Nové programové obdobie 2007 – 2013

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

1. januára 2007 sa začína programové obdobie 2007 – 2013, v ktorom bude mať Slovensko možnosť čerpať niekoľkonásobne vyššie finančné prostriedky európskej štrukturálnej politiky, čo pre nás predstavuje niekoľkokrát väčšiu výzvu. Nové programové obdobie však predstavuje najmä výzvu dokázať, že Slovensko využilo „skúšobnú dobu“ efektívne a svedomito a že do plného sedemročného programového obdobia vstupuje ako rovnoprávny člen Európskej únie, ktorý svojimi vedomosťami a skúsenosťami z využívania európskych fondov je hodnotným partnerom „starým“ členským štátom.

Autorka analyzuje aj celkovú podobu schválneho Národného strategického referenčného rámca SR na roky 2007– 2013 spolu s jedenástimi operačnými programami, prostredníctvom ktorých sa budú strategické priority Slovenskej republiky napĺňať. Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR ako centrálny koordinačný orgán prijalo tiež výzvu zjednodušenia procesov riadenia a na základe skúseností zo súčasného programového obdobia pracuje na jeho zjednotení a zefektívnení pre prijímateľov.

Celú analýzu si môžete prečítať tu: