Princíp rovnakej odmeny za rovnakú prácu a prácu rovnakej hodnoty

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

aspekt

 

Štúdia je súčasťou komplexnej správy o uplatňovaní princípu rodovej rovnosti a princípu rovnosti príležitostí žien a mužov v Slovenskej republike, a to vo vzťahu k princípom, legislatíve a politikám Európskeho spoločenstva a Európskej únie, ktorú pod názvom Rovnosť príležitostí žien a mužov na Slovensku. Správa o dodržiavaní smerníc EÚ týkajúcich sa rodovej rovnosti vydala v máji 2005 Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation v Bratislave. Prvá časť správy, z ktorej pochádza i publikovaná štúdia, analyzuje slovenskú legislatívu z pohľadu stavu transpozície smerníc Európskej únie, týkajúcich sa rodovej rovnosti; druhá časť sa venuje analýze inštitucionálnych mechanizmov, politík, programových dokumentov a stratégií, ktoré by mali viesť k zlepšeniu postavenia žien a k dosiahnutiu rodovej rovnosti.

Národný právny rámec: všeobecné ustanovenia

Veľmi všeobecný náznak zásady rovnakej odmeny za rovnakú prácu a za prácu rovnakej hodnoty môže byť odvodený z Ústavy Slovenskej republiky.1 Táto zásada je ďalej rozpracovaná v pracovnoprávnej legislatíve, a to predovšetkým v Zákonníku práce. Zásada rovnakej odmeny za rovnakú prácu a za prácu rovnakej hodnoty je tiež implicitne obsiahnutá v legislatíve týkajúcej sa výkonu práce vo verejnom záujme a štátnej služby.

Článok 12 ods. 2 Ústavy SR hovorí, že „základné práva a slobody sa zaručujú všetkým bez ohľadu na pohlavie, rod, sociálny pôvod, majetok alebo iné postavenie (okrem ďalších dôvodov). Nikoho nemožno z týchto dôvodov poškodzovať, zvýhodňovať alebo znevýhodňovať“. Článok 12 predstavuje všeobecné ustanovenie pre uplatňovanie všetkých základných práv a slobôd, ktoré sú uvedené v ústave. Preto článok 36, ktorý okrem iného zakotvuje právo na odmenu za vykonanú prácu, tiež spadá pod toto všeobecné antidiskriminačné ustanovenie. Okrem toho článok 36 b) obsahuje špecifické ustanovenie o ochrane proti svojvoľnému prepúšťaniu zo zamestnania a diskriminácii v zamestnaní, čo sa nepochybne týka aj odmeňovania.


Celý text analýzy bol uverejnený na portáli ASPEKT.sk v decembri 2005.