Nediskriminuj, aby ťa nediskriminovali!

Miera diskriminácie pre vek, zdravotné postihnutie, náboženské vyznanie, pohlavie, či sexuálnu orientáciu, sa postupne znižuje. To sú pozitívne závery posledného prieskumu Eurobarometer, ktorý sa zameral na mapovanie miery predsudkov v európskej spoločnosti.

Diskriminácia pre etnický pôvod sa stáva čoraz vážnejším problémom. Čelia jej predovšetkým rómski spoluobčania. Prieskum uvádza, že až 48% respondentov je presvedčených o rastúcej miere netolerancie voči príslušníkom iných etník. Pre porovnanie, v súčasnosti sú rasové predsudky závažnejším problémom než boli pred 5 rokmi.

Každý piaty Holanďan sa stáva svedkom rasovo motivovaného nerovného zaobchádzania. Nie je preto prekvapujúce, že najviac znepokojenia vyjadrili práve respondenti v tejto krajine. Až 71% z nich konštatovalo, že situácia sa zhoršila. Štyria z piatich obyvateľov si myslia, že etnická diskriminácia je rozšírená.

Aj respondenti v iných krajinách si myslia, že miera etnických predsudkov rastie. Veľké znepokojenie zdieľajú obyvatelia Dánska (69%), Maďarska (61%), či Talianska (58%). V tomto smere sú najoptimistickejší obyvatelia Poľska (17%), Litvy (20%) a Cypru (23%), kde je o negatívnom trende presvedčená menej ako štvrtina spoločnosti.

Samostatnou kapitolou je vnímanie Rómov. Eurobarometer hodnotil na číselnej škále 0-10 mieru akceptácie suseda s odlišným etnickým pôvodom. Európsky priemer dosiahol hodnotu 8,1 – teda pomerne vysokú mieru bezproblémového vnímania. V otázke žitia v susedstve s Rómom sú však výsledky úplne odlišné. V Česku a Taliansku má s rómskymi susedmi problém takmer polovica respondentov (47%). Rómov ako problémových obyvateľov vnímajú aj obyvatelia Írska (40%), Slovenska (38%), Bulharska (36%) a Cypru (34%).

Druhou najčastejšou príčinou nerovného zaobchádzania je odlišná sexuálna orientácia. Homofóbiu ako problém vníma 51% respondentov. Približne tri štvrtiny v Taliansku, Grécku a na Cypre si myslia, že diskriminácia homosexuálov a bisexuálov je bežná. Najmenší problém s homofóbiou majú podľa prieskumu nové členské krajiny: Bulharsko (20%), Česko (27%), Slovensko (30%) a Estónsko (32%).

Častým dôvodom, pre ktorý sa obyvatelia stávajú obeťami nerovného zaobchádzania alebo obťažovania, je neznalosť antidiskriminačnej legislatívy a vlastných práv. V priemere si ich je vedomá len tretina Európanov. Najviac informovaní sú obyvatelia Fínska (62%), Malty (49%) a Slovinska (44%). Naopak, najmenej poznatkov majú Rakúšania (18%) a Bulhari (17%).

Komisia vyzýva na spoločnú odpoveď. Včera (2.7.) vydala správu „Vylúčenie Rómov si vyžaduje spoločnú odpoveď,“ ktorá poukazuje na viaceré nástroje EÚ, ktoré by mali pomôcť v integrácii menšiny do väčšinovej spoločnosti. Kľúčovými oblasťami sú: vzdelávanie, zdravotná starostlivosť a rovnosť príležitostí. O dokumente Komisie sa bude diskutovať aj na Európskom summite Rómov, ktorý sa uskutoční 16. septembra 2008 v Bruseli. Komisár Vladimír Špidla v tejto súvislosti hovorí: „Rómovia sú jednou z najväčších etnických menšín v EÚ, ale často sú zabudnutými európskymi občanmi. Čelia neustálej diskriminácii a ďalekosiahlej sociálnej exklúzii. Členské krajiny EÚ nesú spoločnú zodpovednosť za ukončenie tejto situácie. Máme nástroje pre vytváranie nových pracovných miest – potrebujeme ich používať efektívnešie.“