Regionálny rozvoj Slovenska v európskych integračných procesoch (SK)

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

SAV, vzdelávanie, výskum

Pre Slovensko, ktorého všetky administratívno-správne regióny môžeme považovať za prihraničné, keďže každý z nich leží v určitej svojej časti na štátnej hranici, je veľmi dôležité poznať, aká je situácia v pohraničných územiach a aké sú podoby, resp. možnosti cezhraničnej regionálnej spolupráce.

Z tohto dôvodu zámerom organizátorov konferencie a editorov publikácie bolo konfrontovať tri zdroje poznania vzťahujúceho sa na túto problematiku:

  • vedecko-výskumné poznanie,
  • praktická skúsenosť aktérov pôsobiacich v týchto územiach (regionálne rozvojové agentúry),
  • štátna politika vo vzťahu k cezhraničnej spolupráci (Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR).

Publikácia odráža zachytenie situácie na Slovensku, časť príspevkov sa snaží zohľadňovať aj širšie európske kontexty, v ktorých Slovensko pôsobí. Súčasne sú zohľadňované i niektoré skúsenosti zahraničné (česká či belgická skúsenosť).

V predkladanej publikácii sa čitateľovi do rúk dostáva výber z prednesených príspevkov, ktoré sme zaradili do troch kapitol. Predchádza im úvodný príspevok (Ľ. Falťan), ktorý v stručnej podobe reflektuje dôvody a význam rozvoja prihraničných regiónov a euroregionálnej cezhraničnej spolupráce.

Prvá kapitola Regióny – prihraničné regióny – kontexty slovenské a medzinárodné sústreďuje príspevky, zaoberajúce sa širšími kontextami regionálnej situácie Slovenska, či už európskymi s dôrazom na niektoré makroekonomické charakteristiky, alebo vnútroslovenskými so špeciálnym zreteľom na vymedzené prihraničné územia (regióny) a ich sociálno-priestorové charakteristiky a kvality ľudského potenciálu. Uvedené príspevky majú analytický charakter a dávajú obraz o sociálnej a ekonomickej situácii daného priestoru (treba podotknúť, že rôzne definovaných regiónov). Ďalšie príspevky v tejto kapitole sa sústreďujú na vymedzenie legislatívnych, plánovacích a finančných nástrojov zabezpečovania regionálneho rozvoja, ako aj inštitucionálneho zázemia na úrovni štátnej správy, resp. na inštitucionálne zabezpečenie regionálneho rozvoja na príklade Banskobystrického kraja s normatívnym pohľadom na jeho manažment.

Druhá kapitola Euroregióny a regionálny rozvoj sa sústreďuje na fenomén euroregiónov čiže inštitucionalizovaných foriem cezhraničnej regionálnej spolupráce. Príspevky v tejto kapitole zdroje poznania euroregionálnej situácie opierajú jednak:

  • o sekundárne analýzy dostupných dokumentov o ich pôsobnosti, resp. syntetizujú určité poznanie
  • pokúšajú sa o syntetickú reflexiu tohto fenoménu v konkrétnom priestore,
  • alebo reflektujú a prezentujú výsledky empirického poznania (na báze výskumov) v euroregióne.

Kapitola prináša i príspevky humánnych geografov, ktorý sa v nich zaoberajú niektorými spoločensko-politickými kontextami, ktoré ovplyvňovali formovanie euroregiónov na Slovensku, pričom P. Spišiak väčšiu pozornosť venuje aj niektorým teoreticko-metodologickým východiskám, ktoré sa spájajú s analýzami euroregionálnych aktivít. Zaujímavý pohľad na problematiku euroregiónov prinášajú autori z Belgicka a z Českej republiky. V závere sa venuje charakteristike Euroregiónu Slaná – Rimava z pohľadu vybraných socio-štrukturálnych znakov a metódou SWOT analýzy a na niektoré legislatívne a inštitucionálne aspekty rozvoja cezhraničnej spolupráce, ktoré vytvárajú kompetenčné rámce pre takéto aktivity hlavne na úrovni obecných samospráv.

Tretia kapitola Stručný prehľad diskusie predkladá spracovaný výber z prepisu a zhrnutí z diskusie, ktorá vznikla v priebehu konferencie ako reakcia na prednesené vystúpenia, resp. problémy, ktoré sa k téme konferencie vzťahovali. Do tejto kapitoly boli zahrnuté i vybrané prepisy vystúpení predstaviteľov Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR, prípadne regionálnych rozvojových agentúr.

Predložená publikácia dopĺňa mozaiku poznania o problémoch prihraničných regiónov Slovenska a o formovaní euroregiónov.