Regionálna koordinácia štrukturálnej pomoci

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Priatelia Zeme - CEPA

Systém vytvára prostredie pre aktívnu partnerskú spoluprácu medzi verejným sektorom, podnikateľmi a neziskovými organizáciami a minimalizuje možnosti klientelizmu pri výbere projektov. Výsledkom sú projekty, ktorých zmyslom nie je len rýchle vyčerpanie európskych peňazí, ale reálne zvyšujú kvalitu života ľudí žijúcich v najzaostalejších častiach Walesu. Strategické ciele, ktoré si vo Walese stanovili na začiatku programovacieho obdobia 2000 – 2006, sa im na jeho konci vo veľkej miere podarilo splniť.

Všetky sektory – verejný, súkromný aj mimovládny – využívajú vo Walese servisný systém, ktorý bezplatne naviguje žiadateľov na najvhodnejší druh finančnej podpory a pomáha im s prípravou projektových zámerov, finančných plánov a podnikateľských zámerov. Vďaka tomu, že dlhodobé rozvojové regionálne stratégie sú všeobecne známe a vzájomne zosúladené, žiadatelia pripravujú svoje projekty vo vzájomnej súčinnosti a v súlade s týmito dokumentami. Koordinovaná príprava projektov v regióne má za následok takmer 100-percentnú úspešnosť podaných projektov. Servisné centrá po schválení projektov poskytujú pomoc aj pri ich realizácii a menším subjektom pomáhajú aj s ich administratívou. Napríklad, na požiadanie vykonávajú aj neformálne audity (napr. pri vyúčtovaní projektov) tak, aby boli prijímatelia pomoci dopredu upozornení na prípadné nedostatky, mohli ich včas odstrániť a projekty úspešne ukončiť.

Na Slovensku obdobný systém zatiaľ nefunguje. Nachádzame sa na začiatku nového programovacieho obdobia 2007 – 2013, ktoré prinesie značné množstvo finančných zdrojov z Európskej únie. Tie by mali prispieť k zmenšovaniu regionálnych rozdielov, i rozdielov vo vnútri jednotlivých regiónov, podpore rastu zamestnanosti, podnikania, ochrany životného prostredia, skvalitneniu vzdelávacieho a zdravotníckeho systému a budovaniu potrebnej infraštruktúry. Podpora pri tvorbe projektov a dlhodobých zámerov pre zaostávajúce oblasti Slovenska však nie je dostatočná, obce často plytvajú nemalými prostriedkami na prípravu projektovej dokumentácie, z ktorej veľká časť skončí v zbere papiera. Preto považujeme model, ktorý sa využíva vo Walese, za veľmi inšpiratívny a v mnohom využiteľný aj na Slovensku.