Pozemkovým právam pomáha digitálna revolúcia

Menej ako tretina krajín sveta udržiava záznamy o pozemkoch aj v digitálnej forme. [DhakaTribute.com]

Napriek technickému pokroku ostatných rokov ostávajú miliardy ľudí bez sformalizovaného práva na pôdu a vlastné bývanie na nej. Digitálne novinky však výrazne pomáhajú pozemky mapovať a registrovať aj v rozvojových krajinách.

Menej ako polovica obyvateľov sveta a len 13 percent obyvateľov Afriky má formálne zaregistrované alebo zmapované pozemky. Navyše, pozemky, ktoré majú verejný charakter a patria štátom, sú na tom vo formalizácii ešte horšie. Svetová banka a najnovšie štúdie tiež nie sú povzbudivé. V rozvojových krajinách by totiž podľa odhadov mohlo pri súčasných podmienkach trvať vyše celé tisícročie, kým sa oficiálne zaregistruje všetka pôda a pozemky.

Právo na pôdu môže riešiť otázky chudoby vo svete

Bývanie je katalyzátorom až trinástich zo sedemnástich Cieľov udržateľného rozvoja, ktoré si OSN stanovila ešte v roku 2015. Krajiny ich plánujú splniť do roku 2030.

Záznamy o pozemkoch a pôde sa najmä v rozvojových krajinách datujú spätne aj niekoľko desiatok rokov. Vo väčšine afrických krajín ešte do čias kolonializmu. Vlastnícke práva na pôdu, najmä ak bola v spoločnom vlastníctve, sú preto podľa Organizácia OSN pre výživu a poľnohospodárstvo viac ako nejasné. Navyše používanie zastaraných, ťažkopádnych, nákladných a príliš regulovaných prieskumných a registračných postupov spomaľuje proces ešte viac.

Necelá digitálna tretina

Menej ako tretina krajín sveta – a podľa údajov Svetovej banky len Rwanda a Juhoafrická republika na africkom kontinente – udržiava záznamy o pozemkoch aj v digitálnej forme.

Aj vďaka výdobytkom techniky tak môže správa pôdy čeliť urbanizácii, či environmentálnym otázkam. Technológia umožňuje zabezpečiť práva na pozemky najrozličnejším skupinám obyvateľstva, a to za finančne efektívnych podmienok, čo bolo pred dekádou nepredstaviteľné.

Satelitné snímky vo vysokom rozlíšení napríklad pomáhajú pri identifikácii držiteľa pozemku alebo nedostatkov v oblasti správy pozemkov. Služby v rámci tzv. výpočtových mračien (Cloud Computing), či softvéry s otvoreným zdrojovým kódom umožňujú najmä rozvojovým krajinám preklenúť obmedzenia vlastnej IT infraštruktúry. Do popredia sa ale dostávajú aj mobilné aplikácie a blokchain technológia, ktorá dokáže čeliť výzvam korupcie alebo nedostatočných administratívnych kapacít.

Každý piaty človek na svete nemá prístup k dôstojnému bývaniu

Prvý októbrový pondelok je na základe rozhodnutia Organizácie spojených národov už od roku 1985 oslavovaný ako svetový deň habitatu. Jeho cieľom je upozorniť na stav miest a základných práv každého obyvateľa na primerané prístrešie.

Samotné Ciele udržateľného rozvoja, ktoré si štáty OSN stanovili ešte v roku 2015 a ktoré chcú splniť do roku 2030, si čoraz jasnejšie vyžadujú dáta, ktoré práve takéto technológie poskytujú. Očakáva sa totiž, že krajiny budú pravidelne podávať správy napríklad o tom, aký je podiel mužov a žien, ktorých držba pozemkov je legálne, formálne a bezpečne zdokumentovaná.

Zabezpečené právo na držbu a pokrývanie pozemkových záznamov navyše krajinám aj mestám umožňuje získavať príjmy z nehnuteľností. Tie môžu výrazne prispieť k zvyšovaniu finančného zabezpečenia pre služby miestnej samosprávy a tak zlepšiť život na konkrétnom mieste.

