Programy Európskej únie – nové výzvy

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Partner, EIC, podnikanie

 

Oblasť: Vývoj, distribúcia a propagácia európskych audiovizuálnych diel

Bola vyhlásená výzva na podávanie projektov v rámci programu Media Plus – vývoj, distribúcia a propagácia. Termín uzávierky je 24. september 2004. Ďalšie termíny uzávierok sú 13. september 2004 pre projekty, ktoré sa budú realizovať medzi 1.januárom 2005 a 30.aprílom 2005 a termín uzávierky 3. december 2004 pre projekty s realizáciou od 1. mája 2005 a 31. decembrom 2005 .Tejto výzvy sa môžu zúčastniť správne úrady, štáty, združenia, lokálne a regionálne úrady, ako aj malé a stredné podniky (MSP) členských štátov EÚ. Hlavnými cieľmi sú umožniť a podporovať propagáciu a pohyb európskych audiovizuálnych a kinematografických diel na výstavách a veľtrhoch.

Oblasť: Kultúra

Bola vyhlásená výzva na podávanie projektov rámci programu Culture 2000. Programu sa môžu zúčastniť samosprávne úrady, štáty, spoločnosti, združenia, lokálne a regionálne úrady, ako aj malé a stredné podniky z èlenských štátov EÚ. Program je zameraný na kvalitné projekty, ktoré podporujú inováciu a kreativitu, zaručujú zachovanie skutočných európskych hodnôt a jedinečností v oblasti kultúry. Termín uzávierky je 15. október 2004.

Oblasť: Spolupráca v kultúre

Bola vyhlásená výzva na podávanie projektov v oblasti spolupráce v kultúre. Projekty môžu podávať samosprávne úrady, štáty, spoločnosti, združenia, federácie, únie, lokálne a regionálne úrady a školy zo štátov EÚ. Program je zameraný na zvýšenie mobility pracovníkov v kultúre, obeh kultúrnych produktov a výrobkov a na rozvíjanie dialógu medzi kultúrami. Termín uzávierky je 15. september 2004.

Oblasť: Študijné pobyty

Bola vyhlásená výzva na podávanie projektov v rámci programu CEDEFOP. Projekty môžu podávať samosprávne úrady, štáty, agentúry, komory, združenia, federácie, únie, lokálne a regionálne úrady, školy a vzdelávacie strediská z členských štátov EÚ. Program je zameraný na podporu vymien a diskusií medzi tými, ktorí sa zaoberajú odborným výcvikom alebo výcvikom k povolaniu a k podpore vzájomného pochopenia schém a systémov odborných výcvikov v európskych krajinách. Termín uzávierky je 15 . september 2004.

Oblasť: Granty individuálnej mobility

Bola vyhlásená výzva na podávanie projektov v rámci programu TEMPUS I I I. Výzvy sa môžu zúčastniť správne úrady, štáty, asociácie, tréningové centrá a univerzity z členských krajín EÚ a partnerských krajín. Hlavným cieľom je vytvoriť príležitosť pre akademický a administratívny personál aby získal možnosť krátkodobých zahraničných stáží. Termín uzávierky je 15. október 2004.

Oblasť: Akčný plán pre bezpečnejší internet

Bola vyhlásená výzva na podávanie projektov rámci programu Esafe – Akčný plán pre bezpečnejší internet. Výzvy sa môžu zúčastniť správne úrady, štáty, agentúry, komory, asociácie, korporácie, výskumné centrá, malé a stredné podniky a univerzity z členských štátov EÚ. Hlavným cieľom je plne fungujúci systém samostatnej regulácie, limitujúci škodlivý a ilegálny obsah stránok a informácií. Termín uzávierky je 29. október 2004.

Oblasť: Základné práva

Bola vyhlásená výzva na podávanie projektov v rámci podpory základných práv a práv súvisiacich s európskym občianstvom. Projekty môžu podávať samosprávne úrady, agentúry, komory, asociácie, rozvojové mimovládne organizácie, federácie, únie, lokálne a regionálne úrady a univerzity z členských štátov EÚ, so sídlom v EÚ. Program je zameraný na zvyšovanie vedomostí o základných právach vyplývajúcich z členstva v EÚ a vytvárať také podmienky, ktoré umožnia občanom spoznávať ich práva. Termín uzávierok je 30. september 2004.

Oblasť: Kvalita a bezpečnosť potravín

Bola vyhlásená výzva na podávanie projektov v rámci fondu FP6 na poli kvality a bezpečnosti potravín. Výzvy sa môžu zúčastniť obchodné spoločnosti, malé a stredné podniky, výskumné centrá a univerzity z členských a asociovaných štátov EÚ. Program je zameraný na integráciu a posilňovanie európskeho výskumu v oblasti kvality potravín a ich bezpečnosti. Termín uzávierky je 29. september 2004.


Ďalšie informácie nájdete na stránkach magazínu EIC-zine vydávaného Európskym informačným centrom, ktoré funguje pri Národnej agentúre pre rozvoj malého a stredného podnikania