Prieskum: Názory na externý projektový manažment

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

pixabay.com

Výsledky prieskumu ukázali, že externý projektový manažment je pozitívne vnímaný a predstavuje prínos pre respondentov (prijímateľov) realizujúcich projekty financované zo Štrukturálnych fondov EÚ. Za najväčší prínos respondenti považujú kvalitne vypracované žiadosti o platbu, monitorovacie správy, dohľad nad celkovým projektom a prenesenie administratívnej záťaže na externú firmu. Dôvody, prečo sa respondenti rozhodnú využiť externý projektový manažment sa líšia od počtu koľko projektov respondenti už zrealizovali.

Vo všeobecnosti sú však dôvody nasledovné: administratívna zložitosť riadenia projektov, neznalosť procesov a nedostatok personálnych kapacít. Aj napriek tomu, že nie vo všetkých projektoch boli oprávnené výdavky na externý projektový manažment, respondenti ho využili a boli ochotní si ho hradiť aj z vlastných rozpočtov.

Ako bolo zistené, aj pri realizácii ďalších projektov by respondenti využili služby externého manažmentu. Ide o poskytovanie služieb na podobnej úrovni ako sú napríklad služby: vypracovanie verejných obstarávaní, vedenie účtovníctva či zabezpečenie stavebného dozoru. Teda tam, kde je potrebné pre úspešné zvládnutie procesu ho zabezpečiť odborným personálom s dostatočnými vedomosťami a skúsenosťami.

Respondenti prevažne nemajú dostatočnú internú kapacitu na zaškolenie pracovníkov, sledovanie zmien v zákonoch, usmerneniach či príručkách, prípadne potrebujú vypomôcť s administratívne náročným procesom realizácie projektov. V súčasnosti existuje na trhu niekoľko desiatok firiem a živnostníkov poskytujúcich služby externého projektového manažmentu. Nie všetci poskytujú a zastrešujú celý cyklus projektového riadenia a rozdielne sú aj ich znalosti v oblasti problematiky eurofondov, projektového riadenia a legislatívy, ktoré sú potrebné pre kvalitné poskytovanie služieb.

Z dotazníka jednoznačne vyplynulo, že respondenti by prijali zavedenie prísnych podmienok na poskytovanie služieb externého manažmentu, aby mali istotu, že firmu ktorú si zvolia, im bude riadiť projekt podľa ich potrieb a podmienok projektu. Zároveň projekt úspešne ukončí v dohodnutom termíne, pri dodržaní rozpočtu a s naplnením stanovených cieľov a merateľných ukazovateľov projektu.

Kompletné výsledky prieskumu nájdete na tomto odkaze.