Diskusia | Boj proti násiliu na ženách po odmietnutí Istanbulského dohovoru

Nová európska stratégia pre rodovú rovnosť na roky 2020-2025 (Gender Equality Strategy) uvádza boj proti rodovo podmienenému násiliu, ochranu a podporu jeho obetí za jednu z piatich priorít a pristúpenie k Istanbulskému dohovoru (Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu) za jeden z hlavných nástrojov. Naproti tomu, Slovenská republika oficiálne oznámila Rade Európy, že tzv. Istanbulský dohovor neratifikuje, hoci ide o najkomplexnejší medzinárodný právny dokument v tejto oblasti, ktorý aj OSN považuje za ,,zlatý štandard”.

V diskusii sa budeme venovať nasledovným otázkam:

 • Aké legislatívne a nelegislatívne opatrenia sú potrebné na boj proti rodovo podmienenému násiliu?
 • Aká je na Slovensku legislatívna a nelegislatívna situácia v oblasti potierania rodovo podmieneného násilia?
 • Čo hovoria najnovšie výskumy?
 • Kde sa rozchádzame so štandardom Istanbulského dohovoru?
 • Je možné sa mu približovať aj bez ratifikácie?
 • Ako sa nová vláda stavia k problému násilia na ženách – v oblasti prevencie a vyvodzovania zodpovednosti?

Podujatie bude prebiehať v slovenskom jazyku so simultánnym tlmočením do nemeckého jazyka.

 

DISKUTOVAŤ BUDÚ:

 • Sabine Kräuter-Stocktončlenka GREVIO z Nemecka, prokurátorka pre trestné právo (Sársko)
 • Veronika Bílková, členka Benátskej komisie Rady Európy, Katedra medzinárodného práva Právnickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe
 • Oľga Pietruchová, riaditeľka odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 • Marián Filčík, riaditeľ odboru ľudských práv, Ministerstvo spravodlivosti SR

 

ÚVODNÉ SLOVO:

 • Anne Seyfferth, Friedrich-Ebert-Stiftung

 

MODERÁTORKA:

 • Zuzana Gabrižová, EURACTIV Slovensko

 

Podujatie organizuje EuroPolicy, o.z. a Friedrich-Ebert-Stiftung, kancelária v Bratislave v spolupráci s EURACTIV Slovensko.