Tento zdroj sa ale bežne v krajinách s nízkymi príjmami nevyužíva. Kým v rozvojových krajinách tvoria len 0,4 percentá HDP, v krajinách so stredným príjmom ide až o 35,5 percent HDP.

Požiadavky na infraštruktúru katastrálnych a pozemkových administratív sa v každej krajine v dôsledku ich špecifických sociálnych, právnych, kultúrnych, hospodárskych, inštitucionálnych či administratívnych podmienok odlišujú. Výskumníci však naznačujú, že pre pozemnú správu existujú spoločné zásady, ktoré sa zvyčajne dajú uplatniť vo viacerých krajinách.

Priekopníci

Konkrétnych príkladov využívania technológií, ktoré dnes slúžia ako výkladná skriňa aj pre ďalšie rozvojové krajiny, je hneď niekoľko. Vo viacerých vidieckych oblastiach Tanzánie sa vďaka podpore miestnej vlády pilotuje používanie mobilnej aplikácie na zabezpečenie držby s otvoreným zdrojovým kódom (Mobile Application to Secure Tenure – MAST). Po prvýkrát sa takáto technológia v tak veľkej miere v Afrike využíva. Získané skúsenosti majú byť užitočné aj pre ďalšie krajiny, ktoré sa za podpory Svetovej banky do reformy plánujú zapojiť (Pobrežie slonoviny, Ghana, Libéria a Mozambikom).

Keňa sa v posledných rokoch tiež snažila o digitalizáciu svojho pozemkového informačného systému. Zamerala sa na zvýšenie spoľahlivosti, dostupnosti, či minimalizovanie pozemkových sporov a zvyšovanie investícií do sektora nehnuteľností. Okrem iného chce tieto ciele dosiahnuť podrobným mapovaním prostredníctvom dronov.

Expertka na urbanizáciu z Afriky: Je načase, aby sa zahraničná podpora sústredila do miest

Podľa MATHABO MAKUTOVEJ doterajšia podpora pre Afriku cielila najmä vidiecke oblasti. Vzhľadom na migráciu do miest je treba z jej pohľadu urgentne riešiť najmä mestskú infraštruktúru.

V Afrike je v tejto oblasti jednou z najúspešnejších Rwanda, ktorá od roku 2012 využíva plne digitalizovaný kataster. Celonárodný program (LAIS) dnes zaznamenáva priestorové a textové údaje pre každú z 11,6 miliónov parciel.

Rwanda, podobne ako Honduras či Gruzínsko, dnes navyše skúšajú aj pilotné technológie, ktorých základom je blockchain. Systém umožňuje uložiť informácie o pozemkoch do nezmeniteľných digitálnych registrov a jeho kontrolu zabezpečuje sieť počítačových používateľov.

Provincia Pandžáb v Pakistane odštartovala vlastnú „digitálnu revolúciu“ v oblasti pozemkových práv v roku 2012. Miestna vláda nahradila chybový a ľahko ovplyvniteľný manuál digitálnym Informačným systémom správy pozemkov (LRMIS). Profesionálny personál v takmer 150 moderných katastrálnych centrách teraz funguje v približne 40 okresoch provincie a v záznamoch má viac ako 55 miliónov zaregistrovaných vlastníkov pozemkov. Čas registrácie sa znížil z približne dvoch mesiacov na menej ako hodinu.

Zabezpečená držba a dobré riadenie pôdy znižujú podľa OSN počet aj mieru konfliktov, či sociálne napätie. Neschopnosť vyriešiť konflikty ovplyvňuje potom aj hospodársku výkonnosť krajiny a konflikty ďalej nielen predlžuje, ale častokrát rozširuje. Počet kampaní za zabezpečenia práva na pôdu preto narastá na celom svete a mnohé prinášajú aj významné pozitívne výsledky.

Tento článok je vytvorený vďaka finančnej podpore Európskej únie. Jeho obsah je výhradnou zodpovednosťou Nadácie Habitat for Humanity International a nemusí nevyhnutne odrážať názory Európskej únie.