Belohorská: Ženy v medzinárodnom obchode

Krátka správa

Irena Belohorská (Nezaradení) vo svojom príspevku pripomenula, že svetový obchod ovplyvňuje postavenie žien v spoločnosti, a jeho liberalizácia má pozitívne aj negatívne stránky. Medzi výhody označila najmä „nové a často dobré platené možnosti zamestnania“. Zamestnaním ženy podľa jej slov „získavajú autonómiu, sebavedomie, zlepší sa ich sociálny status a uvedomujú si svoje práva. Avšak aj tak vo väčšine prípadov dostávajú o 20, niekedy až 50 % nižšiu mzdu za rovnakú prácu v porovnaní s mužmi“.

Liberalizácia obchodu podľa nej vo väčšine prípadov zvýhodňuje len veľké firmy a keďže ženy-podnikateľky „možno skôr vidieť vo vedení menších, resp. stredne veľkých firiem“, efektívne ťažiť z otvárania sa trhu môžu len v obmedzenom rozsahu.

Na adresu Svetovej obchodnej organizácie (WTO) sa vyjadrila kriticky za to, že urobila len „veľmi málo“ na to, aby sa politika rovnosti premietla do jej do agendy. WTO podľa Belohorskej „vychádza z predpokladu, že obchod a liberalizácia trhu sú rodovo neutrálne, čo znamená, že sa ich politika rovnosti pohlaví priamo nedotýka“. Za „zaujímavé“ označila to, že skoro všetky členské štáty WTO podpísali tzv. Pekinskú akčnú platformu, hoci jej implementácia je len „viac ako formálna“.

Podľa Ireny Belohorskej je potrebné uvedomiť si prínos žien v medzinárodnom obchode, aj to, že „vzdelané a multilinguálne ženy majú zväčša výborné komunikačné a vyjednávacie schopnosti a majú odlišné manažérske praktiky ako muži“. Aj v tejto oblasti vidí problém nerovného zastúpenia pohlaví – hoci participácia žien v súkromnom sektore v oblasti obchodu je podľa jej slov pozoruhodná, je nutné „zvýšiť participáciu žien v medzinárodných organizáciách ako je WTO, Medzinárodný menový fond, Svetová banka a ďalších organizáciách, ktoré sa zaoberajú obchodom a podnikaním, aby ženy boli súčasťou nielen výrobného, ale aj rozhodovacieho procesu, a to nielen na nižších, ale aj na riadiacich a manažérskych postoch“.