Firmy vyslali signál, že sa chcú aktívne podieľať na boji proti násiliu páchanom na ženách

Komerčný obsah

Prezentácia Mounie El-Hilali, CEO spoločnosti IKEA pre Slovensko, Česko a Maďarsko počas odbornej diskusie. [AmCham Slovakia]

Bratislava, 30. marec 2021 – Násilie páchané na ženách je dlhodobý problém, ktorý má dopad na ženy vo všetkých aspektoch ich života. Prebiehajúca koronakríza ešte znásobila každodenné výzvy, ktorým ženy musia čeliť a ukázala potrebu špecifického prístupu k ženám zažívajúcim násilie. Americká obchodná komora na Slovensku, ktorá je aktívnym obhajcom rovnosti príležitostí pre ženy, zorganizovala v spolupráci so súkromným sektorom odbornú diskusiu, aby poukázala na potrebu adresnosti pomoci a včasnej intervencie aj zo strany zamestnávateľov. Účastníci diskutovali s ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny, ministerstvom vnútra a prezidentským palácom o konkrétnych formách spolupráce v boji proti násiliu na ženách a zdôraznili, že im táto téma nie je ľahostajná.

Pomoc ženám zažívajúcim násilie je prioritou pre všetkých

Jarmila Lajčáková, poradkyňa pre ľudské práva a práva menšín v Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky zdôraznila, že túto tému považuje prezidentka Zuzana Čaputová za jednu zo svojich dôležitých priorít. „Veríme, že medzirezortná spolupráca, ktorú sme pred takmer rokom iniciovali pri posilňovaní inštitútu pomoci obetiam domáceho násilia – vykázanie agresora prostredníctvom takzvaných intervenčných centier, ktorú pripravilo ministerstvo spravodlivosti a je aktuálne obsahom návrhu novely zákona o obetiach trestných činov, bude v krátkom čase v parlamente schválená. Vážime si, že práve pozornosť súkromného sektora a iniciatíva spoločnosti Ikea smeruje práve do oblasti prevencie násilia a zvyšovania povedomia o násilí páchanom na ženách. Oceňujeme tiež ambíciu dnešného podujatia hľadať synergiu aktivít súkromného, verejného a mimovládneho sektora. Radi na toto úsilie nadviažeme pretože veríme, že práve podporou spolupráce medzi rôznymi sektormi môžeme v tomto spoločnom úsilí z prezidentskej kancelárie účinne pomôcť,“ povedala na úvod podujatia Lajčáková.

Firmy sa aktívne zaujímajú o to, ako zaradiť tému násilia páchaného na ženách do svojich interných preventívnych programov. Popri inkluzívnych programoch, podpore diverzity a podpore psychického zdravia zamestnancov ide o ďalší vážny spoločenský aspekt, kde sa chce aj súkromný sektor viac aktivizovať a vzájomne inšpirovať. V dobe, keď je domácnosť zároveň aj pracoviskom, je bezpečné zázemie pre zamestnancov a zamestnankyne nevyhnutným predpokladom pre prácu a rozvoj. Ženy sú v tejto oblasti ohrozené špecificky a ide častokrát o dlhodobý problém. „Izolácia a obmedzené fungovanie niektorých inštitúcií znamenajú, že mnohé ženy zažívajúce násilie majú obmedzený prístup k ochrane a pomoci, ktorú nevyhnutne potrebujú,” vysvetľuje Dušana Karlovská, riaditeľka neziskovej organizácie Fenestra, ktorá sa dlhé roky zasadzuje o právo žien na život bez násilia.

Účastníci z radov súkromného sektora sa zhodli, že je preto nevyhnutné, aby dochádzalo k zvyšovaniu povedomia o dôležitosti problematiky násilia páchaného na ženách a podnikateľská komunita sa oň proaktívne zaujímala. „Násilie páchané na ženách považujeme za vážny spoločenský problém, ktorý sa dotýka nás všetkých. Ukázal to aj náš interný prieskum, v ktorom 70% zamestnancov IKEA uviedlo, že boli priamo alebo nepriamo vystavení domácemu násiliu. Preto sme minulý rok spustili dva a pol ročný projekt na podporu žien zažívajúcich násilie v prostredí domova a prostredníctvom diskusie chceme vyzvať aj ďalšie firmy, v spolupráci s verejným sektorom, aby cez konkrétne záväzky nachádzali riešenia ako predchádzať násiliu a pomáhať ženám, ktoré ho zažívajú,” uviedla Mounia El-Hilali, CEO IKEA pre Slovensko, Česko a Maďarsko.

Ako môže vyzerať spolupráca súkromného a verejného sektora?

Doteraz bola problematika násilia páchaného na ženách prioritne témou pre verejný a neziskový sektor. Dochádza však k aktivizácii firiem, ktoré by radi vedeli ako konkrétne môže súkromný sektor prispieť k tomu, aby došlo k reálnemu zlepšeniu situácie žien zažívajúcich násilie. „Existujú viaceré konkrétne spôsoby ako môžu zamestnávatelia pomôcť: od aktivít podporujúcich osvetu a prevenciu, psychologickú pomoc, ale napríklad aj extra dovolenku alebo flexibilný pracovný čas pre ženy, ktoré sú obeťami násilia,” ozrejmuje Barbora Burajová z Koordinačno-metodického centra pre prevenciu násilia na ženách.

Keďže ide o komplexný problém, firmy sú pripravené intenzívne spolupracovať s verejným sektorom, ktorý v súčasnosti pracuje na príprave Národného akčného plánu pre prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách. Podľa Zuzany Brixovej, riaditeľky Odboru rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR, práca a príprava strategických materiálov je jednou z kľúčových oblastí, kde vidí priestor aj pre zapojenie súkromného sektora: „V súčasnosti pripravujeme nový Národný akčný plán, do ktorého prípravy a pripomienkovania radi zapojíme aj súkromný sektor. Sme otvorení na diskusiu a firmy povzbudzujeme na proaktívny prístup. Spoločne s dlhoročnými odborníkmi chceme formulovať konkrétne úlohy a záväzky, ktoré pomôžu lepšie a adresnejšie chrániť ženy, ktoré zažívajú násilie,” vysvetľuje Brixová.

Podľa riaditeľky Fenestry Dušany Karlovskej je dôležité najmä to, aby prijímané opatrenia zabezpečili prístup k adekvátnej špecifickej ochrane, pomoci a podpore žien zažívajúcich násilie a aby nedošlo k zhoršeniu ich súčasnej situácie. „Prebiehajúce diskusie medzi súkromným a verejným sektorom vnímame ako pozitívny signál toho, že aktérom naprieč sektormi nie je problematika násilia páchaného na ženách ľahostajná a chcú zohrať aktívnu rolu pri jej adresovaní. Veríme, že spájanie síl pomôže k tomu, aby sa situácia žien na Slovensku zlepšila,” uzatvára D. Karlovská.

 

Diskusiu si môžete pozrieť v slovenskom jazyku tu:

 

Diskusiu si môžete pozrieť v anglickom jazyku tu: