Potenciál vzniku konfliktov medzi Rómami a majoritou

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

IVO, partner, think tank

 

Sociálne napätie medzi majoritnou populáciou a Rómami  je v súčasnej dobe aktuálnou témou. Často sa v médiách objavujú nové informácie o rasovo motivovaných útokoch voči Rómom na jednej strane, na strane druhej správy o kriminalite samotných Rómov  správy o vzájomných konfliktoch s majoritou. Otvorené konflikty sú však krajnou podobou interakcie medzi spomínanými kategóriami obyvateľstva, nemožno sa nimi zaoberať bez identifikácie jednotlivých faktoroch, ktoré na ich vznik pôsobia. Potenciál vzniku konfliktov totiž v našej spoločnosti pretrváva v podobe predsudkov, stereotypov, nepriateľstva a odmietania Rómov ako špecifickej kategórie obyvateľstva. Predsudky a stereotypy majú výrazný vplyv na správanie sa členov spoločnosti voči príslušníkom menšín.

 

Korene negatívnych postojov k Rómom možno nájsť predovšetkým v historických súvislostiach. Dlhoročné pokusy o asimiláciu rómskeho etnika na našom území, ktorých počiatok možno nájsť už v opatreniach z obdobia panovania Márie Terézie, protirómska politika z obdobia slovenského štátu a predovšetkým snahy  o „riešenie cigánskej otázky“ v období reálneho socializmu sa podpísali pod značnú kultúrnu vykorenenosť Rómov. Snahy o asimiláciu teda priniesli narušenie rómskej identity a zároveň neuspeli v procese ich integrácie do spoločnosti. Odmietanie Rómov, značný sociálny dištanc, ako bude poukázané ďalej, spôsobujú, že Rómom sa naďalej nedarí stať sa akceptovanou a inkludovanou súčasťou slovenskej spoločnosti. Na základe svojej kultúrnej vykorenenosti sa v súčasnosti nachádzajú niekde v „prázdnom priestore“ medzi svojou vlastnou minulosťou a súčasnosťou, kde by sami chceli existovať ako súčasť slovenskej spoločnosti. Dvere do nej sú však predovšetkým vďaka značnému odmietaniu a predsudkom iba pootvorené. Čo prinesie na poli možných vzájomných konfliktov práve táto situácia je veľmi dôležitou otázkou. Odpoveď na ňu je čiastočne možné nájsť v konkrétnom opise vzájomných vzťahov a očakávaní vývoja do budúcnosti.

 

Článok bol uverejnený v časopise OS č.4 v apríli 2003.

 

Celý článok nájdete na http://www.ivo.sk/ftp_folder/produkt_2229.pdf.