Rok 2003: Prístupy Slovenska k riešeniu rómskej problematiky

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

IVO, partner, think tank

Rok 2003 bol pre našu krajinu prelomovým. Zavŕšili sme dlhoročné úsilie o integráciu do Európskej únie. Riešenie tzv. rómskej problematiky bolo jednou z oblastí, ktoré nebolo uspokojivo hodnotené zo strany EÚ, hoci nám boli priznané veľké pokroky v tejto sfére.

Hoci záujem politických elít o túto sociálnu a etnickú minoritu skutočne v období predvstupových rokovaní vzrástol, minimálne v deklaratívnej podobe, v súčasnosti sa zdá, akoby bremeno našej zodpovednosti odpadlo.

Rómska menšina, resp. jej časť, však aj na prahu vstupu do EÚ zotrváva v podmienkach marginalizácie, chudoby a sociálnej exklúzie. Ich pozícia je pritom charakteristická kumuláciou mnohých foriem a podôb exklúzie, ktoré sa navzájom posilňujú a vyúsťujú v extrémnej podobe až do vytvorenia kultúry chudoby či underclass. Vzhľadom na šírku a komplexnosť príčin ich postavenia, ich eliminácia nie je v silách komunity ako takej a nevyhnutne potrebuje pomoc majority.

Sociálna inklúzia a integrácia Rómov do spoločnosti, zlepšenie ich životných podmienok a zrovnoprávnenie šancí je podmienkou bezkonfliktného spolužitia obyvateľov multietnickej krajiny, akou Slovensko bezpochyby je. Preto je nevyhnutné zadefinovanie dlhodobých i krátkodobých stratégií sociálnej inklúzie Rómov a ich realizáciu na všetkých úrovniach spoločnosti. V našej analýze sa preto budeme primárne venovať najmä krokom, ktoré sa v tejto oblasti realizovali v uplynulom roku a poukázať na určité nedostatky, ktoré stále pretrvávajú.

Celý text analýzy

Analýza bola uverejnená v časopise Romano nevo ľi`l č.625-629, január 2004