PRV 2007-13: Opatrenia technickej pomoci (2008/PRV/03)

Logo PRV 2007-2013

Pôdohospodárska platobná agentúra oznámila 1. februára 2008, že je možné predkladať žiadosti o platbu určené pre technickú asistenciu v rámci Programu rozvoja vidieka.

Medzi prijímateľmi figuruje Ministerstvo pôdohospodárstva, sama platobná agentúra a Národná sieť rozvoja vidieka (kam by sa malo zaradiť široké spektrum beneficientov).

Nebýva bežné, že sa vyhlasujú výzvy ohľadne technickej pomoci okrem prípradov, že sa prostredníctvom nich hľadá najschopnejší administrátor konkrétneho grantu.

Výzva na predkladanie žiadostí o platbu z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 na Operácie technickej pomoci sa týka nasledovných podopatrení:

 • 5.1.1 Technická pomoc
 • 5.1.2 Národná sieť rozvoja vidieka

Pre vypracovanie a administráciu žiadostí o platbu platia spoločné kritéria na výber projektov schválené Monitorovacím výborom Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013. Tiež sú špecifikované v príručke pre žiadateľa, kde sú zhrnuté aj ciele podopatrení, oprávnené činnosti, kritériá spôsobilosti, procedúry čerpania finančných prostriedkov, definícia konečných prijímateľov (oprávnených žiadateľov).

Podrobná analýza výzvy vzhľadom na veľmi redukovaný zoznam príjimateľov nie je potrebná.


 Analýza výzvy


Operačný program: Program rozvoja vidieka
Fond: Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV, EAFRD)
Riaidiaci orgán: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky
Sprostredkovateľský orgán: Pôdohospodárska platobná agentúra
Číslo výzvy:  2008/PRV/03
Trvanie výzvy: od  1. februára 2008 priebežne

Os 5: Technická pomoc
OPATRENIE 5.1 OPERÁCIE TECHNICKEJ POMOCI

Operácie technickej pomoci sa realizujú na základe zmluvy, pričom základným nástrojom riadenia je dlhodobý plán a krátkodobé plány technickej pomoci a to v zmysle kapitoly 16 Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013.

Plán technickej pomoci vymedzuje východiskovú pozíciu a stanovené smerovanie, činnosti, resp. aktivity, ktorými koneční prijímatelia chcú dosiahnuť stanovené ciele a ktoré sa monitorujú vo vzťahu plán – skutočnosť, pričom sa vyhodnocujú odchýlky, finančný plán a plán obstarávania. Plány technickej pomoci zostavuje MP SR na základe plánov jednotlivých konečných prijímateľov a predkladá ich na PPA. Plány umožňujú operatívne riadenie Operácií technickej pomoci a jej široké využitie podľa potrieb konečných prijímateľov a požiadaviek vonkajšieho prostredia. 

 • Podpopatrenie 5.1.1 Technická pomoc

Cieľ

Zabezpečiť efektívne riadenie, implementáciu, monitorovanie, hodnotenie, kontrolu a audit programu.

 • cielená propagácia programu;
 •  rozvíjanie efektívnych a účinných monitorovacích systémov programu;
  • efektívneho riadenia programu (platy, štúdium, pracovné cesty a semináre), kontroly a auditu;
 • zabezpečenie potrebných podkladových štúdií a vonkajších expertíz;
 • zabezpečenie hodnotenia pomoci;
 • zabezpečenie fungovania národnej siete rozvoja vidieka.

Aktivity

• príprava, výber, hodnotenie a monitorovanie projektov, činností a programu a príprava nasledujúceho programového obdobia;
• správy o implementácii a ex post hodnotenia Sektorového operačného programu Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka SR 2004 – 2006 a Plánu rozvoja vidieka SR 2004 – 2006;
• zasadnutia monitorovacích výborov a podvýborov vrátane výdavkov na expertov a iných účastníkov týchto výborov, ak je ich účasť nevyhnutná pre efektívnu prácu monitorovacieho výboru, prípravu a prenájom priestorov, zabezpečenie materiálov, výdavky na účasť členov výboru, vrátane ich odmeňovania;
• audity a kontroly činností na mieste (výdavky na zamestnancov a iné výdavky napr. cestovné a diéty);
• platy a odmeny neštátnych zamestnancov – zmluvný personál;
• platy a odmeny štátnych a verejných zamestnancov vykonávajúcich činnosti spojené s riadením, implementáciou, kontrolou, auditom, monitorovaním, hodnotením programu, prípravou nového programového obdobia a zabezpečovaním ostatných oprávnených činností technickej pomoci – činnosti musia byť podložené patrične zdôvodneným rozhodnutím príslušného orgánu o vykonávaní úloh a výkazom vykonanej práce;
• zriadenie, údržba, aktualizácia, servis a zdokonaľovania IT systémov;
• hardvér a softvér na zhromažďovanie, porovnávanie, manipuláciu a podávanie informácií potrebných na riadenie, implementáciu, kontrolu, audit, monitorovanie a hodnotenie programu, projektov a činností, vrátane ich údržby, aktualizácie, servisu a zdokonaľovania;
• kancelárske vybavenie a kancelárska technika vrátane prevádzky a údržby;
• výdavky na expertov pri posudzovaní a revízii programových základní a indikátorov a pri asistencii alebo odporučeniach Monitorovaciemu výboru ohľadom implementácií monitorovacích úloh;
• služby informačných a propagačných expertov;
• štúdie, analýzy a koncepcie;
• informačné a propagačné kampane, zahŕňajúce tlač a distribúciu, informačné podujatia a semináre, školenia pre žiadateľov a riadiace a implementačné štruktúry, vrátane odmeňovania školiteľov, brožúry; 
• pracovné návštevy členských a pristupujúcich krajín zamestnancami zaoberajúcimi sa administráciou programu;
• rokovania so zástupcami členských a pristupujúcich krajín v súvislosti s administráciou programu;
• konferencie v súvislosti s otázkami administrácie programu;
• propagačné predmety pre účely publicity programu;
• inzercia pre účely propagácie programu a verejného obstarávania;
• služby expertov vo verejnom obstarávaní;
• preklady a tlmočenie;
• dopravné prostriedky vrátane prevádzky a údržby;
• prevádzka a aktivity Akčného plánu Národnej siete rozvoja vidieka.

