Europarlament odmietol nórske kvóty

Pozadie

Nórska vláda predĺžila do konca februára tohto roku termín pre naplnenie zákonom stanovených kvót na zastúpenie žien v predstavenstvách firiem s majetkovou účasťou štátu. Spoločnosti tvrdia, že nájsť taký počet kvalifikovaných žien je tažké, ak nie nemožné. (EurActiv 02/01/08)

Otázky

Priemyselná politika Európskej komise podľa EP nezohľadňuje rodový aspekt, preto pristúpil k vypracovaniu nelegislatívnej správy o ženách v priemysle. Časť dokumentu, ktorá explicitne chválila nórsky koncept povinného 40 % zastúpenia žien v predstavenstvách štátnych spoločností, sa nakoniec do obsahu nedostala. Poslanci ju s prevahou troch hlasov zamietli. Pôvodný návrh Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť hovorí, že EP:

 „(…) víta rozhodnutie nórskej vlády implementovať rozhodnutia na zvýšenie počtu žien v správnych radách štátnych podnikov aspoň na 40 % do roku 2003 a aplikovať zákon o 40 % kvótach ženského zastúpenia v správnych radách akciových spoločností do roku 2005; vyzýva členské štáty, aby nasledovali nórsky príklad.“

Namiesto predkladania nórskeho modelu, ktorý je na svete unikátom, sa europoslanci obmedzili na výzvu členským štátom, aby podporili vyvážené zastúpenie žien a mužov v správnych radách, prioritne v tých podnikoch, kde majú členské štáty majetkovú účasť.

Väčšinu pracovníkov v priemysle, ktorí pracujú na čiastočný úväzok (až 65 %), sú ženy. Stávajú sa častejšou obeťou diskriminácie. Najviac príslušníčok nežného pohlavia pracuje v odvetviach textilného a odevného priemyslu, pomerne málo ich však pracuje v sektore špičkových technológií. Preto poslanci navrhujú, aby sa rozšírila ponuka obornej prípravy pre ženy a spopularizovalo sa vedecké a technologické štúdium medzi dievčatami.

Do správy sa dostala tiež zmienka o úmrtiach modeliek v dôsledku anorexie. Z tohto dôvodu žiada EP odevný priemysel, aby boli v splupráci s európskymi inštitúciami stanovené pravidlá chrániace duševné a psychické zdravie modeliek.

Pozície

Tieňová spravodajkyňa k správe o postavení žien v priemysle Edit Bauer (EPP-ED) sa domnieva, že text obsahuje návrhy narušujúce princíp subsidiarity a formuluje požiadavky zasahujúce do kompetencií sociálnych partnerov a procesu kolektívneho vyjednávania, kvôli čomu politická skupina EPP-ED tieto návrhy nepodporila. Ocenila však, že správa poukazuje na sociálne problémy vyplývajúce z premiestňovania výrob do oblastí s nižšími výrobnými nákladmi.

Zita Pleštinská (EPP-ED) si myslí, že je potrebné podporovať textilný a odevný priemysel pretože pre niektoré európske regióny, ku ktorým patrí aj Prešovský región, je typická vyššia koncentrácia podnikov textilného a odevného priemyslu, od ktorého závisí zamestnanosť žien v regióne.

Je podľa jej slov známe, že napriek zvýšeniu počtu dievčat v technických a vedeckých študijných smeroch, prekážky v pracovnom zaradení spôsobujú, že ženy zanechajú v rámci priemyslu vedeckú kariéru.

Anna Záborská (EPP-ED) uviedla, že zamestnávatelia sa musia naučiť nezaraďovať ženy do nevhodnej práce alebo do takej práce, kde nie sú dostatočne ohodnotené ich schopnosti. EÚ musí “bdieť nad organizáciami, ktoré využívajú ich pomoc, aby rešpektovali acquis communautaire”. Podľa europoslankyne ale nie je ospravedlniteľné, aby sme z dôvodu profesionálnej kariéry vystavili budúce matky zdravotným rizikám, ktoré majú negatívny vplyv na materstvo.“

Christa Prets, rakúska europoslankyňa za stranu socialistov (PES) zdôrazňuje, že aj na legislatívnej úrovni existujú možnosti na zlepšenie situácie nízkeho zastúpenia žien vo vedúcich funkciách v priemysle. Nórsky model by mal podľa nej byť „vzrom pre štáty EÚ“, pričom pripomína, že takéto názory rezonujú v Rakúsku aj Nemecku.