Dr. Erzsébet Barát: Gender mainstreaming nie je feminizmus

Dr. Erzsébet Barát, autorka: (c) paula jojart

  • Ako vy osobne chápete feminizmus?

Aký je môj osobný feminizmus, alebo ako chápem feminizmus vo všeobecnosti?

  • Aké je vaše osobné chápanie feminizmu ako takého.

Feminizmus je akákoľvek systematická kritika nerovného diferencovania medzi mužmi a ženami bez ohľadu na dôvod. Je to tiež výskum, ktorý skúma otázky z feministickej perspektívy. Inými slovami čokoľvek, čo má kritiku ideológie heterosexuality alebo patriarchátu ako východzí bod na skúmanie ďalších dimenzií sociálnych štruktúr, ktoré súvisia s rodom alebo sexualitou, no len ako východzí bod na objavovanie ďalších súvislostí. To považujem za feministický projekt.

Akýkoľvek feminizmus je aj politickým hnutím a vždy sa zaoberá aj mocenskými vzťahmi. Ktorýkoľvek sociálny poriadok, ktorúkoľvek oblasť sociálnej aktivity si zoberiete, vykazujú známky nerovných mocenských vzťahov. Preto hovorím, že feministický program by mal tieto veci problematizovať, pretože ideologický obal tieto nerovnosti buď robí neviditeľnými alebo ich robí prirodzenými tak, že z nich robí nepreniknuteľné bloky zákonov spoločnosti, ktoré také vždy boli. Nemali by sme teda, podľa tohto výkladu, mrhať našu energiu na zmenu niečoho, čo je nemožné zmeniť, hoci sa nám to nepáči, skôr by sme mali investovať energiu do prispôsobenia sa im.

Feminizmus musí tieto veci problematizovať, aby sme mohli skončiť niekde inde, aj keď presne nevieme kde pri skúmaní skončíme.

  • Dajú sa identifikovať nejaké špecifiká pre feminizmus v krajinách východnej Európy v porovnaní so západným svetom, napríklad USA?

Nie. Tak by som otázku nestavala. A to neznamená, že v niektorých situáciách neexistuje medzi východom a západom diferenciácia aj pokiaľ ide o niektoré tendencie. Aby som vám však dala presvedčivú zmysluplnú odpoveď a nie len prázdne akademické klišé, asi by som si musela najprv trochu oddýchnuť.

Napriek tomu, môžeme sa pozrieť na to, čo je cenené ako znalosti. V našom regióne sa robí veľa etnografického výskumu zo strany, ak chcete používať geopolitickú terminológiu, západného feminizmu. Výskumníci dokonca hovoria miestnym jazykom a strávia tu značný čas. Čo však nerobia, a to teraz nie je osobné, hovorím o tendenciách, nepublikujú výsledky výskumu v miestnom jazyku. Snažia sa skôr publikovať výsledky výskumu v ich západom svete. Toto by sa dalo nazvať východno-západné rozdelenie keď ide o feministický výskum. Pre mňa je to mnohovravný príklad.

Znamená to totiž, že nemáte šancu prehovoriť k tomu politickému priestoru, kde žijú vaši respondenti, a kde by sa mali robiť rozhodnutia, čo by ste ale mali ak chcete uľahčiť zmenu v rámci konkrétneho sociálneho priestoru. Je to dané akademickým prostredím, v ktorom sa viac cení ak ste publikovali výsledky výskumu v prestížnom feministickom časopise Gender and Society, než keď publikujete v lokálnom maďarskom periodiku v maďarčine.  

  • Ako najlepšie presadzovať gender mainstreaming (uplatňovanie rodového hľadiska)? Vidíte v rodovej politike Európskej únie nejaké nedostatky?

Určite áno. Pretože gender mainstreaming znamená… Vyzerá to ako keby sa viedol nejaký feministický dialóg no významom rodu v tomto kontexte nie je kategorizácia do teoretických štruktúr ale rod znamená jednoducho dva rody – muži a ženy. Nikde nie je žiadne problematizovanie. To je jedna vec. Druhá vec je absolútne nepochopenie ak sa hovorí, že ženy potrebujú rovnaké príležitosti ako muži. Na konci dňa potom stratíme akúkoľvek špecifickosť žien. Ak má byť žena definovaná kategóriami mužov, tak potom o čom to vlastne celé je? To len na začiatok bez toho, aby som išla do komplexnejších otázok. Toto považujem za veľmi problematické.

Gender mainstreaming je, bez ohľadu na zdanlivú podobnosť termínov, pretože tak ako feminizmus aj on používa termín „rod“ (gender), nie je to feministický program je to program, zameraný na ženy, čo je rozdiel.

Môžete ženy schematizovať, môžete mať seriál Sex v meste a ženských hrdinov v ňom, no to nie sú ženskí hrdinovia, ale len protagonistky a Sex meste nie je feministickým seriálom. Najmä preto, že nevidíte nič z ich životov mimo rozhovorov pri voľnočasových aktivitách. O ich živote len počujeme ale nevidíme ako sa dostali tam, kde sú. A ešte máte dojem, že to, čo je v skutočnosti veľmi ťažké, a síce nájsť si správneho partnera, je vlastne úplne ľahké.    


Rozhovor vznikol v rámci Národného projektu Excelentná univerzita, podporeného v rámci JPD NUTS II Bratislava Cieľ 3, spolufinancovaného z Európskeho sociálneho fondu www.esf.gov.sk.