Hutníkom záleží na osude druhých

Komerčný obsah

Košické rozprávkové Vianoce otvára Mikuláš na Hlavnej ulici už 5. decembra. Pestrý zábavný program pre deti i rodičov štartuje pri soche Immaculata o piatej popoludní. Hlavnými organizátormi podujatia sú Mesto Košice spolu s hutníckou firmou.

V rovnakom čase bude na Hlavnej ulici otvorený aj charitatívny stánok U. S. Steel Košice, v ktorom od 5. do 22. decembra dáva firma príležitosť osemnástim neziskovým organizáciám prezentovať svoju činnosť širokej verejnosti. Organizuje tiež verejnú finančnú zbierku na ich ďalší rozvoj. Chod stánku zabezpečujú dobrovoľníci z radov zamestnancov a študentov, ktorých firma podporuje v štúdiu na vysokej škole či univerzite. Svoje aktivity a služby obyvateľom a návštevníkom Košíc predstavia detské domovy, občianske združenia pre hendikepované deti a dospelých, vzdelávacie i ekologické organizácie. Hneď v prvý deň, 5. decembra, bude možné prispieť na kúpu prístrojov pre kliniku intenzívnej medicíny Detskej nemocnice Košice.

Do finančnej zbierky pre toto zdravotnícke zariadenie sa v predvianočnom čase zapojili aj košickí hutníci. Výťažok z ich zbierky sa strojnásobí, keďže rovnakou sumou, akú dalo dohromady približne sedemtisíc hutníkov, prispejú  i samotná firma a Nadácia U. S. Steel Košice. Riaditeľ Detskej nemocnice Košice Peter Krcho sa výslednú sumu dozvie počas charitatívneho koncertu Stromček prianí v piatok, 9. decembra v Štátnom divadle Košice. Symbolický šek mu v mene zamestnancov odovzdá prezident hutníckej firmy David J. Rintoul. V minulom roku bol spoločný finančný dar hutníkov použitý na kúpu špeciálneho laserového prístroja a kamery pre Očné oddelenie na Rastislavovej ulici a Očnú kliniku na Triede SNP Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach.

Stromčeky prianí majú medzi hutníkmi už svoju tradíciu. Od roku 2006 sa snažia spríjemniť najkrajšie sviatky aj iným, ktorí to potrebujú. Zo stromčekov prianí v priestoroch fabriky berú kartičky so želaniami detí a tie im plnia. V tomto roku potešia 136 detí v Detskom domove sv. Klementa Hofbauera v Podolínci, Detskom domove na Uralskej ulici v Košiciach i deti z desiatich košických rodín, ktoré žijú v sociálnej núdzi. Najčastejšie si chlapci a dievčatá  želali  hračky, kozmetiku, školské a športové potreby.  Detské domovy dostanú aj finančnú podporu vo výške 9 000 eur, rovnakú sumu pre rodiny v ťažkej sociálnej situácii prevezme Arcidiecézna charita v Košiciach.

„Vianočné dobročinné aktivity sú vyvrcholením spoločenskej zodpovednosti našej firmy a jej zamestnancov voči regiónu, v ktorom žijeme a pracujeme. Spolu s ďalšími obetavými ľuďmi, ktorým nie je ľahostajný osud druhých, môžeme zlepšiť život okolo seba a spoločne zvládnuť výzvy, ktoré stoja pred nami,“ povedal na margo filantropických aktivít spoločnosti U. S. Steel Košice jej prezident David J. Rintoul.

Komu je možné v charitatívnom stánku od 10.00 do 20.00 hod.  pomôcť

5. decembra

Detská fakultná nemocnica Košice

Na kúpu prístrojov a zariadení pre III. kliniku pediatrickej anestéziológie a intenzívnej medicíny.

6. decembra

ŠANCA, n.f., Košice

Na zakúpenie materiálového vybavenia pre Spojenú školu Opatovská cesta 97, Košice.

7. decembra

Materské centrum Stonožka – Košice Juh

Na prevádzku Materského centra Stonožka – Košice, t.j. na vytvorenie bezpečného a hygienického prostredia pre hru najmenších detičiek a na zmysluplné trávenie voľného času rodičov na materskej / rodičovskej dovolenke.

8. decembra

Autistické centrum Rubikon, n.o., Košice

Na činnosť združenia.

9. decembra

Detský domov sv. Klementa Hofbauera, Podolínec (10.00 – 15.00 hod.)

Na činnosť a aktivity detského domova.

9. decembra (15.00 – 20.00 hod.) – 10. decembra

Únia vzájomnej pomoci ľudí a psov, Košice

Na činnosť a aktivity útulku.

11. decembra

Detský klub zdravotne postihnutých detí a mládeže v Košiciach

Na zakúpenie rehabilitačných pomôcok pre telesne postihnuté deti.

12. decembra

REEDUKAČNÉ CENTRUM, Bankov 15, Košice

Na tvorivú činnosť chovancov ústavu.

13. decembra

Ekologické vzdelávacie centrum SOSNA, Družstevná pri Hornáde

Na vzdelávacie programy a tvorivú činnosť.

14. decembra

Liga proti rakovine, Košice

Na podpornú psychosociálnu činnosť v centre pomoci.

15. decembra

Psychosociálne centrum, Košice

Na zakúpenie materiálu na arteterapiu pre klientov.

16. decembra

Občianske združenie USMEJ SA NA MŇA, Košice

Na zakúpenie špeciálnych učebných pomôcok pre žiakov Spojenej školy na Vojenskej ul. č. 13 v Košiciach.

17. decembra

Detský domov Košice, Uralská 1

Na zakúpenie umeleckého a pracovného materiálu do terapeutickej dielne.

18. decembra

Detský domov Košická Nová Ves, Poľná 1

Na nákup materiálu pre záujmovú činnosť detí v detskom domove.

19. decembra

Základná umelecká škola, Bernolákova 26, Košice

Na zakúpenie učebných pomôcok.

20. decembra

ArtEst – polyestetické vzdelávanie znevýhodnenej mládeže, Košice

Na zakúpenie materiálu na arteterapiu pre klientov.

21. decembra

Združenie príbuzných a priateľov Radosť v Košiciach

Na činnosť a aktivity Rehabilitačného strediska pre ľudí s duševnými poruchami na Bauerovej 1 v Košiciach.

22. decembra

Arcidiecézna charita Košice

Na prevádzku Hospicu Matky Terezy v Bardejovskej Novej Vsi, domovov dôchodcov a domovov sociálnych služieb (Košice, Lipany, Veľký Šariš, Vojčice) a pre Krízové centrum v Košickej Novej Vsi, Poľná 1.