EURACTIV Podcast | Boj proti násiliu na ženách po odmietnutí Istanbulského dohovoru

Nová európska stratégia pre rodovú rovnosť na roky 2020-2025 (Gender Equality Strategy) uvádza boj proti rodovo podmienenému násiliu, ochranu a podporu jeho obetí za jednu z piatich priorít a pristúpenie k Istanbulskému dohovoru (Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu) za jeden z hlavných nástrojov. Naproti tomu, Slovenská republika oficiálne oznámila Rade Európy, že tzv. Istanbulský dohovor neratifikuje, hoci ide o najkomplexnejší medzinárodný právny dokument v tejto oblasti, ktorý aj OSN považuje za ,,zlatý štandard”.

Diskusia sa venovala nasledovným otázkam:

– Aké legislatívne a nelegislatívne opatrenia sú potrebné na boj proti rodovo podmienenému násiliu?
– Aká je na Slovensku legislatívna a nelegislatívna situácia v oblasti potierania rodovo podmieneného násilia?
– Čo hovoria najnovšie výskumy? Kde sa rozchádzame so štandardom Istanbulského dohovoru?
– Je možné sa mu približovať aj bez ratifikácie?
– Ako sa nová vláda stavia k problému násilia na ženách – v oblasti prevencie a vyvodzovania zodpovednosti?

Diskutovali:

  • Sabine Kräuter-Stockton, členka GREVIO z Nemecka, prokurátorka pre trestné právo (Sársko)
  • Veronika Bílková, členka Benátskej komisie Rady Európy, Katedra medzinárodného práva Právnickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe
  • Oľga Pietruchová, riaditeľka odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
  • Marián Filčík, riaditeľ odboru ľudských práv, Ministerstvo spravodlivosti SR

 

Úvodné slovo:

  • Anne Seyfferth, Friedrich-Ebert-Stiftung

 

Moderátorka:

  • Zuzana Gabrižová, EURACTIV Slovensko

 

Prosím ospravedlňte technické problémy pri tlmočení z nemeckého jazyka. Podujatie organizovali EuroPolicy, o.z. a Friedrich-Ebert-Stiftung, kancelária v Bratislave v spolupráci s EURACTIV Slovensko.

 

Podcasty EURACTIV Slovensko nájdete na platformách:

Soundcloud

Apple podcasty

Google podcasty

Spotify

PodBean

Sticher

CastBox

Overcast