Konečný prijímateľ (oprávnený žiadateľ)

 • Riadiaci orgán Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 (Ministerstvo pôdohospodárstva SR);
 • Pôdohospodárska platobná agentúra;
 • Inštitucionálny rámec Národnej siete rozvoja vidieka v rámci rozpočtu pre prevádzku siete a akčný plán siete. 

Výška technickej pomoci

 • 75 % zdroje EPFRV
 • 25 % zdroje štátneho rozpočtu.

 • Podopaternie 5.1.2 Národná sieť rozvoja vidieka

Národná sieť rozvoja vidieka zoskupuje organizácie a správu zapojenú do rozvoja vidieka. Účastníkov siete zahŕňajú beneficienti a zainteresované tretie strany vo vzťahu ku všetkým opatreniam v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013.

 • Klient/konečný rozhodujúci činiteľ – jednotka NSRV (t. j. orgán, ktorý bude riadiť a implementovať aktivity siete) bude pracovať prostredníctvom kontraktačnej dohody pre Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky.
 • Hostiteľský orgán – organizácia alebo agentúra vybraná ministerstvom bude plniť funkciu hostiteľského orgánu pre zabezpečenie služieb jednotke NSRV a integráciu decentralizovaných útvarov jednotky NSRV.
 • Jednotka siete NSRV – Určený tím expertov (profesionálov, ktorí poskytujú technickú a profesionálnu podporu sieti v rámci kontaktovanej) hostiteľskej organizácie. Odporúča sa vytvoriť malý kľúčový tím na národnej úrovni a silne decentralizovaný regionálny tím, ktorý odráža želania účastníkov. Funkciu jednotky siete NSRV bude vykonávať Agentúra pre rozvoj vidieka.
 • Národná sieť rozvoja vidieka – zahŕňa beneficientov PRV (vrátane Leader); sú to organizácie, ktoré budú ťažiť z programu a mali by zohrávať úlohu pri určovaní aktivít (pozri riadiacu skupinu nižšie). Avšak beneficienti siete nie sú v konečnom dôsledku klientom pre prevádzku jednotky NSRV.
 • Riadiaca skupina – bude vytvorená zo zástupcov, ktorí podporujú princípy partnerstva siete beneficientov, s ktorými sa konzultujú aktivity/regionálny element. To by beneficientom poskytlo vstup do plánovania a organizácie aktivít siete, ktoré podniká jednotka NSRV.

Väčšina tímu jednotky NSRV bude decentralizovaná a bude pôsobiť ako regionálna anténa v regiónoch Slovenska. Tieto antény budú lokalizované v rámci existujúcich organizácií zúčastnených strán, pričom bude reflektovaná požiadavka, aby sa využívali existujúce štruktúry a kapacity.

Súhrnný opis hlavných kategórií činnosti

Národná sieť rozvoja vidieka vypracuje program svojich aktivít s ročnou periodicitou na základe Metodického usmernenia Riadiaceho orgánu pre PRV a Akčného plánu NSRV. Aktivity budú vychádzať z nasledovných kategórií:

• zhromažďovať, analyzovať a šíriť dáta o opatreniach Spoločenstva v oblasti rozvoja vidieka SR;
• sledovať a monitorovať údaje v oblasti rozvoja vidieka;
• poskytovať informácie v oblasti rozvoja vidieka pre verejnosť a potreby Európskej siete pre rozvoj vidieka prostredníctvom informačných bulletinov, príručiek, internetových stránok a pod.;
• zabezpečovať školenia, semináre a výmenu skúseností s implementáciou programu                                                                                                                                          rozvoja vidieka;
• pripravovať vzdelávacie programy pre miestne akčné skupiny v procese formovania;
• podporovať národnú a nadnárodnú spoluprácu formou konferencií, diskusií za okrúhlym stolom, študijných a výmenných návštev a pod.; 
• slúžiť ako kontaktný bod v rámci aktivít prístupu Leader pre všetkých vidieckych partnerov;
• zabezpečovať pravidelné stretnutia tímu NSRV a riadiacej skupiny;
• poskytovať spätnú väzbu riadiacej autorite a iným štátnym inštitúciám a zodpovedným orgánom vo vzťahu k rozvoju vidieka (MP SR, MH SR, MVaRR SR, atď.).


Výzvu k predkladaniu žiadostí o platbu nájdete na tejto stránke.

Bližšie informácie k výzve

 • Oddelenie metodiky /Sekcia projektových podpôr
  PPA – Pôdohospodárska platobná agentúra
  Dobrovičova 12
  815 26 Bratislava
 • na regionálnych pracoviskách PPA
 • web:  http://www.apa.sk
 • tel. č. 02/52733 800
 • e–mail: zelmira.milkova@apa.sk