Europoslanec a odborník na urbanizmus: Už nežijeme v dobe expertov, ale v časoch angažovanosti

Jan Olbrycht [Euranet_Plus]

Najpálčivejším problémom miest je dnes prisťahovalectvo, hovorí poslanec Európskeho parlamentu JAN OLBRYCHT. Pripomína, že mnohé mestá majú už dnes riešenia na to, ako túto dimenziu v urbanizme riešiť.

Poľský europoslanec Jan Olbrycht za Európsku ľudovú stranu predsedá parlamentnej medzi-skupine URBAN. V europarlamente je zároveň podpredsedom Výboru pre regionálny rozvoj. Olbrycht v minulosti pôsobil ako primátor juhozápadného poľského mesta Cieszyn a podpredseda Výboru európskych samospráv a regiónov, dodnes je členom Výboru pre národné územné plánovanie na Poľskej akadémii vied.

Urbánna agenda pre Európsku úniu, prijatá ešte v roku 2016, chce prispieť k lepšiemu fungovaniu miest a poskytnúť kvalitné podmienky pre život Európanov v nich. Ale aká je praktická pridaná hodnota takejto agendy?

V rámci Európskej únie neustále prebieha diskusia o mestskej dimenzii rôznych európskych politík. Keď ale hovoríme o mestskej politike, myslíme tým rozdielne dimenzie urbanizmu, vrátane úsilia, koordinácie a monitoring všetkých mestských politík.

V minulosti sme mali veľmi zaujímavú skúsenosť v programe pre urbanizmus hneď s niekoľkými deklaráciami o mestských rozmeroch, ale až počas holandského predsedníctva sa po prvýkrát objavil návrh na organizáciu istého druhu pracovnej metódy, ktorá je v skutočnosti založená na politickej voľbe najdôležitejších tém, ako sú doprava, migrácia, sociálne otázky, chudoba a podobne.

Pri riešení problému masovej urbanizácie nebude technológia stačiť

Mestá mení didgitálna technológia, inteligentné aplikácie, roboty aj autá bez vodičov. Prináša ale nová technológia aj skutočné zlepšovanie kvality života pre všetkých? Môžu vôbec inteligentné technológie riešiť aj masovú urbanizáciu a preplnenosť miest?

Ako si európske mestá doteraz vedú v realizovaní požiadaviek Agendy?

Mestá spolupracujú na konkrétnych otázkach s vládami aj inými odborníkmi v rámci Európskej komisie. Po prvé, pripravujú svoje akčné plány pre budúcnosť s využitím pracovných postupov, ktoré agenda predpokladá. A keďže mestá sú členmi rôznych ďalších európskych organizácií, prenášajú tieto nové metódy aj k nim.

Dúfame, že výsledky takejto práce a partnerstiev sa premietnu aj do nariadení na obdobie rokov 2021-2027, a to nielen v kohéznej politike. Komisia už navrhla nariadenie o veľmi osobitnej európskej mestskej iniciatíve, v rámci ktorej by sa po roku 2020 mala vypracovať metóda urbánnej agendy.

Nevytvárame však žiadne ďalšie vyhlásenie. Ide o praktickú prácu na konkrétnych riešeniach a konkrétnych výsledkoch v budúcej európskej politike.

Hovoríte o nových metódach, ktoré by mali byť krokom vpred v rámci európskej urbanizácie, ale o čo konkrétne ide?

Metóda spočíva v praktickom uplatňovaní viacúrovňového riadenia, ktoré možno pochopiť rôznymi spôsobmi. Jedným z nich je uvedomenie si kompetencií každého človeka v procese, pretože každý pracuje oddelene a na rôznych stupňoch.

Podľa princípu subsidiarity nie sú mestské otázky jednou z právomoci Európskej únie alebo Európskeho parlamentu a ich správa by mala patriť mestám. No viacúrovňové riadenie je odlišné, pretože rôzne druhy vlád sa rozhodnú spoločne riešiť problémy, predstavujú rozdielne rozmery a aj spôsoby uvažovania.

Som preto presvedčený, že ide o dobrú metódu a na európskej úrovni funguje, lebo všetky dnešné problémy sú v skutočnosti viacúrovňové. Pracovné metódy sú ale oveľa zložitejšie a vyžadujú si nielen rozdelenie práce, ale aj viacúrovňovú spoluprácu.

Akým spôsobom by mali byť miestne samosprávy alebo mestskí poslanci motivovaní v tom, aby na rozličných úrovniach medzi sebou naozaj spolupracovali?

