Regionálny rozvoj Slovenska. Východiská a súčasný stav

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

SAV, vzdelávanie, výskum

 

Na tvorbe analytickej publikácie „REGIONÁLNY ROZVOJ SLOVENSKA – VÝCHODISKÁ A SÚČASNÝ STAV“ sa podieľal tím popredných sociológov Slovenska SAV (V. Krivý, J. Tvrdoň, P. Gajdoš, Ľ. Falťan a J. Pašiak). Tento materiál je súčasťou výskumného projektu financovaného z vládneho programu a mal by „slúžiť predovšetkým rozhodovacím orgánom, ktoré majú zodpovedajúce kompetencie pri riešení vystupujúcich problémov v regiónoch a pri formovaní regionálnych politík na Slovensku i v EÚ“. Súčasne by však tento materiál mal slúžiť i pre širšiu “občiansku sféru” ako “diagnóza stavu”, ktorá by mala cez poznanie pomôcť k ešte väčšej občianskej aktivizácii riešenia regionálnych problémov.

Uvedená publikácia v tejto skrátenej podobe dáva prehľad stavu situácie a umožňuje urobiť si obraz a podobách problémovej diferencovanosti území Slovenska. Významné sú nadnárodné súvislosti prebiehajúcich procesov, keďže sa netýkajú len jednej krajiny, ale sú súčasťou priestorovo širších premien, ktoré majú významné, prinajmenšom európske súvislosti. Premieta sa to, resp. odráža v európskych integračných procesoch, v hľadaní podôb štátnych i spoločných „únijných“ postupov, pri riešení problémov, pri usmerňovaní vývojových procesov a hlavne pri hľadaní spoločných či koordinovaných politík.

Rozdelená je do troch okruhov:

 • KONTEXT REGIONÁLNEHO ROZVOJA PRED ROKOM 1989,

 • ANALÝZA DOPADOV SYSTÉMOVÝCH ZMIEN (po roku 1989) NA REGIONÁLNE DISPONIBILITY

 • TYPOLÓGIA REGIONÁLNEJ DIFERENCIÁCIE SR

Sociologický ústav SAV v poslednom období UVEREJNIL užitočné publikácie práve k problematike regionálneho rozvoja SR a je akceptovanou autoritou medzi think – tankmi SR. Okrem iných sú to:

 • PODOBY REGIONÁLNYCH ODLIŠNOSTÍ NA SLOVENSKU. PRÍKLADY VYBRANÝCH OKRESOV
  Editori: Vladimír Ira, Ján Pašiak, Ľubomír Falťan, Peter Gajdoš
  © Sociologický ústav SAV, Bratislava 2005

 • REGIONÁLNY ROZVOJ SLOVENSKA V EURÓPSKYCH INTEGRAČNÝCH KONTEXTOCH (Regióny, prihraničné regióny, euroregióny)
  Editor: Mgr. Ľubomír FALŤAN, CSc.
  © NK UNESCO – Most, Sociologický ústav SAV

 • MENTÁLNA HRANICA. OBRAZ SUSEDA V SLOVENSKO-RAKÚSKOM POHRANIČÍ
  Editor: Ľubomír Falťan
  © Sociologický ústav SAV, Bratislava 2003

 • ČLOVEK, SPOLOČNOSŤ, PROSTREDIE. PRIESTOROVÁ SOCIOLÓGIA
  Autor: Peter Gajdoš
  © Sociologický ústav SAV, Bratislava 2002

Celú publikáciu  môžete nájsť tu: