O reforme Regionálnej politiky EÚ pre roky 2007-2013

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

eac, fpvmv

 

Predmetom tejto správy je Regionálna politika EÚ pre roky 2007-20013.

Cieľom je informovať a vysvetliť základné črty aktuálnej reformy Regionálnej politiky EÚ pre roky 2007-2013.

Metódou práce je vyhľadávanie, analýza a spracovanie materiálov týkajúcich sa tejto problematiky do podoby ucelenej informačnej správy. Vychádzať budem z informácií dostupných na internete, predovšetkým stránkach portálu Európskej únie, jej inštitúcií a ďalších relevantných dokumentov a nariadení upravujúcich regionálnu politiku (politiku zaoberajúcu sa rozvojom regiónov) na úrovni EÚ.

Sú to najmä: „Kohézna politika na podporu rastu a zamestnanosti: Strategické usmernenia Spoločenstva pre roky 2007-2013“), „Tretia správa o ekonomickej a sociálnej súdržnosti: Nové partnerstvo pre súdržnosť, konvergenciu, konkurenciu, spoluprácu“ (známa ako Tretia správa o kohézii); návrhy nariadení Európskeho parlamentu a Rady, resp. Európskej komisie o všeobecnom uznesení o štrukturálnych fondoch a Kohéznom fonde; o Európskom fonde regionálneho rozvoja; Európskom sociálnom fonde; o Kohéznom fonde; a nariadenia o ustanovení Európskeho zoskupenia cezhraničnej spolupráce; návrh Európskej komisie týkajúcej sa Finančnej perspektívy pre roky 2007-2013; Finančná perspektíva EÚ pre roky 2007-2013 schválená Európskou radou v decembri 2005.

Práca je neformálne členená na úvod (1. kapitola), jadro (2. kapitola) a záver (3. kapitola). Úvod obsahuje zadefinovanie pojmu, úlohy a významu Regionálnej politiky EÚ, analýzu koreňov, priebehu a dôvodov reformy, jej filozoficko-politického pozadia, vysvetlenie podstaty tejto reformy. Jadro sa skladá z troch hlavných blokov (politická časť reformy, technická a finančná stránka reformy). Záver zhŕňa, naznačuje možné alternatívy do budúcnosti a prácu uzatvára.

Aby táto správa o reforme európskej regionálnej politiky bola komplexná a poskytla zrozumiteľnú informáciu, mala by obsahovať zadefinovanie tejto politiky a tiež vysvetlenie v akom zmysle sa tento pojem bude používať v tejto správe. To sa na prvý pohľad môže zdať jednoduché. Pri bližšom pohľade však zistíme, že to tak celkom nie je. Najskôr tu hrá rolu synonymický faktor. „Regionálna politika“ totiž môže znamenať jednak jednu zo spoločných politík EÚ, resp. politiku štátnu zameranú na regionálny rozvoj, ale tiež tento pojem môže byť chápaný ako súhrn vzťahov a pravidiel fungovania subjektov, politické dianie a súperenie politických síl na regionálnej úrovni. Predmetom tejto práce je „regionálna politika” v prvom význame.

Definovanie takto chápanej regionálnej politiky, jej postupov, nástrojov, a toho, čo by vlastne mala riešiť závisí od uhľa pohľadu a hodnôt pozorovateľa.

Regionálna politika tak môže byť pre niekoho efektívny nástroj zmenšovania regionálnych rozdielov a najmä financovanie infraštruktúry a podpory ekonomických subjektov v zaostalejších štátoch.

Pre iného je to spoločná nadnárodná politika pomáhajúca rozvíjať menej rozvinuté časti Únie, a prekonávať rozvojové problémy v postihnutých regiónoch v rámci celého Spoločenstva, a súčasne nástroj spolupôsobiaci s inými národnými aj nadnárodnými so zámerom podporiť ekonomický rast a celkový rozvoj Európskej únie.

Pre ďalšieho je to „monštrum“, škodlivá redistribúcia so zámerom umelo dorovnať rozdiely a plytvanie prostriedkami daňových poplatníkov európskych štátov, experiment, ktorý neprispieva k rastu ani k prekonávaniu rozdielov, ale skôr aktuálny stav konzervuje, či dokonca pôsobí kontraproduktívne a svojimi aktivitami vlastne vytvára „začarovaný kruh“. Podľa tohto názoru je Regionálna politika udržovaná pri živote etatizmom, ktorý sa prelína celou kontinentálnou Európou.(1)

Rolu tu hrá tiež fenomén pojmovej bohatosti. Pri skúmaní otázok regionálneho rozvoja a regionálnej politiky v prvom význame pojmu sa totiž môžeme stretnúť s viacerými termínmi, ktoré však predstavujú, znamenajú to isté či takmer to isté (miera zhody záleží od širšieho alebo užšieho chápania daného termínu).

V rámci tejto problematiky, tj. regionálnej politiky v prvom význame (tj. Regionálnej politiky EÚ), sa možno stretnúť s pojmami Regionálna politika, politika súdržnosti aj Kohézna politika, Štrukturálna politika, či politika štrukturálny operácií pričom ide o synonymá. Z tohto dôvodu treba tieto termíny aj v rámci tejto informačnej správy chápať ako zameniteľné, využívané pre zvýšenie pestrosti textu.

Pri spracovaní informácií o aktuálnej reforme Regionálnej politiky pre roky 2007-2013, nemožno obísť fakt, v tejto problematike inherentne obsiahnutý, že čím by toto spracovanie prenikalo hlbšie a viac do detailov, tým by bolo z hľadiska času a presnosti menej relevantné.

Treba zdôrazniť, že v tomto texte ide o spracovanie návrhov reformy a hoci sa už jej hlavné znaky a kontúry meniť nebudú, niektoré detaily, ktoré však nie sú v centre pozornosti tejto správy a predovšetkým rozpočet a jeho úpravy, môžu konečný výstup reformy a teda aj podobu Regionálnej politiky EÚ v rokoch 2007-2013 mierne pozmeniť. Tento kontext správy by mal byť čitateľom braný do úvahy.

I napriek akceptovaniu nedosiahnuteľnosti absolútnej hodnotovej neutrality, má text ambíciu, ako už bolo viackrát naznačené, priblížiť sa svojou povahou čo najbližšie k charakteru „informačnej správy“ snažiacej sa poskytnúť verejnosti bližší pohľad a vysvetlenie navrhovanej reformy Regionálnej politiky EÚ bez nánosov hodnotiacich súdov.

Predovšetkým pokus vysvetliť podstatu reformy (časti úvod a záver, kapitoly 1. a 3.) bude miestom zápasu neutrálnosti informačnej správy ako literárneho útvaru s hodnotovou orientáciou jej tvorcu, resp. analytickým pohľadom. V popredí záujmu autora – politológa je však poskytnúť vyvážený pohľad.


Celá práca je k dispozícii vo formáte .pdf  na tejto linke