Regionálna politika EÚ a štrukturálne fondy po roku 2006

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Priatelia Zeme - CEPA

 

Štrukturálne fondy a Kohézny fond sú nástrojmi regionálnej politiky EÚ. Ich poslaním je vyrovnávanie regionálnych rozdielov v rámci zjednotenej Európy a ochrana životného prostredia.

Keďže ide o verejné fondy, musia inštitúcie zodpovedné za ich správu dbať na to, aby boli využívané v súlade s vopred stanovenými pravidlami a na stanovený účel. Štrukturálne fondy a Kohézny fond dovedna tvoria až tretinu celého rozpočtu EÚ, čo je po poľnohospodárstve druhá najväčšia položka v rozpočte únie. Sú teda zároveň príležitosťou aj rizikom : ak sa použijú vhodne, môžu sa stať kľúčovým impulzom pre zmysluplný rozvoj v zaostávajúcich oblastiach a zvyšovania kvality života spoločnosti ako celku. Na druhej strane ich netransparentné a nevhodné použitie môže dnešné problémy ešte väčšmi prehĺbiť.

Pravidlá na využívanie týchto fondov určujú osobitné nariadenia Rady EÚ a sú záväzné na sedemročné rozpočtové obdobie EÚ. Hoci sa aktuálne rozpočtové obdobie končí až v roku 2006, už dnes – s trojročným predstihom – sa pripravujú pravidlá a navrhuje smerovanie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v období 2007 – 2013.

Nová publikácia si všíma zámery Európskej komisie a predovšetkým predkladá spoločnú predstavu MVO, pôsobiacich v pôvodných aj nových členských štátoch EÚ, akými zásadami by sa malo v budúcnosti riadiť čerpanie fondov EÚ. Táto predstava sa rodila jednak na základe zhodnotenia viacročných skúseností stoviek MVO monitorujúcich každodennú prax využívania spomínaných fondov v mnohých krajinách, a jednak v dvanásťmesačnej intenzívnej a otvorenej diskusii.

Spoločné stanovisko MVO k smerovaniu európskej regionálnej politiky po roku 2006 sa môže stať nielen dôležitou pomôckou pre všetkých, ktorí majú záujem aktívne sa zúčastňovať na procese programovania štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na roky 2007 – 2013, ale aj užitočným zdrojom inšpirácie pre vládny tím, ktorý bude tento proces na Slovensku koordinovať.


Celý text analýzy môžete nájsť v .rtf formáte na stránkach Centra pre podporu miestneho aktivizmu