Únia vyhlasuje boj proti diskriminácii

Európsky rok rovankých príležitostí pre všetkých

Pozadie:

Ľudia žijúci v EÚ, ktorí sa od väčšiny nejakým spôsobom odlišujú, sú naďalej diskriminovaní na trhu práce, v bytovej politike, doprave a mnohých iných oblastiach každodenného života. Diskriminácia sa vyskytuje predovšetkým na základe: 

  • etnického pôvodu,
  • hendikepu,
  • sexuálnej orientácie,
  • veku,
  • náboženstva alebo vierovyznania,
  • pohlavia.

Článok 2 paragrafu 7 Amsterdamskej zmluvy zaručuje orgánom EÚ právomoc „zasiahnuť v boji proti diskriminácii na základe pohlavia, rasového alebo etnického pôvodu, náboženstva alebo vierovyznania, hendikepu, veku alebo sexuálnej orientácie“. Toto ustanovenie sa premietlo do mnohých smerníc zakazujúcich diskrimináciu. 

Okrem toho má tento problém i podnikateľský rozmer. Podľa správy Komisie z roku 2005, až 83% spoločností, ktoré uplatňovali  politiku diverzity uviedlo, že tá bola pre ich business reálnym prínosom. Verejní činitelia ako aj súkromné spoločnosti  slúžia a oslovujú širokého spektrum ľudí. Tým, že zloženie ich pracovných síl odráža rôzne sociálne štruktúry, majú lepšie možnosti pochopiť potreby ľudí. 

Najnovší prieskum Eurobarometera monitoruje situáciu v oblasti diskriminácie a  diverzity v krajinách EÚ-25. Prieskum bol zverejnený 23. januára 2007, na medzinárodnom podujatí s názvom Európsky rok rovnakých príležitostí pre všetkých

Otázky:

Takmer dve tretiny Európanov si myslia, že ľudia s inou farbou pleti, postihnutí, gayovia, starší občania, ľudia s odlišným vierovyznaním a ženy sú v ich krajine diskriminovaní. Prieskum tiež uvádza, že odlišný etnický pôvod vedie s najväčšou pravdepodobnosťou k diskriminácii, kým väčšina respondentov verí, že ženy už nie sú diskriminované. 

Podľa prieskumu sa viac ako polovica Európanov (51%) domnieva, že v ich krajine sa dostatočne nebojuje proti diskriminácii a veľká väčšina respondentov si takisto myslí, že diskriminácia je veľmi rozšírená (64%). Na základe výsledkov sa vo všeobecnosti potvrdzuje, že Európania sú pripravení na zmenu, pričom veľká väčšina uprednostňuje prijímanie opatrení zameraných na podporu rovnakých príležitostí pre všetkých v oblasti zamestnanosti.

Väčšina Európanov udáva, že v ich spoločnosti je nevýhodou byť zdravotne postihnutý (79%), byť Rómom (77%), mať nad 50 rokov (69%) alebo odlišný etnický pôvod (62%). Zároveň si vo všetkých, okrem štyroch, členských štátoch väčšina respondentov myslí, že ľudia iného etnického pôvodu ako zvyšok obyvateľstva obohacujú národnú kultúru. Veľká väčšina uvádza, že treba viac žien na riadiacich pozíciách (77%) a ako poslankyne parlamentu (72%). Mnohí si takisto myslia, že na pracoviskách treba viac ľudí so zdravotným postihnutím (74 %) a viac ľudí nad 50 rokov. Veľa respondentov (68%) zastáva názor, že pre ženy predstavuje rodina prekážku pri získavaní riadiacich pozícií.

Prieskumom sa zdôrazňuje, že informovanosť o existencii antidiskriminačných zákonov (na základe pohlavia, etnického alebo rasového pôvodu, sexuálnej orientácie, zdravotného postihnutia, náboženstva alebo viery) je v EÚ stále nízka. Len jedna tretina občanov tvrdí, že poznajú svoje práva v prípade, že sa stanú obeťami diskriminácie alebo obťažovania. Európsky rok rovnakých príležitostí pre všetkých má zámer informovať občanov EÚ o  legislatíve tohto druhu, čím by sa zvýšila aj miera jej implementácie. 

