Pripravenosť miest na vyššiu dynamiku rozvoja územia

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Medzi doterajšie najbežnejšie úlohy samosprávy boli zaraďované (ale tiež občanmi, teda voličmi, hodnotené najmä z hľadiska ich kvality a rozsahu) tzv. priame služby obyvateľstvu či organizáciám (napr. vybavovanie administratívnych záležitostí, čistota mesta, osvetlenie, verejná doprava, údržba či výstavba občianskej a technickej infraštruktúry a pod.). Pomerne málo pozornosti bolo a stále ešte je venované rozvojovým aktivitám samosprávy, tzn. takým novým činnostiam a krokom, ktoré väčšinou prinášajú viditeľný prínos až v dlhodobejšom horizonte, často prevyšujúcom štvorročné volebné obdobie. Mestá a obce sú vo všeobecnosti základnou rozvojovou jednotkou, majú svoje územie, jasne definované samosprávne funkcie a pomerne široké pole pôsobnosti pre udržateľný rozvoj mesta a skvalitňovania života v ňom.


Čo to znamená byt pripravený, resp. vytvoriť podmienky pre dynamický a efektívny rozvoj územia, ktoré spravujem? Jednu z odpovedí na túto otázku ponúka analýza, ktorú si môžete prečítať, ak kliknete sem.