V Európe konečne zavládne rovnosť

 

Krátka správa

Európsky pakt pre rodovú rovnosť je zameraný na „zvýšenie účasti žien na pracovnom trhu, v politickom i hospodárskom živote, a na podporu rovnosti mužov a žien“. Mal by nadviazať na už existujúce ciele a nástroje v rámci Lisabonského procesu, integrované nariadenia pre rast a zamestnanosť a Cestovnú mapu pre budúce politiky EÚ pre rodovú rovnosť.

Rada pri schvaľovaní Paktu zdôraznila, že je na čase prijať jasný záväzok smerom k implementácii politík na podporu zamestnanosti žien a zabezpečenie lepšej rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom na európskej úrovni. V rámci národných cieľov členských štátov by mala byť zlepšená dostupnosť starostlivosti o deti a predškolskej starostlivosti. Zároveň je podľa Rady potrebné vypracovávať rodovo špecifické štatistiky, indikátory a analýzy, ktoré zhodnotia dopad rodovo citlivej politiky na ostatné politiky EÚ. Rada spomenula aj významnú úlohu Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť, ktorého založenie bolo nedávno schválené (EurActiv.sk, 15. marec 2006).

Európsky pakt pre rodovú rovnosť spolu s Výročnou správou o rovnosti medzi mužmi a ženami by mali byť implementované do zavedených mechanizmov Partnerstva pre rast a zamestnanosť. Cieľom implementácie je podpora zohľadňovania rovnosti mužov a žien v politikách, prijatých v rámci tejto stratégie.

Prijatie Paktu navrhlo Rakúskemu predsedníctvu šesť členských krajín EÚ (Švédsko, Francúzsko, Španielsko, Fínsko, Česká republika a Dánsko). Pre vstup do platnosti je potrebné jeho schválenie všetkými 25 členskými krajinami Únie.

Socialistická skupina v Európskom parlamente (SES) uvítala prijatie Paktu ako „veľký krok EÚ k dosiahnutiu cieľa rodovej rovnosti“. Španielska socialistická europoslankyňa Elena Valenciano vyjadrila hrdosť nad tým, že je to práve Španielsko, ktoré určuje štandardy v otázkach rodovej rovnosti. „Iba v spojení s iniciatívami a konsenzom v tejto otázke budeme schopní dosiahnuť pokrok pri budovaní Európy, ktorá nediskriminuje polovicu svojich občanov.“

Podpora rodovej rovnosti je jednou z priorít Socialistickej skupiny v Európskom parlamente.