V bohatších krajinách je vyššia rovnosť

Sociálne nerovnosti v EÚ sú nižšie, než v USA. Platí to pre Úniu všeobecne, aj pre väčšinu z členských krajín. Len Portugalsko, Lotyšsko a Litva majú vyššiu mieru nerovností. Vyplýva to zo Správy o sociálnej situácii, ktorú Komisia vypracovala na základe indikátorov z veľkého európskeho prieskumu príjmových a životných podmienok (EU-SILC).  Správa sa zameriava na rovné príležitosti.

Z porovnania miery nerovnosti a ukazovateľov dynamiky ekonomiky podľa Komisie vyplýva, že medzi týmito dvoma cieľmi nie je rozpor. Najväčšia rovnosť príjmov je v severských krajinách – a tie majú zároveň vysoké HDP, silno konkurencieschopné ekonomiky a dobrý rast. Dôvodom údajne je, že podpora rovných príležitostí umožňuje posilniť rast tým, že sa mobilizujú zdroje, ktoré by boli inak zablokované diskrimináciou a sociálnym vylúčením.

Správa tiež mapuje počet ľudí s relatívne nízkymi príjmami (menej ako 60% priemerného príjmu). V celej Únii ich bolo v roku 2004 asi 100 miliónov, čo je 22% populácie.  Najvyššia koncentrácia bola prirodzene v chudobnejších nových členských krajinách – čo súvisí s celkovou nižšou úrovňou príjmov. Početné skupiny relatívne chudobných však možno nájsť aj v bohatších veľkých členských krajinách.

Ukazuje sa, že chudoba ohrozuje mimoriadne komunity prisťahovalcov. Deti, ktorých rodičia sa narodili mimo EÚ majú až dva krát vyššiu šancu vyrastať v chudobe, než ich vrstevníci z rodín, v ktorých sú obaja rodičia „rodení Európania“.