Rovnomerné rozdelenie domácich prác v roku 2054?

Správu belgického europoslanca Marca Tarabellu (S&D) výbor Európskeho parlamentu schválil na svojom utorkovom stretnutí. Tarabella je jedným z mála mužských členov parlamentného výboru pre práva žien a rodovú rovnosť.

Hlasovať o iniciatívnej, nelegislatívnej správe bude aj plénum Európskeho parlamentu.

Dokedy?

Spravodajca, ktorý rovnakú správu pripravoval aj v roku 2009, hovorí, že situácia sa zlepšuje len veľmi pomaly. Pri zachovaní súčasného trendu by sa napríklad dosiahla rovnosť v odmeňovaní žien oproti mužom až v roku 2084.

V tejto súvislosti pripomína, že je dôležité riadne zaviesť smernicu o rovnom zaobchádzaní s mužmi a ženami v oblasti zamestnávania. Európska komisia ešte stále nedostala odpoveď od 26 členských krajín, či je ich národná legislatíva v súlade s touto smernicou. (Spravodajkyňou k správe o uplatňovaní tejto smernice je slovenská europoslankyňa Anna Záborská – EĽS, KDH).

Tarabellova správa tiež odhaduje, že rovnakú mieru zamestnanosti mužov a žien na úrovni 75 % je pri súčasnom vývoji možné dosiahnuť v roku 2038, rovné zastúpenie žien a mužov v parlamentoch či riadiacich orgánoch firiem v roku 2034 a rovnomerné rozdelenie času pri domácich prácach v roku 2054. V súčasnosti podľa štatistík strávia ženy domácimi prácami každý týždeň trikrát viac času ako muži, píše sa v texte. 

Miera zamestnanosti žien v únii je momentálne na 63 %. Stratégia Európa 2020 hovorí o dosiahnutí 75 % miery zamestnanosti a výraznom znížení počtu ľudí ohrozených chudobou, čo podľa správy EP nie je možné dosiahnuť bez inovatívneho prístupu k rodovej rovnosti.

Podľa správy OECD z decmebra 2012 by HDP únie mohlo porásť o 12 % ak by muži a ženy boli na pracovnom trhu integrovaní rovnomerne.

Násilie, stereotypy, dane

Spravodajca hovorí, že prioritou spoločného postupu EÚ má byť eliminácia rodových stereotypov a násilia páchaného na ženách, čo je v mnohých krajinách je to stále tabu. Rok 2016 by mal byť podľa správy vyhlásený za Európsky rok boja proti násiliu na ženách.

Žiada tiež záväzné opatrenia na riešenie problému tzv. "skleného stropu“, na ktorý ženy narážajú pri kariérnom postupe.  

Text vyzýva členské štáty, aby prípadné daňové a odvodové úľavy zavádzali aj pre rodiny, v ktorých je len jeden rodič. Malo by sa tiež viac podporovať využívanie otcovskej dovolenky.

Sexuálne a reprodukčné práva

„Pokiaľ ide o sexuálne a reprodukčné práva, táto správa nie je za alebo proti potratom, je o rovnosti a práve rozhodnúť sa, čo je základné právo“, komentoval svoju správu pre webstránku EP Tarabella.

Jej text konštatuje, že „sexuálne a reprodukčné práva sú základné práva a mali by byť brané do úvahy pri akčnom pláne EÚ v oblasti zdravia.“

Vyzýva tiež ku krokom, ktoré by „zvyšovali povedomie mužov o ich zodpovednosti v sexuálnych a reprodukčných otázkach.“

Europoslankyňa Anna Záborská, tak ako v minulom volebnom období pri tzv. správe Estrela, hovorí, že aj tento text prekračuje kompetencie Európskeho parlamentu, nakoľko oblasť zdravotnej starostlivosti totiž patrí do právomoci členských štátov.

„Žiaľ, ani moje pozmeňovacie návrhy, ani návrhy kolegov, ktoré sa snažili vypustiť z textu aspoň jeho najnezmyselnejšie časti, neboli prijaté,” uviedla po hlasovaní.

Očakáva, že pred hlasovaním v pléne sa, že voči prijatiu správy sa zdvihne rovnako silná vlna odporu občanov, ako to bolo pred rokom v prípade správy poslankyne Estrela. Tú nakoniec Európsky parlament neschválil a namiesto nej prijal uznesenie, podľa ktorého tieto otázky patria do výlučnej kompetencie členských štátov.