Všetko závisí od ľudí a samozrejme, rôzni politici môžu vždy ovplyvniť program miest. Keď sa spýtate zástupcov miest, či sa chcú zúčastňovať na stovkách stretnutí, ktoré môžu priniesť veľmi zaujímavú diskusiu, ale nemajú žiadne závery alebo realizáciu, povedia vám, že je to zbytočná strata času. Existuje ale veľa stretnutí, týkajúcich sa výmeny osvedčených postupov, ktoré sú odlišné. Zástupcovia radšej navštevujú tieto diskusie.

Mestá pre všetkých: Ako zapojiť občanov a udržateľne naplánovať urbanizmus?

Sťahovanie do miest a s ním spojená urbanizácia predstavujú narastajúcu výzvu pre celosvetovú spoločnosť. Riešenia ako zabezpečiť, aby mestá nápor zvládli, už hľadá OSN, Európska únia ale aj národná legislatíva, mestá a obce.

Mestská agenda ale nie je o výmene osvedčených postupov. Ide o prácu, ktorej cieľom je identifikovať problém, nájsť najlepšie alebo nové riešenia a navrhnúť niečo konkrétne vo vnútroštátnych a európskych právnych predpisoch.

Napriek tomu výmena skúseností prináša nové hodnoty do procesu prípravy politík a vidno to najmä na spolupráci medzi Európou a takzvaným globálnym juhom, vrátane Afriky, či Južnej Ameriky.  Ako prebieha výmena skúseností na tejto úrovni z európskej perspektívy?

Pri výmene skúseností je dôležitá nielen výmena osvedčených postupov, ale aj informácií o zlyhaniach: čo sme dosiahli, ale aj čo sme nedokázali a prečo. Je dôležité, aby takáto diskusia a spolupráca bola úprimná, inak skončíme výmenou propagačných materiálov a prezentácií.

Po druhé, takáto výmena nemôže byť príliš podrobná, pretože nemôžeme preniesť prax z jednej strany sveta na druhú. V Európe to môže byť možné, ale keď ideme ďalej, kultúrny kontext sa líši. Dôležité je ukázať nielen technické riešenia, ale aj to, ako pracujeme,.

Expertka na urbanizáciu z Afriky: Je načase, aby sa zahraničná podpora sústredila do miest

Podľa MATHABO MAKUTOVEJ doterajšia podpora pre Afriku cielila najmä vidiecke oblasti. Vzhľadom na migráciu do miest je treba z jej pohľadu urgentne riešiť najmä mestskú infraštruktúru.

Čo je možné preniesť, je metóda; čo sa môžete naučiť, je identifikovať problém. Dnes žijeme v časoch angažovanosti, nie v dobe odborníkov. Ako by sme mali odpovedať na otázky typu ´Ako identifikovať problém?´, ´S kým by sme mali hovoriť?´, ´Ako by sme mali hovoriť s ostatnými?´ a ´Ako nájsť riešenia, metódu alebo spôsob práce?´? Za okrúhlym stolom, prostredníctvom prieskumov alebo kontaktovaním konkrétnych ľudí a rôznych skupín spoločnosti? Tieto odpovede sú zásadné a vďaka nim sa môžeme navzájom veľa naučiť.

Čo sa týka rôznych aspektov urbanizácie, ktorú z aktuálnych otázok považujete v Európskom parlamente za najpálčivejšiu?

Prisťahovalectvo je rozhodujúce, a teraz nemám na mysli utečencov, hovorím o migrácii a všetkom, čo s ňou súvisí. Je to absolútne horizontálna záležitosť. Ide o bývanie a sociálne služby, ako aj sociálnu účasť a ich presah do mnohých ďalších komplexných politík.

Ako môžu mestské zásahy a urbanizmus zmierniť následky narastajúceho počtu ľudí, ktorí sa sťahujú do miest z pohľadu europarlamentu?

Európa má vo všeobecnosti problém, pretože nemá fungujúcu imigračnú politiku. Ale keď hovoríte so starostami a politikmi, dozviete sa, že oni o imigračnej politike nehovoria. Diskutujú o tom, čo treba robiť, nakoľko ľudia prichádzajú do ich miest. Existuje mnoho rôznych a veľmi zaujímavých riešení v malých aj veľkých mestách.

V prvom rade by sa ale politici mali pozrieť na prisťahovalcov a organizáciu ich života. Je to vec, ktorá v súčasnosti nemá žiadny návrh riešenia na európskej úrovni, ale v mnohých členských štátoch starostovia robia absolútne zásadnú prácu.

 

Tento článok je vytvorený vďaka finančnej podpore Európskej únie. Jeho obsah je výhradnou zodpovednosťou Nadácie Habitat for Humanity International a nemusí nevyhnutne odrážať názory Európskej únie.