V pozornosti EP: Vraždenie žien v Strednej Amerike a Mexiku

Pozadie

V Strednej Amerike a Mexiku sa počet násilných úmrtí v posledných rokoch výrazne zvýšil. Rastúci záujem verejnosti a lepšia organizácia príbuzných a priateľov obetí umožnili odhaliť tieto zločiny a zviditeľniť tento jav. Podľa oficiálnych mexických údajov bolo v rokoch 1999 až 2006 zavraždených 6000 dievčat a žien, pričom iba v roku 2004 to bolo 1205 mladých dievčat. V stredoamerických štátoch je to podobné. 

Femicídia je pomerne nový pojem, ide o právnu definíciu násilia na ženách uvedenú v článku 1 dohovoru z Belém do Pará. „Pre potreby tohto dohovoru sa pod násilím na ženách rozumie akýkoľvek čin alebo správanie, viažuce sa k situácii ženy, ktoré spôsobuje smrť, poškodenie alebo fyzické, sexuálne či psychické utrpenie žien v ich verejnom, ako aj súkromnom živote.“

Otázky

O problematike vrážd žien a beztrestnosti pôvodcov zločinov na ženách sa v Mexiku hovorí už 15 rokov. Správa konštatuje, že vraždy žien v hraničnom  meste Juárez (Mexiko) a Guatemale sa udiali s mimoriadnou surovosťou a mnoho obetí bolo objektom sexuálneho násilia. V oblasti mesta Juárez sú faktory demografického rastu a migračných tokov úzko spojené s výskytom organizovaného zločinu a veľká časť týchto vrážd sa odohrala v oblastiach, kde sa nachádzajú „maquiladoras“ (subdodávateľské podniky, továrne), v ktorých sa neuplatňujú bezpečnostné opatrenia na ochranu žien.

Tieto vraždy podľa EP nemožno vysvetliť iba „ovzduším celkového násilia“, ale do úvahy treba vziať takisto diskrimináciu a miestny spoločensko-hospodársky kontext, ktorý znevýhodňuje ženy (zvlášť tie domorodé), ako aj vysokú mieru chudoby, hospodársku závislosť žien či gangy.

Obeťami vrážd sa stali aj dve holandské občianky Hester Van Nierop (1998) a Brenda Margaret Searle (2001). Hoci Parlamentné zhromaždenie Rady Európy konštatovalo, že Mexiko vyvíja značné úsilie, aby proti týmto negatívnym javom bojovalo (v tomot roku bol prijatý zákon o práve žien na život bez násilia, bol vytvorený úrad zvláštneho prokurátora povereného oblasťou násilných skutkov na ženách), obete a ich rodiny majú stále problémy dovolať sa spravodlivosti a stále prevláda istá beztrestnosť páchateľov.

V roku 2006 zorganizoval Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť v priestoroch EP  vypočutie o vraždách žien v Mexiku a Strednej Amerike („Ni una muerta más“ – už žiadna ďalšia smrť) a správa prijatá vo Výbore je do určitej miery výsledkom práce počas a po vypočutí. Správa sa domnieva, že charakter vzťahov medzi Európou a Mexikom a Strednou Amerikou, ako aj záväzok strán v plnej miere rešpektovať ľudské práva zaväzuje Európu konať, t.j  navrhovať riešenia a využívať dostupné nástroje ako sú preventívne programy a pomoc pri reforme a posilnení inštitúcií, spoločenská zodpovednosť podnikov s európskym kapitálom atď.

Konkrétne správa okrem iného navrhuje:

  • zabezpečiť zamestanancov v rámci zastúpení EÚ špecializovaných na oblasť rovnosti medzi mužmi a ženami,
  • začleneniť otázku do agendy dohody o partnerstve s Mexikom, zvlášť do bilaterálnej dohody o investíciách,
  • vytvoriť stály okrúhly stôl o vraždách žien, spoluracovať s OECD, najmä pokiaľ ide o národné zastúpenie OECD, ktoré je povinné dohliadať na dodržiavanie základných princípov v súvislosti s nadnárodnými podnikmi.

Pozície

Anna Záborská (EPP-ED/EĽS-ED), predsedníčka Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť na tlačovej konferencii uviedla, že ide z politického hľadiska o veľmi citlivú otázku, no výsledok v pléne bol podľa nej veľmi jasný a správa získala širokú podporu. Podľa slov slovenskej europoslankyne nestačí len zmena zákona, ale hlavne zmena zvykov. Má v pláne prijať pozvanie mexického prezidenta viesť delegáciu EP do Mexika. V tejto súvislosti tiež vyjadrila presvedčenie, že bilaterálna spolupráca medzi členskými štátmi EÚ a štátmi Strednej a Latinskej Ameriky môže byť účinná.

Vo svojom vystúpení v pléne pripomenula, že ženy prinášajú pozoruhodný vklad do spoločenských štruktúr a svojou intuíciou obohacujú porozumenie vo svete. “Prispievajú k tomu, že medziľudské vzťahy sú slušnejšie a autentickejšie”, uviedla a dodala, že účasť žien pri organizovaní pomoci obetiam tohto násilia by mala mať prioritu.