Správa o národnej stratégii menšinového vzdelávania

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

ľpr, ľudia proti rasizmu

Vzdelávanie menšín upravujú medzinárodné dokumenty, ku ktorých ratifikácii Slovenská republika pristúpila, zároveň aj Ústava Slovenskej republiky a ďalšie legislatívne normy, ktoré sa čiastočne týkajú aj problematiky vzdelávania etnických menšín. Napriek týmto legislatívnym úpravám existuje na Slovensku oficiálne diferencovaný prístup k jednotlivým etnickým minoritám založený najmä na ich početnosti. Napriek tomu, že práva etnických menšín garantuje Ústava Slovenskej republiky, ktorá im priznáva právo vzdelávať sa vo svojom materinskom jazyku, zakladať menšinové vzdelávacie inštitúcie a používať jazyk svojej menšiny aj v oficiálnej komunikácii, rómska menšina nemá rovnaký prístup ku vzdelávaniu ako iné menšiny alebo ako majorita (dôvodom je, že systém vzdelávania nereflektuje kultúrne rozdiely) a tiež v praxi nemá možnosť naplniť svoje právo byť vzdelávaná vo svojom materinskom jazyku. Tento diferencujúci prístup ku vzdelávaniu menšín sa odzrkadľuje aj v štruktúre národnostného školstva na Slovensku. Vzdelávanie je jedným z najdôležitejších faktorov, ktorý vplýva na úspešnosť integrácie Rómov do spoločnosti a na zlepšenie sociálnej situácie tejto minority. Z tohto dôvodu by mal byť systém vzdelávania nastavený tak, aby umožňoval Rómom rovnaký prístup k vzdelávaniu ako iným etnickým menšinám na Slovensku. V súčasnosti sa v tejto oblasti realizuje viacero projektov. Jedným z nich je snaha rekodifikovať rómsky jazyk. Štátny pedagogický ústav pripravil projekt experimentálnej verifikácie úspešnosti kurikula rómskeho jazyka a literatúry na základných a stredných školách. Experimentálne overovanie používania rómskeho jazyka je základným krokom, ktorý umožní členom rómskej menšiny vzdelávať sa vo svojom materinskom jazyku, pretože doteraz im nebolo umožnené napĺňať toto právo. V oblasti predškolského vzdelávania sa na Slovensku realizuje projekt Matka a dieťa. Cieľom projektu je zapojiť matky rómskych detí do procesu vzdelávania a tak zlepšiť dochádzku detí do školy. Ďalším projektom je projekt nultých ročníkov, ktorý sa realizuje s cieľom zlepšiť výsledky rómskych detí v škole, posilniť dobrý vzťah detí ku škole a zlepšiť ich ďalší osobnostný rast. Ministerstvo školstva pripravilo v rámci projektu Phare “Zlepšenie podmienok Rómov v systéme vzdelávania” implementačný materiál nultých ročníkov na školách s vysokou koncentráciou rómskych žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Projekt rómsky asistent učiteľa je v súčasnosti najdôležitejším a najefektívnejším programom zameraným na zlepšenie podmienok vzdelávania rómskych žiakov. Rómsky asistent učiteľa má na škole pôsobiť ako sprostredkovateľ medzi školou a rómskou komunitou. Ako sme už spomínali časť rómskych detí nie je dostatočne pripravená na vstup do školy a často zaostáva za ostatnými deťmi. Tieto problémy však nie sú spôsobené mentálnym handicapom týchto detí ale kultúrnymi rozdielmi medzi majoritou a rómskym etnikom. Na základe psychologických diagnóz sú však často tieto detí preložené do špeciálnych škôl. V súčasnosti existuje viacero možností ako si rómski študenti môžu doplniť svoje vzdelanie. Avšak tieto aktivity nie sú systematicky koordinované a podporované štátom. Počet Rómov študujúcich na vysokých školách je veľmi nízky a exituje len veľmi málo odborov v oblasti romistiky. Ak zoberieme do úvahy schopnosti a možnosti Rómov študovať na slovenských školách, je zrejmé, že je treba podporovať efektívne alternatívne metódy vzdelávania v spolupráci s inými štátnymi organizáciami, mimovládnymi organizáciami, zahraničnými partnermi, atď. Realizované alternatívne projekty zlepšujú možnosti vzdelávania Rómov a podporujú ich celkový rast. Zároveň podporujú efektívnu spoluprácu medzi rómskymi rodinami a školou a umožňujú Rómom rozvíjať svoju vlastnú kultúru a identitu. Počas realizácie alternatívnych projekty za posledných desať rokov, bolo umožnené stovkám detí navštevovať školy s úplne odlišnou atmosférou a filozofiou. Identifikovali sme viaceré alternatívne vzdelávanie projektu, ktoré je možné určite označiť ako “good practices”. Avšak stále sú skôr realizované len mimovládnym sektorom. Napriek tomu, že najúspešnejšie projekty boli zahrnuté do štátnej politiky vzdelávania (napr. Rómsky asistent učiteľa, nulté ročníky na základných školách), tretí sektor zohráva stále kľúčovú úlohu v tejto oblasti a často nahrádza rolu štátu. Radi by sme predstavili dva zo spomínaných úspešných projektov. Tieto projekty sa snažia zlepšiť dva závažné problémy, jedným je nedostatočná predškolská príprava rómskych detí a druhým je ich preradzovanie do špeciálnych škôl. Aj keď sa urobilo viacero krokov na zlepšenie šancí rómskych detí na rovnaký prístup ku vzdelaniu, ich výsledky sa zatiaľ neodrazili v zvyšujúcej sa vzdelanostnej úrovni rómskej mládeže. V skutočnosti ide o dlhotrvajúci proces a naviac existuje v tejto oblasti ešte množstvo problémov, ktoré treba prekonať. Jednou z podmienok ďalšie rozvoja rómskych žiakov je realizácia základných princípov alternatívnych projektov v praxi. Vyžaduje si to však aj ďalšie vzdelávanie učiteľov a rómskych asistentov učiteľa, podporu vzťahov medzi rodinou a školou a používanie špecifických vzdelávacích metód a pomôcok, ktoré umožnia rozvinúť potenciál rómskych žiakov. Zároveň je potrebné na všetkých úrovniach vzdelávacieho systému rešpektovať práva jednotlivca – dieťaťa – byť vzdelávaný podľa svojich schopností a zabezpečiť jeho budúcnosť, nezávislosť a sebarealizáciu.

Text bol uverejnený na stránke www.rasizmus.sk.

Plný text správy  – Sprievodná správa o národnej stratégii menšinového vzdelávania