirodzene, osobitú pozornosť treba venovať typu produktu, ktorý je na trhu žiadaný, na čo má vplyv striedanie životných štýlov a stravovacie návyky.

Táto stratégia už zaznamenala jasné úspechy: Dramaticky klesol počet produktov stiahnutých z trhu a ich ničenie sa stalo pojmom minulosti. So zostávajúcimi prebytkami sa má naložiť v rámci EÚ. V rámci voľnej distribúcie zaplatí EÚ osobám, ktoré utrpeli najväčšie straty, 100 percent nákladov, a to prostredníctvom charitatívnych alebo im podobných organizácií.

Aktuálne približne tretina hodnoty produkcie na trhu s ovocím a zeleninou prechádza organizáciami výrobcov (OV). Nedosahuje sa tak cieľová hranica 60 percent stanovená Európskou komisiou na rok 2013. Členstvo v týchto organizáciách, ktoré tvoria oporné jadro pre podpornú politiku EÚ v oblasti ovocia a zeleniny, sa preto musí stať príťažlivejším.

V súčasnosti funguje približne 1 400 OV v 27 členských štátoch. Existujú organizácie s piatimi členmi, ktoré produkujú 100 000 eur obratu, až po organizácie s tisíckami pestovateľov s kombinovaným predajom dosahujúcim obrat v miliónoch eur. Celková hodnota trhovej produkcie zabezpečovaná prostredníctvom OV sa odlišuje od krajiny ku krajine, počnúc 10 percentami v Poľsku po 80 percent v Belgicku, Írsku a v Holandsku.

Aký je hlavný zmysel OV? Môžu pomáhať poľnohospodárom zlepšiť si pozíciu na trhu tým, že prispievajú na financovanie zoskupovania ponuky, modernizáciu prostredníctvom lepšieho strojového vybavenia, prostredníctvom marketingových postupov, lepších možností skladovania, skleníkov, balenia rastlín, prostredníctvom vedy a výskumu, ako i školení a technických zlepšení fytosanitárnych štandardov a zavlažovania.

Príklad zo Slovenska

Na Slovensku napríklad SK FRUIT (ďalej len SKF), založené desiatimi výrobcami v roku 2000, vytvorilo a zaviedlo kontrolný informačný systém zásob, ktorý bol prispôsobený príslušným požiadavkám. Postupne sa dostali na trh exkluzívne označenia „SK FRUIT“, „Návrat k prírode“ – pre organicky pestované odrody – a „STELLA“ (pre kategóriu „extra“ kvality). Časom sa rozšírili na trhu do tej miery, že sa dostali takmer do všetkých maloobchodných sietí a začali sa vyvážať aj do iných štátov EÚ.

Hlavným cieľom bolo a je zabezpečiť dostatočný trh pre svojich členov a predaj vlastných produktov za najlepšie možné ceny a tiež kvalitnými produktmi zo Slovenska profesionálne zásobovať siete a veľkoobchody v strednej Európe. Členovia SKF sa rozhodli spojiť sily, keďže neboli schopní samostatne dosiahnuť takú výšku odbytu, akú by boli schopní zvládnuť ako jednotná organizácia, a to najmä v oblasti stanovovania cien a prístupu k trhom. Ide o hlavné výhody, ktoré členstvo v SKF predstavuje pre svojich členov.

Okrem predaja museli členovia SKF po vstupe do organizácie skoordinovať plánovanie produkcie v súvislosti s dopytom (vzhľadom na kvantitu, kvalitu a odrody ovocia). S týmto súvisí redukcia nákladov na produkciu a podpora metód kultivácie a výrobných technológií, ktoré sú v súlade s environmentálnymi požiadavkami. Ďalšou významnou výhodou je informačný systém, ktorý mapuje všetko – od výroby, pohybu produktov a, samozrejme, predaja, vďaka čomu sú k dispozícii cenné informácie a prehľad o predaji a zásobách. A toto je len jeden príklad vybraný z dlhého zoznamu.

V rámci nového reformovaného prístupu bude dôležitosť OV ďalej rásť. Niektoré ďalšie časti podporných schém pre ovocie a zeleninu však už nebudú v súlade s reformovanou Spoločnou poľnohospodárskou politikou. Pomoc pre produkciu v spracovateľskom sektore je stále spätá s produkciou. V tejto oblasti je navrhnutá zmena smerom k systému jednotnej neviazanej pomoci pre poľnohospodárske subjekty, ako sa to uskutočnilo v ostatných poľnohospodárskych sektoroch.

Ekologická reforma

Poľnohospodári za posledné roky prešli obrovskou transformáciou, čo im umožnilo dosiahnuť ešte vyšší stupeň ochrany a udržania nášho životného prostredia. Naše návrhy týkajúce sa reformy ovocia a zeleniny stavajú na tomto základe prostredníctvom environmentálnych štandardov, ktoré sú napojené na podporné platby – minimálne pätina výdavkov každej OV pôjde na environmentálne opatrenia (napr. ochrana kvality vody, udržanie biodiverzity a udržiavanie vidieka) a posilňuje sa aj podpora smerom k organickej produkcii.

Je tiež jasné, že na rozdiel od ostatných poľnohospodárskych produktov, ovocie a zelenina veľmi ľahko podliehajú skaze a nie sú odolné voči klimatickým podmienkam, čo ovplyvňuje tak objem úrody, ako aj ich spotrebu. Preto navrhujeme opatrenia pre cielený manažment rizík, ktorý bol schválený Európskym parlamentom a členskými štátmi EÚ minulý rok. OV môžu poskytnúť opatrenia pre manažment rizík v prípade potreby.

Deti na prvom mieste

V tomto duchu by sme radi podporili konzumáciu ovocia a zeleniny, ktorých dobré účinky na ľudské zdravie boli dokázané. Napriek tomu, že tieto produkty sú veľmi zdravé, ich spotreba v EÚ stagnuje. V reforme sa tak predovšetkým navrhuje, aby sa zvýšilo spolufinancovanie programov na 60 percent pre propagáciu ovocia a zeleniny.


HNonline: Mariann Fischerová-Boelová: Čo čaká producentov ovocia a zeleniny (SK)