Podnikateľské vzdelávanie na Slovensku a v Európe

Podnikanie ako kľúčová kompetencia nemusí byť nevyhnutne osobitným školským predmetom. Vyžaduje si skôr spôsob výučby.

 

Míľniky podnikateľského vzdelávania v Európskej únii

 • 2003 – Zelený dokument o podnikaní v Európe – prvý podnikateľský akčný plán pre Európu, v ktorom sa za kľúčový faktor progresu považuje vzdelávanie
 • 2006 – Program z Osla o vzdelaní v oblasti podnikania v Európe – podrobný rad opatrení, ktoré mohli prijať rôzne zainteresované strany
 • 2006 – Európsky referenčný rámec – Kľúčové zručnosti pre celoživotné vzdelávanie – zmysel pre iniciatívu a podnikanie je zaradený medzi osem hlavných kompetencií
 • 2012 – Akčný plán 2020 pre podnikanie – podnikateľské vzdelávanie je identifikované ako jeden z troch pilierov napodporu rastu podnikania v Európe
 • 2014 – Prehodnotenie vzdelávania: Investícia do zručností na dosiahnutie lepších sociálno-ekonomických výsledkov – oznámenie Európskej komisie
 • 2014 – Závery Európskej rady o podnikateľskom vzdelávaní a výchove – vyzývajú Európsku komisiu a členské štáty k podpore a integrovaniu podnikateľského vzdelávania v systémoch vzdelávania a odbornej prípravy
 • 2015 – Rozhodnutie Európskeho parlamentu o podpore podnikania mladých ľudí prostredníctvom vzdelávania a odbornej prípravy

 

Ešte v roku 2012 potvrdila správa Európskej komisie, že tí, ktorí prešli podnikateľskými programami a aktivitami, prejavujú viac podnikateľských postojov a zámerov, získajú prácu skôr, ako zamestnanci sú schopní významnejších inovácií a v neposlednom rade vytvárajú väčšie množstvo nových spoločností.

Potrebu dostať podnikateľské vzdelávanie do všetkých odvetví vzdelávania zdôrazňuje Európska komisia stále intenzívnejšie. Členské štáty, ktoré majú vzdelávanie stále v kompetencií, však vyzýva, aby poskytli mladým ľuďom praktické podnikateľské zručnosti ešte pred ukončením povinnej školskej dochádzky.

Hoci Brusel do vzdelávacích kompetencií štátov stále nezasahuje, opatreniami na európskej úrovni môže členské štáty podporiť napríklad prostredníctvom opatrení financovania, ktoré majú systémový dosah, či prostredníctvom podpory vzájomného učenia sa z postupov a praxe ostatných.

Komisia prízvukuje význam praktickej výučby v rámci vzdelávania a odbornej prípravy najmä prostredníctvom Akčného plánu pre podnikanie 2020. Aj vďaka nemu sa v členských štátoch prispôsobujú a zlepšujú spôsoby prijímania učiteľov do zamestnania, ich vzdelávanie a rozvoj. „Podnikateľskými zručnostiam“ by sa mala podľa neho venovať osobitná pozornosť, pretože vďaka nim je možné nielen vykonávať konkrétnu podnikateľskú činnosť, ale aj zlepšiť zamestnateľnosť mladých ľudí.

Ako to vyzerá, keď podnikajú stredoškoláci?

Na Slovensku každý rok vznikne niekoľko desiatok cvičných firiem. Niektorých žiakov inšpirujú k podnikaniu, iných vraj len oberajú o čas.

Kľúčové kompetencie

V európskom referenčnom rámci sa „podnikanie a iniciatívnosť“ považuje za jednu z ôsmich kľúčových kompetencií pre celoživotné vzdelávanie. Naučiť sa podnikateľským zručnostiam tak neznamená len schopnosť a vedomosť vytvoriť a viesť podnik. Podnikateľské vzdelávanie pozostáva jednak z technických, tzv. hard schopností, a jednak z prierezových, takzvaných mäkkých zručností.

Európska komisia považuje vzdelávanie v oblasti podnikania za nástroj, ktorým sa môže podporiť podnikavosť mladých ľudí. „Všetci mladí ľudia by mali pred ukončením povinnej školskej dochádzky získať aspoň jednu praktickú skúsenosť s podnikaním,“ uvádza sa v oznámení Komisie z novembra 2014 „Prehodnotenie vzdelávania: Investícia do zručností na dosiahnutie lepších sociálno-ekonomických výsledkov“.

Podnikanie ako kľúčová kompetencia nemusí byť nevyhnutne podľa Komisie osobitným školským predmetom. Vyžaduje si skôr spôsob výučby, v ktorom budú hlavnú úlohu zohrávať empirické učenie a práca na projektoch. Učitelia, ktorí v tomto procese zohrávajú rozhodujúcu úlohu, nemôžu učiť o podnikateľskom duchu, pokiaľ ho sami nemajú. Preto sú predpoklady na výučbu tejto špecifikácie ešte náročnejšie. To platí pre všetky úrovne vzdelávania – od materskej škôlky až po vysokoškolské vzdelanie.