Pozície:

Komisár pre zamestnanosť a sociálne veci Vladimír Špidla uviedol: „Európsky rok rovnakých príležitostí 2007 sa bude snažiť informovať ľudí v EÚ o ich právach, aby sa všetci mohli tešiť rovnakému zaobchádzaniu a životu bez diskriminácie. Tieto dva princípy totiž predstavujú základné piliere, na ktorých Únia stojí. Povedal by som, že hlavným cieľom tohto roka bude zvýšiť povedomie občanov, čo sa týka prínosov spravodlivej a jednotnej spoločnosti, v ktorej máme všetci rovnaké príležitosti, bez ohľadu na pohlavie, rasový alebo etnický pôvod, náboženstvo alebo vierovyznanie, postihnutie, vek či sexuálnu orientáciu.“

Waltraud HellerCentra pre monitoring rasizmu a xenofóbie EÚ (EUMC) sa vyjadril: „Nestačí len zakázať diskrimináciu a prijímať zákony. Musí sa proti nej bojovať aktívne a jedným zo spôsobov je i vytvorenie prostredia, ktoré dáva všetkým rovnané možnosti. Tento rok by mal prispieť k vzniku takéhoto prostredia, prostredia, v ktorom sa spoločnosť ako celok postaví proti diskriminácii, bude predchádzať jej vzniku a podporovať jej obete v tom, aby sa dožadovali nápravy na národnej úrovni. Nie je to len o určovaní štandardov, je to o vytvorení takej Európy, o ktorú sa môžeme všetci spoločne rovnako deliť a byť na ňu hrdí.“

Európska ženská lobby vyhlásila: „Malo by sa vytvoriť silné prepojenie medzi špecifickou činnosťou realizovanou Európskou komisiou v oblasti rovnosti pohlaví tak z hľadiska politiky a programov ako aj z hľadiska legislatívy. Kľúčovou výzvou bude poukázať na to, že pojem „rovnosť“ neznamená „rovnakosť“, ba práve naopak, berie na vedomie rozdiely a diverzitu pre zabezpečenie rovnakého zaobchádzania pre všetkých.“

Európske fórum hendikepovaných zdôrazňuje „reálnu stránku hendikepu“: 

• hendikepovaní ľudia netvoria zanedbateľnú menšinu: je to skupina vyše 50 miliónov občanov EÚ, čo predstavuje vyše 10% celkovej populácie EÚ. 
• jedna zo štyroch rodín má člena s hendikepom. 
• je dvakrát menšia pravdepodobnosť, že ľudia s hendikepom dosiahnu vysokoškolské vzdelanie než v prípade zdravých ľudí. 
• mnohé z hendikepovaných detí nemajú rovnaké šance v prístupe ku vzdelaniu. 
• čelíme nezamestnanosti, ktorej miera je dvakrát vyššia než u ľudí bez hendikepu. 
• žijeme v nedostupnom prostredi, a to aj napriek tomu, že spolu s osobami s dočasne obmedzenou mobilitou, tvoríme 40% populácie. 
• voľný pohyb osôb v EÚ je pre nás len ideálom, pretože väčšina bariér nám neumožňuje opustiť miesto, kde bývame.

Britský člen EP Philip Bushill-Matthews reagoval: „(Nemecký vice-kancelár Franz Müntefering) žiada o posilnenie sociálnej dimenzie EÚ. Moja odpoveď je, že v súčasnosti nie je pre EÚ problémom neprítomnosť sociálnej dimenzie, ale prítomnosť anti-sociálnej dimenzie – preregulovaná legislatíva v oblasti zamestnanosti, ktorá necháva 18 miliónov Európanov bez práce. To, že sa o rovnosti príležitostí budeme len rozprávať, ľuďom bez práce nepomôže, pokiaľ debatu nebudú sprevádzať praktické kroky.“  

Ďalšie kroky:

Európsky rok rovnakých príležitostí sa oficiálne začne v Berlíne 30. januára 2007 summitom zaoberajúcim sa rovnosťou medzi ľuďmi.

Kalendár udalostí v rámci Európskeho roka nájdete tu .