Eurokomisia píše poľským krajom kvôli homofóbnej rétorike. Môže im zastaviť eurofondy

Ilustračná fotka. GayPride pochod vo Varšave. [EPA/Jakub Kaminski]

Európska komisia poľským krajom pripomína, že ako riadiace orgány pre eurofondy sú právne povinné garantovať princíp nediskriminácie na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity.

Pod oficiálnym listom Európskej komisie sú podpísaní vysokopostavení úradníci – generálny riaditeľ oddelenia Európskej komisie pre regionálnu politiku Marc Lemaître (REGIO) a generálny riaditeľ Joost Korte z oddelenia pre zamestnanosť, sociálne veci a inklúziu (EMPL). Je datovaný na koniec mája 2020.

Ide zo strany Európskej komisie o pomerne neobvyklý krok, kedy hrozí priamo samosprávnym celkom, že nedodržiavajú povinnosti podľa európskej práva, ktoré sú základnou podmienkou pre čerpanie európskych fondov.

Adresovaný je piatim maršálkom poľských vojvodstiev (krajov): Jaroslavovi Stawiarskemu (Lubelské vojvodstvo), Grzegorzovi Schreiberovi (Lodžské vojvodstvo), Witoldovi Kozlowskému (Malopoľské vojvodstvo), Wladislawovi Ortylovi (Podkarpatské vojvodstvo) a Andrzejovi Betkowskému (Svätokrížske vojvodstvo).

Komisia píše, že dostala viacero sťažností ohľadne anti-LGBT rétoriky a postojov, ktorá sa v niektorých oblastiach šíri. Samosprávy prijímajú oficiálne uznesenia a stanoviská, v ktorých svoje územie označujú za zóny bez LGBT ľudí. Títo ľudia sa boja diskriminácie, straty zamestnania, dokonca útokov, píšu euroúradníci.

Tretina Poliakov žije v obciach, ktoré sa vyhlásili za „zóny bez LGBT“

Takmer stovka poľských obcí s viac ako dvanástimi miliónmi obyvateľov sa považuje za „zónu bez LGBT“. Mestské zastupiteľstvá prijímajú rozhodnutia o ochrane mládeže „pred skazenosťou a sexuálnou indoktrináciou”. Na diskriminačné praktiky upozorňujú medzinárodné inštitúcie aj inštitúcie EÚ, no zatiaľ bezvýsledne.

Vojvodstvá v Poľsku vo veľkom čerpajú európske fondy. Na rozdiel od Slovenska sú veľké poľské kraje aj riadiacimi orgánmi pre operačné programy. Komisia im preto pripomína, že čerpanie Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) podľa príslušnej legislatívy (nariadenie o spoločných ustanoveniach platných pre kohéznu politiku) vyžaduje, aby aktivity financované  európskymi fondami boli v súlade so základnými hodnotami, na ktorých stojí EÚ (článok 2 Lisabonskej zmluvy).

Princíp nediskriminácie a európske fondy

Podľa nich musia členské štáty a Európska komisia prijať opatrenia na zamedzenie akejkoľvek diskriminácie počas prípravy a implementácie európskych projektov, vrátane diskriminácie na báze sexuálnej orientácie. Týka sa to aj komunikačných aktivít. Komisia vojvodstvám pripomína, že túto povinnosť špecificky upravuje aj Partnerská dohoda, na základe ktorej Poľsko čerpá európske fondy.

Keďže vojvodstvá fungujú v Poľsku ako riadiace orgány, za spomínané povinnosti nesú zodpovednosť. Ak prijímajú rezolúcie, ktoré označujú LGBT komunitu za „ideológiu“ a deklarujú, že na ich území títo ľudia nie sú vítaní, otvára to podľa Komisie otázku, či sú vojvodstvá ako riadiace orgány schopné zabezpečiť plnenie horizontálneho princípu čerpania EÚ fondov, ktorým je nediskriminácia.

Rovnako podľa listu hrozí, že prijímatelia pomoci z fondov EÚ budú členov LGBT komunity diskriminovať pri ich projektových aktivitách. Relevantnou otázkou je tiež, či v tejto atmosfére nedochádza k zastrašovaniu LGBT ľudí aj na pracoviskách, čo je tiež v rozpore so smernicou EÚ 2000/78/EC.

Komisia žiada, aby vojvodstvá pomenovali, akým spôsobom zabezpečia, aby sa princíp nediskriminácie dodržiaval. List bezprostredne zastavením fondov nehrozí, no z jeho obsahu táto možnosť vyplýva.

Flexibilnejší postup

Postup, ktorý v tomto prípade zvolila Komisia, je omnoho flexibilnejší ako ponúka článok 7 Lisabonskej zmluvy. Ten tiež hovorí o možných sankciách v prípade, že členských štát porušuje hodnoty a princípy EÚ. Článok 7 však predpokladá viacnásobné hlasovanie členských štátov a napokon aj jednomyseľnosť ich rozhodnutia, ak by sa malo pristúpiť k sankciám.

Komisia v súčasnosti využíva možnosť, ktorá bola vždy k dispozícii, ale nikdy ho nebola nútená použiť. Niečo obdobné sa stalo v roku 1996, kedy vtedajšia komisárka Monika Wulff-Mathies pohrozila zastavením eurofondov pre niektoré regióny, ak nevyhlásia chránené lokality v rámci systému Natura 2000.

Traja z piatich maršálkov, ktorí list dostali, sú členovia Európskeho výboru regiónov (poradný orgán EÚ), štvrtý je náhradníkom v poľskej delegácii. Wladyslaw Ortyl je dokonca predseda skupiny Európskych konzervatívcov a reformistov (ECR) vo Výbore.

 

Partner

Philip Morris International