MVRR SR: Výročná správa o implementácii Rámca podpory Spoločenstva 2005

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

 

Výročná správa o implementácií Rámca podpory Spoločenstva poskytuje prehľad o stave implementácie eurofondov v rámci platných  programových dokumentov od 1. januára do 31. decembra 2005. Správa bola prerokovaná a schválená Národným monitorovacím výborom koncom mája 2006. Správa je pomerne obsiahlym, prvažne analytickým dokumentom, z takmer polovice tvoreného tabuľkovými prílohami.

V jej záveroch konštatuje, že vďaka prijatým opatreniam nastalo výrazné zlepšenie implementácie a zrýchlenie čerpania prostriedkov štrukturálnych fondov v závere roku 2005. Sledované ukazovatele, ako napr. podiel na čerpaní záväzku 2004 a celkového záväzku 2004 – 2006, podiel čerpania voči odhadom očakávaných výdavkov, sa výrazne zlepšili v závere roka oproti údajom sledovanými v priebehu roka.

Napriek vyššie uvedenej skutočnosti naďalej pretrvávajú nasledovné riziká a problémy, ktoré ovplyvňujú úspešnú implementáciu štrukturálnych fondov:

  • nereálne stanovované odhady očakávaných výdavkov zo strany riadiacich/sprostredkovateľských orgánov, dôsledkom čoho je nenapĺňanie príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu a rozpočtu EK a s tým súvisiace negatívne hodnotenie Slovenskej republiky Európskou komisiou,
  • nezúčtovávanie zálohových platieb a predfinancovania konečnými prijímateľmi a riadiacimi/sprostredkovateľskými orgánmi je v rozpore s Koncepciou systému finančného riadenia ŠF, čo má negatívny vplyv na bilanciu štátneho rozpočtu,
  • nedodržiavanie Koncepcie financovania projektov podporovaných zo ŠF na roky 2004 – 2006 a programových doplnkov ohľadne pomerov financovania,
  • nedodržiavanie Koncepcie systému finančného riadenia ŠF a finančných tabuliek schválených programových dokumentov,
  • nízke kontrahovanie a s tým súvisiace nízke čerpanie pri JPD NUTS II Bratislava Cieľ 2 a programoch Iniciatívy Spoločenstva INTERREG IIIA a ohrozenie dodržania pravidla N+2, dôsledkom čoho môže byť zníženie pomoci pre dané programy zo strany EK.

Identifikované problémy súvisiace s implementáciou štrukturálnych fondov sa priebežne riešia a odstraňujú na úrovni ministerstiev, na úrovni koordinačných porád podpredsedu vlády SR zodpovedného za čerpanie eurofondov.

Z dôvodu objektívneho vyhodnotenia pokroku implementácie projektov štrukturálnych fondov SR platobný orgán pre štrukturálne fondy MF SR oslovil krajiny, ktoré vstúpili do Európskej únie spolu so Slovenskou republikou o spoluprácu pri vyhodnotení porovnania jednotlivých finančných ukazovateľov k 31.12.2005. Na základe porovnania údajov, ktoré boli zaslané jednotlivými členskými štátmi, patrí Slovenská republika medzi najrýchlejšie implementujúce krajiny. V porovnaní s krajinami V4 vykazuje Slovenská republika k 31.12.2005 najlepšie finančné ukazovatele. Na základe údajov EK, ktoré porovnávajú čerpanie štrukturálnych fondov 10 nových členských krajín EÚ, patrí Slovenská republika na 4. miesto.