Slovenský problém s rodovou rovnosťou

Pozadie

Politika rodovej rovnosti je pokladaná za dôležitú súčasť demokracie, vyrovnaného a trvalo udržateľného rozvoja a Európska únia ju považuje za jednu zo svojich politických priorít. Stratégia „gender mainstreaming“ znamená začlenenie rodového pohľadu do všetkých verejných politík na všetkých úrovniach správy spoločnosti. Inak povedané, pri navrhovaní a prijímaní akejkoľvek politiky sa má pýtať: „ako tento návrh / toto rozhodnutie ovplyvní rovnosť medzi mužmi a ženami?“.

V stredu boli na tlačovej konferencii prezentované výsledky twinningového projektu „Posilňovanie administratívnych kapacít v oblasti gender mainstreaming na Slovensku“. Projekt s rozpočtom pol milióna euro začal v októbri 2005. Realizovalo ho Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR spolu s tímom odborníkov z Francúzska a Nemecka.

Projekt vyškolil 350 účastníkov pôsobiacich na národnej i regionálnej úrovni – zamestnancov ústredných orgánov štátnej správy, VÚC, zástupcov univerzít a zamestnancov Národného inšpektorátu práce SR,  Štatistického úradu SR a mimovládnych organizácií. Niektorí sa zúčastnili študijnej cesty do Francúzska a Nemecka, kde mohli priamo vidieť ako vyzerá implementácia rodovej politiky v praxi.

Otázky

Výsledky sa konkrétne prejavili v niekoľkých oblastiach:

  • Twinningový projekt výrazne zvýšil informovanosť zamestnancov a zamestnankýň zainteresovaných inštitúcií štátnej a verejnej regionálnej a miestnej správy v oblasti rodovej rovnosti.
  • Projekt naštartoval dynamiku v oblasti rodových otázok vo vnútri štátnej správy, keďže na vzdelávacích seminároch sa zúčastnili zástupcovia a zástupkyne väčšiny ústredných orgánov štátnej správy. Mnohé mimovládne organizácie, ktoré sa týchto seminárov zúčastnili, môžu k tejto téme oveľa ľahšie nájsť referenčnú osobu vo vnútri štátnej správy.
  • Na projekte bola zaangažovaná aj regionálna úroveň. V každom VÚC bol zorganizovaný šesťdňový seminár, pričom niektorí(é) jeho reprezentanti(ky) sa následne zúčastnili aj na študijnej ceste vo Francúzsku a Nemecku.
  • Vďaka tomu sa na Slovensku vytvorila sieť „referenčných osôb“ v oblasti rodových otázok. Tá bude tvoriť jadro ľudských zdrojov, ktoré zabezpečí trvalú udržateľnosť projektu, teda prenášanie rodovej perspektívy do procesu tvorby a realizácie verejnej správy.
  • Francúzski a nemeckí twinningoví experti vypracovali návrh Národnej stratégie rodovej rovnosti, ktorý sa stane základným pracovným dokumentom pre prípravu nového Akčného plánu rodovej rovnosti na Slovensku.
  • V rámci twinningového projektu sme spustili webstránku venovanú otázkam rodovej rovnosti (www.gender.gov.sk). Táto stránka má potenciál stať sa v budúcnosti informačnou platformou národných aj medzinárodných zdrojov v oblasti rodovej rovnosti.

Pozície

„Problém Slovákov v otázke uplatňovania rodovej rovnosti bol, že žiaden problém nevideli“, zhodnotil nemecký vedúci twinningového projektu Joachim Hülsmann situáciu na jeho začiatku.

„Rodová rovnosť znamená, že muži a ženy majú rovnaké práva, ale často iné podmienky na to, aby svoje existujúce práva mohli aj realizovať“ , vysvetľuje zástupkyňa slovenskej vedúcej projektu Zuzana Vranová. Hlavnú prekážku v tomto smere sú podľa nej rodové stereotypy, ktoré dopredu určujú, aké sú úlohy mužov a žien v spoločnosti. „Za „normálne“ sa považuje, že žena sa obetuje, dá prednosť rodine. Ak sa rozhodne pre kariéru a starostlivosť o rodinu zariadi inak, napr. prostredníctvom manžela, býva často považovaná za zlú manželku a matku. U muža to však problémom nie je.“

Zuzana Vranová upozornila aj na diskrimináciu v zamestnaní a pretrvávajúce rodové stereotypy vo vzdelávaní: „Ak si žena s malými deťmi hľadá zamestnanie, často sa stretne s odmietnutím, samozrejme nie priamym. Muža sa však ani nikto neopýta, či má deti. Ak sa dievča zaujíma o štúdium na technike, rodina ju často od toho odhovára. S výberom pedagogickej školy by však boli veľmi spokojní.“ Diskriminácia sa najviditeľnejšie prejavuje v platoch – rozdiel medzi mužmi a ženami je približne 26% v neprospech žien.

Francúzska vedúca projektu Monique Halpern ocenila rastúci záujem o túto problematiku na Slovensku, o čom svedčí okrem iného aj nárast návštevníkov webovej stránky projektu www.gender.gov.sk na vyše 4000 za mesiac.

Ďalšie kroky

  • Čoskoro vyjde publikácia obsahujúca množstvo  skúseností s uplatňovaním princípu rodovej rovnosti predovšetkým na Slovensku, ale i v zahraničí.
  • Internetová stránka bude fungovať aj po skončení projektu.