SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani modernizuje cestu k vzdelaniu

Komerčný obsah

Nielen technológia napreduje. Menia sa aj ľudia. Mladí majú viac možností, no sú na nich kladené vyššie nároky. Už počas štúdia by sa preto mali snažiť odlíšiť od svojich rovesníkov, zlepšovať sa a rozvíjať svoje schopnosti. A najlepšie je, ak im s rozvojom vedomostí a schopností pomôže škola. SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani si to uvedomuje, a preto sa zapojila do projektu „Učím sa to, čo budem potrebovať“, ktorý je súčasťou operačného programu Vzdelávanie s podporou Európskeho sociálneho fondu.

SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani je škola s viac ako 60 ročnou tradíciou, ktorá ponúka úplné stredné odborné vzdelanie v štvorročných študijných odboroch, v trojročných učebných odboroch a dvojročných študijných odboroch nadstavbového štúdia.

Od marca 2014 je škola zapojená v projekte „Učím sa to, čo budem potrebovať“, ktorého cieľom je inovovať výučbu predmetov odborov gastronomického zamerania a inovovať výučbu odborov mechanik, opravár stroje a zariadenia, agromechanizátor a ich prepojenie s praxou. Cieľom aktivít pedagogických zamestnancov je inovovať učebné materiály pre odbory zamerané na gastronómiu, cestovný ruch, pracoviská odbornej praxe a vyškoliť pedagogických zamestnancov. Projekt sa naplní v decembri 2015.

Doposiaľ sa zrealizovalo množstvo činností a aktivít. Pedagogickí zamestnanci vytvorili inovované učebné materiály pre študijné a učebné odbory v anglickom a nemeckom jazyku. Tieto materiály tvoria interaktívne e-cvičenia a kódované pracovné listy s využitím interaktívneho pera a hlasovacieho zariadenia. Žiaci pracovali s novými materiálmi v predmetoch Gastronomy English, Gastronomie Deutch a odborný výcvik. Ocenili veľmi účinný a pútavý spôsob prezentovania nového učiva, ako aj okamžitú možnosť spätnej väzby. Pre tento účel bola zriadená učebňa s novými počítačmi, interaktívnym dataprojektorom, interaktívnymi perami a multifunkčným  hlasovacím zariadením.

Odbor mechanik, opravár stroje a zariadenia bol modernizovaný zakúpením mobilnej skrine so zariadením, vozíkom náradia, vyvažovačkou kolies, vyzúvačkou pneumatík a inými modernými prostriedkami. Didaktické materiály sa inovovali vytvorením e-cvičení, ako aj tvorbou  inštruktážnych videí, ktoré sa využívajú v rámci teoretického vyučovania.

V odboroch mäsiar, kuchár a kuchár boli zmodernizované odborné učebne a v súčasnej dobe sú vybavené boxovou udiarňou, rezačkou mäsa, plničkou klobás, automatickou váhou, flambovacím vozíkom, mraziacim boxom a množstvom iných zariadení. Študenti týchto odborov si mohli všetky spomenuté zariadenia vyskúšať v praxi počas tzv. „Dňa projektu“, ktorý sa konal v septembri. Cieľom tohto dňa bolo zrealizovať rozrábanie bravčových polovičiek a príprava produktov z nich, nasledovala ochutnávka hotových produktov, o ktoré bol veľký záujem.

Všetky výstupy z projektu sú priebežne zapracovávané do ŠKVP, ktorý bude inovovaný do záveru projektu a bude využívaný v budúcich školských rokoch.
Pedagógovia školy absolvovali vzdelávacie programy, ktoré podporia premenu tradičných metód výučby na moderné a zabezpečia ich osobnostný rozvoj.
Moderná didaktická technika skvalitňuje prípravu žiakov v našom regióne, otvára cesty pre lepšie umiestnenie sa na trhu práce doma i v zahraničí a škola sa stáva atraktívnejšou pre absolventov základných škôl v regióne.

Zdroj: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nová Baňa

„Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“