Eurokomisia predstavila nový desaťročný plán na podporu Rómov v Európe

Tradièné prvky rómskej kultúry na podujatí Múzea slovenskej dediny v Martine. [TASR/Erika Ďurčová]

Európska komisia prijala v stredu (7. októbra) nový desaťročný plán na podporu Rómov v EÚ. Plán sa zameriava na sedem kľúčových oblastí: rovnosť, začlenenie, účasť, vzdelávanie, zamestnanosť, zdravotná starostlivosť a bývanie.

Pre každú z uvedených oblastí eurokomisia vytýčila nové ciele a vydala členským štátom odporúčania, ako ich dosiahnuť. Ciele a odporúčania poslúžia ako dôležité nástroje na monitorovanie pokroku v tejto oblasti a zabezpečenie toho, aby Únia výraznejšie napredovala pri poskytovaní nevyhnutnej podpory, ktorú stále potrebujú mnohí Rómovia žijúci v EÚ.

Podpredsedníčka Európskej komisie pre hodnoty a transparentnosť Věra Jourová v tejto súvislosti pripomenula, že EÚ za posledných desať rokov neurobila dosť na podporu rómskych spoluobčanov, čo je „neospravedlniteľné“.

„Mnohí Rómovia naďalej čelia diskriminácii a rasizmu. To nemôžeme akceptovať. Nadväzujeme na predošlé úsilie o nápravu tejto situácie s jasnými cieľmi a obnoveným záväzkom dosiahnuť v nasledujúcom desaťročí skutočné zmeny,” uviedla Jourová v správe pre médiá.

Počas pandémie sa útoky voči Rómom v Európe zintenzívnili

Európske centrum pre práva Rómov registruje prípady násilia voči etnickej menšine aj na Slovensku. Pandémia podľa organizácie odhalila mnohé praktiky, na ktoré musí reflektovať aj pripravovaná stratégia EÚ.

Únia rovnosti

Podľa slov eurokomisárky pre rovnosť Heleny Dalliovej ak sa chce stať Európska únia skutočnou úniou rovnosti, musí zabezpečiť pre milióny Rómov rovnaké zaobchádzanie, sociálne začlenenie a možnosť zúčastňovať sa na spoločenskom a politickom živote bez výnimky.

Cieľom eurokomisie je dosiahnuť do roku 2030 pokrok v budovaní takej Európy, ktorá bude Rómov prijímať ako súčasť svojej rozmanitosti, v ktorej sa budú Rómovia podieľať na živote spoločnosti a kde budú môcť plne prispievať k politickému, sociálnemu a hospodárskemu životu a mať z toho prospech.

Komisia chce do vtedy rovnako aspoň o polovicu znížiť podiel Rómov, ktorí boli vystavení diskriminácii a zdvojnásobniť podiel Rómov, ktorí ohlásia svoju skúsenosť s diskrimináciou. Zámerom je takto znižovať medzeru chudoby medzi Rómami a majoritným obyvateľstvom rozdiel v účasti na vzdelávaní v ranom detstve, podiel rómskych detí, ktoré navštevujú segregované základné školy, rozdiel v zamestnanosti a rozdiel v zamestnanosti žien a mužov a rozdiel v strednej dĺžke života.

Ďalším cieľom je aspoň o jednu tretinu znížiť rozdiel, pokiaľ ide o zlé podmienky v oblasti bývania a zabezpečiť, aby aspoň 95 percent Rómov malo prístup k vode z vodovodu.

Nepomáhajú ani milióny z eurofondov: Diskriminácia rómskych detí vo vzdelávaní nemizne

Nová vláda bude musieť čo nejskôr riešiť diskrimináciu vo vzdelávaní. Slovensku pre pretrvávajúcu segregáciu rómskych detí na školách hrozí žaloba pred Súdnym dvorom EÚ. Problém zatiaľ nevyriešil školský zákon ani eurofondové projekty. 

Eurokomisia upozornila, že na dosiahnutie týchto cieľov je nevyhnutné, aby členské štáty zaviedli správne politiky, k čomu im budú slúžiť predložené usmernenia a zoznam opatrení. Ide napríklad o rozvoj systémov na podporu rómskych obetí diskriminácie, kampane na zvyšovanie informovanosti v školách, podporu finančnej gramotnosti, podporu zamestnávania Rómov vo verejných inštitúciách či zlepšenie prístupu rómskych žien ku kvalitným lekárskym prehliadkam a plánovanému rodičovstvu.

Podľa výzvy európskej exekutívy by členské štáty mali do septembra 2021 predložiť národné stratégie pre integráciu Rómov a následne každé dva roky podávať správy o ich vykonávaní.