Nedostupné elektromery môžu byť dikrimináciou

zdroj: Shutterstock, Lisa S.

Súdny dvor EÚ riešil otázku z Bulharska. Majiteľka obchodu s potravinami z mesta Dubnica, pani Nikolova, žije v mestkej časti, kde prevažnú časť obyvateľstva tvoria Rómovia.  

V tejto mestskej časti umiestnila spoločnosť ČEZ RB v rokoch 1999 a 2000 elektromery vo výške 6 až 7 metrov nad zemou. Pre obyvateľov sa tak stali de facto nedostupné, napríklad pre kontrolu svojej spotreby. 

Bežné umiestnenie elektromerov je vo výške 1,7 metra. 

Spoločnosť tvrdila, že to tak robí kvôli častému poškodzovaniu elektromerov a množstvu protiprávnych odberov v oblasti.

Pani Nikolova sa obrátila na vnútroštátne bulharské orgány a tvrdila, že prax spoločnosti ČEZ je diskriminačná.

Tvrdila, že hoci ona sama nemá rómsky pôvod, cíti sa byť obeťou diskriminácie.

Súd EÚ v tejto súvislosti konštatoval, že zásada rovnosti zaobchádzania, ako ju pozná európska legislatíva, neplatí len na osoby s určitým etnickým pôvodom, voči ktorým je diskriminačné opatrenie primárne nemierené, ale aj na tých, ktorí znášajú toto znevýhodnenie spolu nimi.  

Končené rozhodnutie, či išlo pri tejto praxi zo strany ČEZ RB o priamu diskrimináciu na základe etnického pôvodu ponechal Súdny dvor EÚ na bulharskú justíciu.

Pred bulharskými orgánmi ČEZ argumentoval, že poškodení a neoprávnených odberov sa dopúšťajú prevažne osoby rómskeho pôvodu.

Súdny dvor EÚ sa domnieva, že by mohlo ísť aj o nepriamu formu diskriminácie – ak by ČEZ RB postupovala len na základe neutrálnych kritérií – počtu zneužívaní v konkrétnej oblasti –  aj tak by toto konanie malo za následok osobitné znevýhodnenie osôb s konkrétnym etnickým pôvodom.