Faktom však ostáva, že podnikateľské kompetencie a zručnosti je možné získať alebo vybudovať len praxou, na základe skúseností z reálneho života. Podľa európskych odborníkov ale existujú špecifické kompetencie, ktoré podporujú vzdelávanie učiteľov v oblasti podnikania. Patria medzi ne:

 • Dobré počiatočné vzdelávanie učiteľov
 • Inštitúcie zamerané na vzdelávanie učiteľov s podnikateľskou stratégiou a víziou
 • Vzdelávacie programy pre učiteľov podnikania postavené na nových pedagogických postupoch
 • Kvalitný ďalší profesionálny rozvoj
 • Školy, v ktorých sa cení podnikateľský duch a učitelia dostávajú podporu zo strany vedúcich pracovníkov
 • Podporné systémy a partneri v spoločenstve
 • Siete výučby v oblasti podnikania

Podnikateľské vzdelávanie v členských štátoch Únie

Organizácia Global Entrepreneurship Monitor (GEM), ktorá monitoruje podnikateľskú činnosť na celom svete vo svojich štúdiách potvrdzuje, že vzdelávanie má vplyv na budovanie podnikateľského správania v jednotlivých štátoch bez ohľadu na to, v akej fáze hospodárskeho rozvoja je. To platí aj pre Európsku úniu. Prieskum GEM v roku 2016 ukazuje, že vyššia úroveň vzdelania, súvisiaca s podnikateľskými kompetenciami prináša vyššiu úroveň vnímaných príležitostí, podnikateľských zámerov a začínajúcich aktivít.

Keďže Európa stále čelí mnohým výzvam, ako je nezamestnanosť a transformácia sveta práce, modernizácia vzdelávacích systémov sa stala horúcou témou. Reformy často zlyhávajú kvôli silnému kultúrnemu a štrukturálnemu odporu tradičných systémov smerom k zmene vyučovacích metód a vzdelávacieho obsahu. Na druhej strane sa zvyšujú poznatky založené na dôkazoch v kombinácii s úspešnými príbehmi o inovatívnych spôsoboch výučby a učenia. Zatiaľ čo obe majú za cieľ podporiť schopnosť študentov prosperovať vo svojom osobnom a profesionálnom živote, tradičné a moderné koncepcie sa líšia v ich pohľade na to, čo a ako by nás vzdelanie malo učiť.

Využitie definície o podnikateľskom vzdelávaní naprieč Európou. Zdroj: Eurydice

 

Základom je správne nastavená stratégia a vízia možných cieľov. Niektoré krajiny majú vo vlastnom vzdelávaní vytvorenú špecifickú stratégiu v oblasti podnikania, zatiaľ čo iné ju riešia prostredníctvom širšej stratégie vzdelávania alebo hospodárskej politiky.

Podľa správy siete Eurydice, ktorá monitoruje školské systémy naprieč Európou, krajiny ako Fínsko či Dánsko už prínosy existencie stratégie podnikateľského vzdelávania plne pochopili a úspešne zaviedli politiky na zabezpečenie toho, aby všetci študenti mohli počas formálneho školského roka nadobudnúť určitú formu podnikateľského vzdelania. Iné krajiny zasa uplatňujú širokú škálu samostatných iniciatív, ktoré prebiehajú na strednej a tretej úrovni vzdelávania, no koherentnú stratégiu nemajú.

Zdroj: Eurydice

 

Zaujímavé sú aj ďalšie štatistiky, ktoré správa ponúka. Viac ako polovica európskych krajín napríklad prideľuje národné aj európske finančné prostriedky na rozvoj a realizáciu vzdelávania v oblasti podnikania.

Podnikateľské vzdelávanie na Slovensku

Na Slovensku je podnikavosť ako jednou z kľúčových kompetencií zapracovaná vo vzdelávacích programoch, ktoré pripravujú štátne inštitúcie. Podľa ministerstva školstva je preto súčasťou všetkých učebných a študijných odborov stredných škôl.

Osemnásť krajín Európskej únie využíva na podnikateľské vzdelávanie samostatné širšie stratégie. Slovensko a Slovinsko stavili na zakomponovanie témy do mládežníckej stratégie. Vzdelávanie v oblasti podnikania je na Slovensku podľa Euridice správy organizované na základe „Stratégie pre mládež na roky 2014 až 2020“, ktorá je dotovaná prostredníctvom Operačného programu Ľudské zdroje v rámci prioritnej osi 1 pre vzdelávanie.

Stratégia zdôrazňuje kreativitu a podnikanie ako jednu z deviatich priorít. Tieto akcie sú široké, ale kvantifikovateľné od mentorských schém vo formálnom a neformálnom vzdelávaní až po podporu podnikateľských súťaží v médiách, so silným dôrazom na učebné osnovy a zapájaním podnikateľov do vzdelávacieho prostredia.

Na Slovensku má v porovnaní s inými krajinami Európskej únie každá vyššia stredná škola autonómiu rozhodnúť sa, či ponúknuť podnikanie ako voliteľný predmet. Vyškolení v tejto oblasti sú však iba učitelia technických alebo odborných predmetov, teda iba učitelia matematiky, občianskej výchovy, etiky, informatiky a učiteľov technických odborných predmetov vo vyššom stredoškolskom vzdelávaní.

Podnikanie ako téma vo vzdelávaní: Napriek zavedeným štandardom systematický prístup absentuje

Hoci je podnikanie ako téma aj kompetencia zahrnutá v učebných osnovách aj na Slovensku, skutočné praktické zručnosti mladým stále chýbajú.

Podnikateľské vzdelávanie je kľúčom k ďalšiemu rastu v Európe, ale môže byť úspešné len vtedy, ak integruje kultúrne, interpersonálne a občianske kompetencie. Tieto kompetencie sú dnes rovnako dôležité ako znalosť financií alebo manažmentu.