Gymnázium – Gimnázium Fiľakovo: Úspech nosíme v sebe

Komerčný obsah

Gymnázium – Gimnázium Fiľakovo sídli v historickej budove v centre mesta a svojou novodobou tradíciou od roku 1951 nadväzuje na stredoveké nižšie gymnázium, ktoré tu pôsobilo do polovice 17. storočia. Pravidelne pripravuje žiakov na štúdium na vysokých školách a na pomaturitné štúdium.

Absolventi školy si rýchlo a spoľahlivo osvojujú nové vedomosti a zručnosti, aj za pomoci zavádzania informačných technológií do vyučovacieho procesu vo všetkých predmetoch. Po ukončení štúdia majú široké vedomosti z predmetov spoločensko-vedných, technických aj prírodovedných, čo im dáva predpoklad študovať na vysokej škole akéhokoľvek zamerania alebo pokračovať v  pomaturitnom štúdiu, prípadne uplatniť sa na trhu práce.

K uskutočňovaniu tohto cieľa je však nutné neustále modernizovanie vzdelávania. Moderné vzdelávanie si vyžaduje inováciu školského vzdelávacieho programu na škole smerom k rozvoju kľúčových kompetencií žiakov a ich overovaniu. S touto víziou sa škola pustila do realizovania dopytovo orientovaného projektu Úspech nosíme v sebe.

Projekt sa zameriava hlavne na prírodovedné predmety a moderné metódy vyučovania, ako:
– učenie sa s porozumením,
– interaktívne metódy,
– aktívne poznávanie a vedecké bádanie.

Okrem prírodovedných predmetov sme do inovácie školského vzdelávacieho programu zahrnuli aj výučbu cudzích jazykov, kde zámerom je vyučovať vybrané predmety alebo ich časti, prostredníctvom cudzieho jazyka a tak zvyšovať kompetencie a jazykové zručnosti našich žiakov.

Prínosom projektu je aj budovanie a modernizácia laboratórií fyziky, biológie, chémie a informatiky. V digitálnom prírodovednom laboratóriu je k dispozícii takmer 100 nových senzorov na meranie rôznych fyzikálnych veličín na vedeckej úrovni.

Biologické laboratórium získalo nové mikroskopy a ďalšie učebné pomôcky, ktorými bude môcť napodobňovať podmienky výskumu vedeckých laboratórií.
Na hodinách geografie sa budú využívať nové moderné mapy a turistické navigačné prístroje.

Do tried boli inštalované interaktívne tabule s pokročilými odbornými programami a na ich plné využitie naši učitelia pripravili v rámci projektu interaktívne cvičenia.
Súčasťou vyučovania sa na škole stávajú tablety, notebooky, najmodernejšie stolné počítače, roboty, digitálne kamery, fotoaparáty a multimediálne knihy.

Samozrejme na efektívne využitie týchto pomôcok a prípravu učebných textov bolo nutné, aby sa aj naši pedagógovia vzdelávali a pripravili na túto pokročilú formu vyučovania. V rámci projektu sme absolvovali vzdelávania na využitie a prípravu učebných materiálov na interaktívne tabule, na prácu s myšlienkovými mapami a na prezentovanie novou formou za pomoci programu Prezi.

Svojou komplexnosťou projekt spĺňa požiadavky potrieb učebného programu školy, ktorý je primárne delený na tri smerovania:
– prírodovedný,
– technický,
– spoločensko-vedný.

Naša škola si pred niekoľkými rokmi vytýčila za cieľ stať sa  modernou, všestrannou vzdelávacou inštitúciou tak pre žiakov, ako aj pre pedagógov zo širokého okolia. Tento projekt ju významnou mierou priblížil k tomuto cieľu.

Viac informácií o projekte a aktivitách školy na www.gymfilakovo.sk.

„Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“